30 juni 2012

Bouwen aan een positief zelfbeeld van je kind


"God heeft in ieder kind schatten gelegd. De een kan bemoedigen, de ander weer luisteren en een derde maakt je altijd vrolijk. Het is de taak van de opvoeder deze parels aan de oppervlakte te brengen. Want als je weet wat jij kunt, dan kun je daarmee anderen helpen.”

Een kind dat lekker in zijn vel zit en een goed zelfbeeld heeft, willen we allemaal. Maar hoe bouw je aan het zelfbeeld van je kind? Zeven tips van Elisabeth van Seventer.
  1. Geef je kind een beschrijvend compliment door je te richten op 'wie iemand is' in plaats van 'wat hij doet'. Beschrijf in een compliment het karakter.
  2. Schrijf een 'liefdesbrief' aan je kind waarin je je goede herinneringen aan hem opschrijft. Beschrijf leuke, mooie dingen die je opvallen aan je kind en waar je blij mee bent.
  3. Schrijf je kind ook eens een e-mail met een persoonlijke boodschap of laat memobriefjes achter in de kamer van het kind.
  4. Ga in de kamer van je kind zitten als je kind er niet bij is en gebruik deze tijd om over je kind na te denken en je de mooie dingen van je kind te herinneren.
  5. Speel eens verstoppertje met je kind en lach samen! 
  6. Zeg ook tegen je kind dat je van hem houdt op de dagen dat hij zich slecht gedraagt.
  7. Vraag je kind om tips voor de opvoeding. Dus: wat zou jij anders doen als jij moeder/vader was? Wat zou ik anders kunnen doen? Wat gaat er, volgens jou, goed? Wat gaat er, volgens jou, minder goed?
Bron: www.jijbentuniek.com

Op de website kun je in de webshop ook o.a. een kleurrijke kaart bestellen met 101 ideeën om juist dát compliment te geven dat past bij een kind, op dat moment.
Onberispelijk en juichend van vreugde


Vanmorgen las ik een prachtig gedeelte in de Judasbrief. De laatste twee verzen troffen mij: 

Judas: 24-25 De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. NBV

Judas: 24-25 Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleen wijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. (HSV)

Judas: 24-25 Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht vóór alle eeuwigheid, èn nu èn in alle eeuwigheden! Amen. (NBG)

Wat een geweldig vooruitzicht!

Volmaakt en zonder zonden, zonder gebreken, is uiteindelijk iedere gelovige als hij of zij bij Christus komt en Hem ziet. Als wij ons nieuwe lichaam krijgen, zullen we net als Christus zijn. Wanneer we in Zijn aanwezigheid komen, zal dat mooier zijn dan we ooit konden denken!

28 juni 2012

Verlangen
Nee, Vader,
ik ben niet levensmoe
lijd niet ondraaglijk
ben niet ongeneeslijk ziek
lijd geen honger
ben niet depressief
leef niet in een oorlogsgebied
word niet vervolgd

Ik wens juist nog zoveel
zit vol plannen en ideeën
gedachten en dromen

maar toch
steeds vaker
verlang ik ernaar
om Uw Zoon te ontmoeten
me naar Hem uit te strekken
Hem te zien
te aanbidden
 te omhelzen
te bedanken
voor wat Hij heeft gedaan
voor wat Hij doet
en nog zal doen


Hoelang nog Vader
alleen U weet het.
Help mij maar 
geduldig te zijn
te wachten
en vol verlangen
te blijven uitzien
naar Hem

25 juni 2012

Wat zaai jij?


Galaten 6:7 ".... Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten."

"Het zou zeker een verrassing zijn als je tarwe zaaide en er kwam boerenkool op. Maar het zou waarschijnlijk geen verrassing zijn als je over je vrienden roddelde en kort daarna ontdekt dat je geen vrienden meer hebt. Het is een 'levenswet' dat iemand oogst wat hij zaait. Dat geldt voor het natuurlijke en voor het geestelijke. Elke daad heeft gevolgen. Als je zaait terwille van je eigen verlangens, zul je een oogst binnenhalen van kwaad en droefenis. Als je zaait terwille van God, zul je blijdschap en eeuwig leven oogsten. Welk soort zaad strooi jij in de aarde van je Leven?"

Een vraag om eens over na te denken...


Tien 'geboden' voor de opvoeding van kinderen1. Onderwijs hen en gebruik daarbij het Woord van God (Deut.6:4-9).
2. Vertel hen wat goed en wat verkeerd is (1Kon. 1:6-7).
3. Zie hen als gaven van God (Psalm 127:3).
4. Begeleid hen in de wegen van God (Spreuken 22:6).
5. Tuchtig hen (Spreuken 29:17).
6. Heb hen onvoorwaardelijk lief (Lukas 14: 11-32).
7. Verbitter hen niet (Ef. 6:4).
8. Verdien hun respect door je voorbeeld (1Tim. 3:4).
9. Zorg voor hun lichamelijke noden (1Tim. 5:8).
10. Geef je geloof aan hen door (2 Tim. 1:5).


23 juni 2012

Trekganzen bemoedigen elkaar


"Wij kunnen veel van de natuur leren. Wist je dat bijvoorbeeld trekganzen vliegen met een snelheid van zestig tot zeventig km per uur? Ze vliegen in een V-formatie zodat elke vogel met zijn vleugels stuwkracht oplevert voor de vogel achter hem. De voorste heeft het dus het zwaarst, maar deze wordt telkens afgelost. In een groep kunnen ze zeventig procent sneller gaan dan wanneer ze alleen vliegen. Tijdens hun vlucht snateren ze naar elkaar. Dat is geen kritiek, maar ze doen het om elkaar te bemoedigen. De vogels achteraan zeggen de voorsten dat ze koers moeten houden, hun snelheid moeten handhaven.

Zo is het ook met de mensen die Jezus geloven als hun Verlosser en Heer. Als we een gemeenschappelijk doel hebben, worden we meegestuwd door de aandrang van anderen. We jagen hetzelfde doel na. Samen komen we veel verder dan wanneer we alleen zijn. Daarom heeft God ons aan elkaar gegeven. We komen gemakkelijker vooruit als er iemand achter ons staat en ons bemoedigt. Iemand die ons aanspoort vol te houden en niet af te wijken van de juiste koers. Bemoedig anderen vandaag zo. Dan kunnen we, met medegelovigen, onze trektocht voortzetten."
M. Ramaker

21 juni 2012

Geestelijke gaven in de Bijbel (2)


Wat zou je kunnen doen om je geestelijke gaven te ontdekken?

1) Lees de hoofdstukken over de geestesgaven eens rustig door,  in verschillende vertalingen. Zoek naar voorbeelden hoe mensen hun geestelijke gaven gebruikt hebben.
Telkens als er in de Bijbel gesproken wordt over het Lichaam en de Gaven van de Geest, wordt er ook gesproken over de liefde. Het is ook opvallend dat 1 Cor. 13 tussen twee hoofdstukken in staat die helemaal gewijd zijn aan geestelijke gaven  in 1 Cor. 12 en 14. Het gebruik van je geestelijke gaven moet altijd gericht zijn op liefde. De liefde die God voor jouw heeft gehad en nog heeft. Het is soms een worsteling om er achter te komen wat God nou precies van je wil maar door gebed en Bijbellezen kun je er samen met Hem uitkomen.

2) Soms valt het jezelf misschien op dat je bepaalde dingen goed kan, dat je er vreugde in vindt en dat God je wil gebruiken en inzetten.  Misschien heb je ergens een bepaalde passie voor.
Als je met een taak/bediening bezig bent, vraag God dan of Hij je duidelijk wil maken of je op dit terrein een gave hebt. Concludeer ook eerlijk of dit misschien niet zo is.

 3) Het kan soms ook zo zijn dat anderen in de gemeente je gaven eerder opmerken dan jijzelf. Ze gaan je bijvoorbeeld vragen om die dingen die bij je gaven horen, vaker te doen.
Ik denk dat het goed is om deze dingen tegen elkaar te zeggen. Het is een bevestiging en kan je helpen om meer helderheid over je gaven te krijgen.
Verwacht bevestiging van anderen, maar sta ook open voor wat mensen bij jou vinden ontbreken. De adviezen moeten natuurlijk wel objectief zijn en niet met de gedachte er zelf beter van te worden of er zelf door geholpen te worden.

3) Houd voortdurende de hele gemeente in het oog en zie welke noden je bij de mensen of in de gemeente kunt ontdekken. Bid of God je wil laten zien waar je je in zou kunnen zetten.

4) Kijk naar de uitwerking, als je de gave van evangelisatie hebt, komen regelmatig mensen door jouw toedoen tot geloof.

5)Wat ook een manier zou kunnen zijn om erachter te komen wat je gaven zijn,  is het doen van een gaventest. Er zijn vele testen te vinden op dit gebied . Een handig boekje dat ik hiervoor gebruikt heb, is ‘Verscheidenheidvan gaven’ van Nynke Dijkstra-Algra.
Op deze manier krijg je een redelijk beeld van wat jouw gaven zijn. Het nadeel van zo’n test is wel dat het een momentopname is. Ook kan het zijn dat je toch dingen goed kunt, maar je hebt ze nog nooit geprobeerd. Die vind je dan misschien niet terug bij het doen van zo’n test. Als je de test na een aantal jaren zou herhalen blijk je misschien talenten te hebben die je eerst over het hoofd hebt gezien. Zo'n test kan wel een nuttig hulpmiddel zijn.

6)Wat eigenlijk een van de beste manieren is om erachter te komen is door te experimenteren.
Door allerlei dingen aan te pakken en te zien hoe het gaat. Dan zal namelijk ook blijken dat je bepaalde gaven absoluut niet hebt. En misschien blijkt door gewoon iets te doen dat je die gave juist wel hebt. Misschien ontvang je wel veel zegen met het werk dat je doet of misschien merk je dat je geestelijk aan het groeien bent. Dan kan het ook zijn dat je op je plek zit.
Met experimenteren moet je denk ik wel enige affiniteit hebben met hetgeen ze je vragen anders kan het veel stress opleveren.

7) Predikanten, oudsten en andere geestelijke leiders in de gemeente hebben de taak …”om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon tot opbouw van het lichaam van Christus’ Ef 4:12
Je zou hen ook kunnen vragen om je te helpen zoeken naar jouw gaven om zo er achter te komen waar je je zou kunnen inzettten.

20 juni 2012

Geestelijke gaven in de Bijbel (1)

Gisteren heb ik in mijn blogbericht een vraag 'in de groep gegooid' en was gewoon benieuwd naar jullie reacties en hoe jullie erover denken. In 2006 heb ik eens een inleiding gehouden voor een groep vrouwen over het thema 'geschikt en beschikbaar' en toen heb ik dit onderwerp al eens wat verder uitgediept.

Het blogbericht zou te lang worden om alle A4-tjes hier te publiceren maar een aantal dingen die ik geleerd heb, wil ik hier delen:


Iedereen wordt met bepaalde natuurlijke talenten geboren. Iedereen is  lid van een familie waar talenten van generatie op generatie doorgegeven worden en aangevuld zijn. In de familiegeneraties die volgden op Johan Sebastiaan Bach waren 13 hoogbegaafde musici en componisten.
God heeft deze talenten ons gegeven toen hij ons geschapen heeft, om op een goede manier te kunnen functioneren in de samenleving met de mensen om ons heen.
 Natuurlijke talenten vallen niet samen met geestelijke gaven maar hangen er wel mee samen. Ook natuurlijke talenten kunnen gebruikt worden tot eer van God. God kan ze zelfs gebruiken en omvormen tot geestelijke gave. Als je bv. heel goed kunt zingen en dit al van kinds af aan doet is dit een natuurlijk talent. Je kunt stil in huis blijven zingen tijdens de afwas, waar natuurlijk niets mis mee is als het tot eer van God is, maar je zou er ook eens over kunnen denken om dit in de gemeente te doen en er zo de medegelovigen mee op te bouwen en te bemoedigen.
Je kunt jezelf dus afvragen of je de natuurlijke talenten die je hebt, echt gebruikt in het kader van de gemeenteopbouw en tot eer van God van wie je ze gekregen hebt.
 Ook is het mogelijk dat je bepaalde natuurlijke talenten hebt maar dat blijkt dat je die in geestelijke zin niet gebruiken kunt.
Het wil namelijk niet zeggen dat als iemand een leider is op zijn werk, hij in de gemeente ook per definitie een geestelijke leider is. 

Ook hoeft het niet zo te zijn dat iemand die hele week in het onderwijs bezig op een basisschool ook geestelijke gaven heeft om de kinderen uit de Bijbel te leren.
Vaak hangt het wel samen met elkaar, maar het hoeft dus niet altijd zo te zijn. Uiteindelijk gaan de geestelijke gaven wel boven onze natuurlijke vermogens uit.
Een natuurlijk talent is dus wat anders dan een geestelijke gave.

80% van de christenen heeft geen idee welke geestelijke gaven ze heeft. Dit was een enquête onder 1200 actieve christelijke medewerkers.

Het is toch belangrijk dat je weet van je gaven zijn
Hier zijn verschillende redenen voor:
1.Het geeft je als christen meer vreugde als je weet wat je gaven zijn. Er zijn christenen die denken dat het goed is als je in je bediening voortdurend lijdt. Natuurlijk bestaat er lijden ter wille van Christus maar er zijn een heleboel christenen die lijden omdat ze  met taken bezig zijn waarvoor ze niet de gaven hebben gekregen.

2. Je kunt veel effectiever zijn in je bediening en je zult ook merken dat God je echt kan gebruiken om de gemeente op te bouwen, als je weet wat je gaven zijn.

3. Ook kan het zijn  als je niet weet wat je gaven zijn,  je gewoon door anderen maar ergens ingezet wordt in de gemeente omdat daar toevallig een vacature is. Er wordt soms wat druk op je uitgeoefend omdat er geen vrijwilligers zijn en voor je het weet zit je op een plek die absoluut niet bij jou past. Het doel is dat God door jou geestelijke gaven heen kan werken in de gemeente en het doel is niet om alle vacatures in de gemeente maar zo gauw mogelijk vervuld te krijgen. Het is namelijk helemaal niet erg als er eens een bepaalde taak even niet vervuld wordt.

4. Het geeft rust als je weet wat je geestelijke gaven zijn maar dan weet je ook wat je geestelijke gaven niet zijn.

Als iemand zijn eigen gaven nog niet kent, betekent dat niet dat hij geen gaven heeft, maar dat hij ze nog niet heeft ontdekt. Als we onze geestelijke gaven ontdekken, weten we waartoe God ons geroepen heeft.

Geestelijke gaven worden niet geschonken om er persoonlijk van te genieten, maar om er anderen mee te zegenen en te dienen. Ze worden gegeven tot “welzijn van allen” want ze zijn bestemd voor het lichaam van Christus. Uiteindelijk is het doel van de Geestelijke gaven dat God verheerlijkt wordt.


Hieronder een lijstje met geestelijke gaven die in de Bijbel voorkomen:

1 Cor 12 :1- 11  en 28-31 : wijsheid,kennis, geloof, genezing, wonderen, profetie, onderscheiding van geesten, tongen, vertolking van tongen, apostelschap,leren (onderwijs geven), helpen, besturen (organiseren).

Romeinen 12:1-8 : profetie, dienen, leren (onderwijs geven), bemoedigen (zielzorg), geven, leiding geven en barmhartigheid.

Efeze 4: 11-13 : apostelschap, profetie, evangelisatie, herderschap en leren (onderwijs geven).

1 Petrus 4:7-11: gastvrijheid en dienen.

Verder staan er in de Bijbel nog een aantal andere gaven. De gave van het ongehuwd zijn (1 Kor 7;7), de vrijwillige armoede en martelaarschap (1 Kor. 13:1-3) zendeling (Gal. 1:15-16), artistieke creativiteit (Ex. 31:3) handvaardigheid ( Ex. 28:3) en muziek (1 Kron. 16:41)

Er wordt ook wel gesproken over de gaven van gebed, bemoediging, evangelisatie en vakmanschap hoewel die in de Bijbel niet als zodanig aangegeven worden.

Deze lijst is slechts een richtlijn. God is de Gever en Hij bepaalt uiteindelijk wat de gaven zijn. Hij kan ook tijdelijk iemand bepaalde gaven geven ( bv. Simson). Ook kan Hij natuurlijke talenten ontwikkelen en gebruiken tot eer van Zichzelf.

Maar, op welke manier kun je erachter komen welke geestelijke gaven je hebt?


19 juni 2012

Wat is nu het meest wezenlijke verschil tussen een talent en een geestelijke gave?

Vanmorgen las ik in de eerste Petrusbrief een bemoedigend en toepasselijk gedeelte:
Dient elkander, een ieder naar de genadegave die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods'. 1 Pet. 4:10

In het boek Ademruimte, dat geschreven is door de oprichter van Jarsons, Matthijs Goedegebuure, wordt bevestigd: ieder mens heeft één of meerdere talenten gekregen. Maar, als je tot geloof komt, ontvang je bovendien 'Geestelijke gaven', (zie oa.1 Kor.12). De vraag die bij mij bovenkwam en die ik de schrijver heb voorgelegd was deze:
Wat is nu het meest wezenlijke verschil tussen een talent en een geestelijke gave?

Zou het zo kunnen zijn dat de 'Gaven van de Geest' de manieren bepalen waarop je met je 'talent(en)' omgaat?

Goedegebuure antwoordde als volgt : 'Dat is een leuke en goeie vraag. Ik denk dat je met je eigen antwoord al in de goede richting zit. De Heilige Geest doorbreekt grenzen en beperkingen en zorgt ervoor dat een talent doelgericht en naar Gods plan wordt ingezet. Zo geloof ik bijvoorbeeld dat veel muzikale talenten die destructief of egocentrisch gebruikt worden, wel degelijk door God gegeven zijn. Maar door de aanraking en kracht van de Heilige Geest komt het talent op zijn bestemming: als een gave, gegeven door de Heer Jezus aan zijn gemeente om deze op te bouwen. De Heilige Geest is in staat om er meer van te maken dan eigenlijk 'normaal' is. We moeten dit goed onderscheiden van de houding waarmee iemand met zijn talent omgaat. Iemand zonder de Heilige Geest heeft soms een betere en meer actieve houding in het inzetten van zijn talent dan iemand met de Heilige Geest. De Heilige Geest spoort ons aan en werkt een gezonde persoonlijkheidsontwikkeling uit, maar wij hebben als mens de vrijheid om een passieve of actieve houding aan te nemen. Verder geloof ik dat door de vervulling met de Heilige Geest een diepe vrijheid ontstaat waardoor gaven en talenten zichtbaar worden die zonder de Heilige Geest onzichtbaar of begraven blijven. Samenvattend: elk talent is bedoeld om gedreven door liefde als een geestelijke gave te functioneren. Sommige talenten blijven helaas verborgen en sommige komen helaas niet onder het gezag van de Heilige Geest.'

Ik ben benieuwd hoe jullie hier, als bloglezers, over denken!


15 juni 2012

Hoe lang moet je bidden om tot de Heer door te dringen?


Moet men om een geopende hemel bidden? Hoe lang moet je bidden om tot de Heer door te dringen? Dit zijn vragen die een christen helemaal niet hoeft te stellen.

Een stukje uit 'De Middernachtsroep' van Norbert Lieth:

"Stel, een vrijgevige en rijke gastheer nodigt u uit voor een feestje op zijn landgoed. In de uitnodiging staat nadrukkelijk dat alles klaar is voor het feest, dat de deur vanaf 14.00 uur voor elke gast open staat en dat men gewoon binnen mag lopen. U komt op de aangegeven tijd aan, staat voor de open deur, maar schaamt zich om zomaar naar binnen te gaan. In plaats daarvan belt u de heer des huizes of hij niet de deur wil opendoen om u binnen te halen. Hoe zou de gastheer zich voelen? Zou hij uw gedrag honoreren? Zou hij niet denken dat u hem niet serieus neemt? Zou hij niet vol onbegrip en afkeurend zijn hoofd schudden?
Ik stel telkens vast - en betrap mezelf er ook al op - dat we in onze gebeden de neiging hebben om de Heer te bidden of Hij de hemel wil openen - voor het gebed, voor zegeningen, voor Zijn werkingen. Er zijn christenen die denken dat ze eerst net zo lang moeten bidden totdat ze zijn doorgedrongen. En pas als ze het gevoel hebben dat ze zijn doorgedrongen zijn ze gelukkig. Zo'n gebed mag oprecht zijn, het mag eerbiedig zijn, maar het is wel verkeerd, want we nemen Gods woord niet serieus.
Sinds de opstanding en de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus staat de hemel voortdurend open. Op het moment dat we in Jezus bidden, Zijn Naam aanroepen, zijn we al met de eerste zin doorgedrongen en in Gods tegenwoordigheid gekomen. Of we dat voelen of niet maakt niet uit.
Wat Jezus met Zijn opstanding teweeg heeft gebracht is uniek. Dat bestond vroeger niet, dat bestaat nergens anders en daar moeten we in het geloof veel meer gebruik van maken."

13 juni 2012

Standhouden


Dominee Tim Sheets vertelt een geweldig verhaal, dat het belang van standhouden, wat de duivel ook voor ons in petto heeft, illustreert.

Jim Hester, een voorganger in Arlington, Texas, vertelt een verhaal over een oude boer die een zelf gegraven put had. Als ik het goed begrepen heb, heeft zo'n put een grotere diameter omdat hij met de hand gegraven is, met een houweel en een schep. Deze boer had een muilezel waar hij prijzen mee had gewonnen en dat beest was zijn oogappel. Op een dag viel de muilezel in de zelf gegraven put. De oude boer probeerde hem er op alle mogelijke manieren uit te halen. Hij probeerde touwen om de ezel vast te maken en hem omhoog te trekken, maar de oude muilezel was helemaal in paniek en liet niet toe dat iets of iemand in zijn buurt kwam.
Uiteindelijk, na vele uren en vele pogingen, gaf de oude boer het op te proberen zijn prijsezel uit de put te krijgen en besloot hem dan maar ter plekke te begraven. Hij, en de mannen die hem hielpen, haalden scheppen en begonnen modder op de muilezel te gooien die nog steeds op de bodem van de put stond. Maar in plaats van zich te laten begraven begon de oude muilezel heen en weer te lopen over de modder en ging er bovenop staan. Ze gooiden er nog wat modder bij en hij deed precies hetzelfde. Uiteindelijk kwam de ezel hoog genoeg om simpelweg uit de put vandaan te lopen.

Daarna trekt Tim deze illustratie door naar de praktijk:
Wanneer wij in een van de putten van de duivel vallen en hij ons probeert te begraven, moeten we besluiten te blijven staan, net als die oude muilezel. Wanneer satan modder over ons heen probeert te gooien, moeten we daaromheen lopen en er bovenop gaan staan. Terwijl hij steeds meer modder naar beneden gooit, blijven wij die platstampen, waardoor we steeds steviger staan. Wij moeten zijn struikelblokken gebruiken als onze stapstenen. En uiteindelijk, als wij hebben besloten te blijven staan, kunnen we als overwinnaar bij deze put (of val) vandaan lopen.

11 juni 2012

Zondebesef voor geluk


"Jezus kwam niet om mensen gelukkig te maken, maar om de zonde van de wereld weg te nemen. Mensen die dat ontdekten, werden gelukkig. Het werkt niet andersom. Presenteer je het wel zo, dan is het alsof je een geneesmiddel laat zien aan iemand voordat zij weet dat ze ziek is. Het heeft daarom ook geen enkele relevantie om te vertellen dat je gelukkig wordt wanneer je Jezus leert kennen.
Mensen ervaren dat niet als relevant, omdat ze al gelukkig zijn. We moeten mensen daarom niet vertellen dat God een geweldig plan met hun leven heeft, maar vertellen dat ze Jezus nodig hebben, omdat Hij voor hen stierf en uit de dood opstond. Vertel mensen eerst dat ze ziek zijn en reik ze daarna het geneesmiddel aan: Jezus'
 R. Comfort (Zoeklicht juni 2012)

Vrolijk huishouden - Els Jacobs

Het huishouden op orde houden valt niet altijd mee. Vooral als er (kleine) kinderen thuis zijn, is bv. het huis netjes houden een hele kunst. Als ze ouder worden kunnen ze natuurlijk meehelpen maar ook dat gaat niet altijd 'vanzelf'.
Wie het leuk vindt om allerlei praktische opruimtips te lezen kan kijken op het blog van Els Jacobs. Zij is ook schrijfster van de boeken 'Aan de slag met de huishoudcoach' waar ik al eens een blogbericht over geschreven heb, 'Alles onder controle met de huishoudcoach' en nog andere boeken. Op haar weblog vind je nog veel meer informatie over talloze dingen die je tegenkomt in je huishouden.
Haar weblog kun je HIER vinden. Je kunt je ook gratis abonneren op haar nieuwsbrief via het genoemde weblog of via deze LINK
Doe er je voordeel mee!

9 juni 2012

Veel redenen tot dankbaarheid

Gisteren heb ik al op een mooi lied over dankbaarheid gewezen. Vandaag realiseerde ik mij opnieuw hoeveel redenen tot dankbaarheid ik eigenlijk heb.
Het allerbelangrijkste waar ik dankbaar voor ben is dat ik de Here Jezus mag kennen als mijn persoonlijke Verlosser, Heer en Heiland. Dat is dé grootste zegening in mijn leven.
Ik ben dankbaar dat Hij er elke dag weer opnieuw voor mij is, mij helpt, leidt en liefheeft. Wat Hij voor mij heeft gedaan en nog doet is onbeschrijfelijk. Ik vraag me soms af wat ik zonder mijn geloof in Hem zou moeten in dit leven en in deze wereld.

Ook ben ik dankbaar voor mijn man en ons huwelijk. Natuurlijk zijn er wel eens momenten dat het even wat minder gaat, maar het komt altijd weer goed. We zijn er van overtuigd dat God ons bij elkaar gebracht heeft in 1988 en deze zekerheid geeft ons altijd de kracht om in ons huwelijk door te gaan ook als het moeilijk is.

Dankbaar ben ik ook dat het met onze vier kinderen goed gaat.  Hoewel ze ook van tijd tot tijd hun vragen en twijfels hebben, ontwikkelen zij zich geestelijke en lichamelijk goed. Ik ben dankbaar voor hun levens en zie het als een voorrecht dat ik elke dag voor hen mag zorgen.

Ook ben ik blij met het feit dat ik mijn ouders nog heb. Zo vaak om je heen zie je mensen die hun ouders verloren hebben, aan het leven of aan de dood. Ik ben blij met hen en met de band die ik al jarenlang met hen mag opbouwen. Ook is het een wonder dat mijn zus nog steeds leeft. Er werd toen zij jong was al gezegd dat ze, i.v.m. een zware hartafwijking, niet oud zou worden. Ze is inmiddels 40 jaar geworden en onze band wordt de laatste tijd steeds beter. Het is pure genade!

Dankbaar ben ik ook voor een aantal vriendinnen die God op weg heeft gebracht. We zijn aan elkaar gegeven om samen op te trekken, elkaar te bemoedigen en te scherpen maar ook om van tijd tot tijd samen leuke dingen te kunnen doen.

Ook ben ik dankbaar dat we in onze zoektocht naar een nieuwe gemeente op de goede weg zitten. Het is een onrustige tijd geweest voor ons als gezin, maar er is weer 'licht' aan de horizon.

We zijn ook blij dat we mogen genieten van ons nieuwe huis met ruimte en rust. We realiseren ons dagelijks dat dit niet onze eigen verdienste is maar een geschenk van God. Hij heeft ons deze plek gegeven. Ook in de buren die God ons gegeven heeft, zien we Zijn leiding.

Blij en dankbaar ben ik met het feit dat ik kan schrijven op dit weblog. De hoeveelheid trouwe lezers neemt elke dag toe en regelmatig word ik bemoedigd en bedankt voor de berichten. Ook veel mailtjes vervullen mijn mailbox met woorden van dank en bemoediging. Er zijn zelfs vriendschappen ontstaan door de contacten die hieruit voortgekomen zijn. Dank jullie wel allemaal hiervoor! Ik wil Hem alleen de eer hiervoor geven, Hij geeft mij elke keer weer inspiratie om te schrijven.

De afgelopen twee jaar mocht ik mijn 'schrijverij' uitbreiden met nog twee weblogs. De blogs Christelijk opvoeden en Manager van het gezin mogen ook veel mensen tot steun zijn en velen vinden herkenning hierop.
De Facebookgroepen die aan de twee laatst genoemde weblogs gekoppeld zijn, lopen steeds beter en ook hierin kunnen we elkaar opbouwen en helpen. Prachtig om te zien hoe we mogen leren van elkaar. Ik ben er dankbaar voor!
Verder geniet ik ervan om docent van de Basis Bijbel Cursus te zijn. Ook lezers van mijn weblogs vragen of ik hen wil begeleiden. Er gebeuren mooie dingen in de gesprekken die hieruit ontstaan.

Mijn lijst is eindeloos, ik zou nog een hele poos door kunnen gaan met punten van dankbaarheid voor andere mensen om mijn heen, de natuur, muziek, de gezondheid om te sporten enz.
En ja, ik weet het, er zijn om mij heen ook zoveel dingen die niet goed gaan, waar je vragen over hebt, waar je eigenlijk 'on'dankbaar voor bent, dingen in de wereld die je niet begrijpt. Toch springt de dankbaarheid er voor mij uit. Ik ben blij met wat ik uit Zijn hand heb ontvangen.
Mijn Hemelse Vader dank ik nogmaals dat Hij mij met oneindig veel zegeningen zegent elke dag weer opnieuw. Hem zij alle eer!


8 juni 2012

Zorgen om bijbelkennis van kinderen


De Bond van Hervormde Zondagsscholen op Gereformeerde Grondslag maakt zich zorgen om de Bijbelkennis van de Nederlandse kinderen. Volgens dominee Van Duijvenboden krijgen kinderen in deze tijd geen aansluiting met God.

Geloven in God wordt volgens Van Duijvenboden gezien als belachelijk en dat is niet goed voor de kinderen: "Maar wat is het goed dat God er nog toe doet. Dat de kinderen aan ons zien dat we bij Hem horen. We hebben een Heiland die leeft en we geloven dat Hij zegen brengt, ook in het zondagschoolwerk", zo zei de dominee dit weekeinde in Putten.

Dominee Vernooij kan zich hier wel in vinden: "Communiceer met ze en leg contact met de ouders. Als er iets fout gaat tussen jou als zondagschoolleider en dat ene kind, kan er in dat ene uur aversie ontstaan tegen alles wat met de Bijbel te maken heeft. Juist bij kinderen waar iets 'net even anders' is. Als de liefde van Christus dringt, zal die liefde je oog geven voor de kinderen."
Bron: CIP

De zorgen zullen denk ik niet alleen beperkt blijven tot de Hervormde Zondagsscholen op Gereformeerde Grondslag. In veel andere kerken zal dit ook een probleem zijn omdat jongeren hoe langer hoe minder in de kerk komen en met het geloof bezig zijn.

Hoe belangrijk vind jij het dat je kinderen voldoende Bijbelkennis hebben en op welke manier breng je ze deze kennis bij?

Tienduizend redenen tot dankbaarheid...

Met Pinksteren is er weer nieuwe c.d. uitgekomen met nieuwe opwekkingsliederen.
Hieronder twee mooie nummers die mij aanspreken:


Hij is erbij  - Opwekking 729
Tienduizend redenen tot dankbaarheid - Opwekking 733
( de muziek is bij het onderste nummer hier en daar niet helemaal zuiver. Dat ligt aan YouTube, 
niet aan je computer)


Liefde is een keuze...


"Je man liefhebben is een dagelijkse keuze. Liefde begint misschien als een fijn gevoel, maar door de jaren heen van iemand blijven houden is een wilsbesluit. Het betekent dat je van iemand houdt ook als hij op zeker moment niet zo aardig is. Hopelijk is je man je beste vriend. Geniet ervan om bij hem te zijn. Verwen hem. Denk aan hem. Bid voor hem. Bemoedig hem.
Maar stel dat je je niet zo voelt? Dan blijft de vraag: 'Ben je bereid om van je man te houden?' Doe alles wat je kunt - en begin daar nú mee - om je liefde te herstellen. Bid voor hem. Doe kleine, aardige dingen voor hem. Geef op alle manieren uitdrukking aan je liefde. Zorgzame daden en vriendelijke gedachten geven je liefde een nieuwe impuls en blazen je huwelijk nieuw leven in. Zo bloeit de liefde op in je hart".
E. George

6 juni 2012

Financieel rondkomen belangrijkste levensvraag


Kom ik financieel wel rond in de toekomst? Dat is de levensvraag die Nederlanders het meest bezighoudt. Om antwoord op deze en andere levensvragen te krijgen, praat men het meest met familie en vrienden.

Dat blijkt uit onafhankelijk, representatief onderzoek onder ruim 1.100 Nederlanders, uitgevoerd door Blauw Research in opdracht van Alpha-cursus Nederland. Van alle Nederlanders ouder dan achttien jaar denkt bijna zeven op de tien (69%) zo nu en dan of regelmatig na over de vraag of men financieel wel rond komt in de toekomst. Daarmee is het de belangrijkste levensvraag. Andere levensvragen die de gemoederen van Nederlanders bezighouden zijn of ze nou echt gelukkig zijn (59%) en of er meer is tussen hemel en aarde (56%). Ongeveer vier op de tien Nederlanders (39%) geeft aan af en toe of vaak bij deze vragen stil te staan. Verder vraagt de helft van de Nederlanders zich met enige regelmaat af wat de zin van het leven is (55%). De meest gestelde vraag van het vorige onderzoek van Alpha in november 2010: ‘Waarom is er lijden in de wereld?’ is dit jaar met een daling van 9% op de vijfde plaats beland (54%).

Brandende levensvragen
Hoewel Nederlanders in alle leeftijdsgroepen zeggen zich bezig te houden met levensvragen, geeft een vierde (25%) aan actief of regelmatig op zoek te gaan naar antwoorden daarop. Het lijkt erop dat de mensen de laatste jaren meer nadrukkelijk zoeken naar antwoorden op levensvragen. Eind 2010 was namelijk nog maar een vijfde van de Nederlanders (21%) bezig met deze vragen. Jan Bakker, directeur Alpha-cursus Nederland: “Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat in tijden van onzekerheid mensen zichzelf en anderen steeds meer vragen gaan stellen. Dat merken we op de Alpha-cursussen ook. Veel mensen zijn op zoek, op zoek naar antwoorden, zichzelf en ten diepste naar God. De Alpha-cursus biedt deze mensen de ruimte om op een vrijblijvende en eigentijdse wijze op zoek te gaan naar antwoorden op deze en andere vragen.”

Antwoorden zoeken
Uit het onderzoek blijkt dat in de zoektocht naar antwoorden vrienden, familie of kennissen belangrijke gesprekspartners zijn (37%). Daarnaast kijkt of luistert ongeveer een kwart van de Nederlanders naar televisie- en radioprogramma’s (23%) of leest boeken (20%) over deze onderwerpen. Ongeveer 6% heeft wel eens een cursus over het onderwerp gevolgd. Bakker: “Het volgen van cursussen op allerlei gebieden blijft onverminderd populair. Veel mensen zijn op zoek naar ‘iets’ en ‘meer’, dat blijkt ook wel uit die 6%. Ze willen hun vragen ergens kunnen stellen en zijn bereid tijd te investeren om dat ‘meer’ te ontdekken. Op deze mensen richten we ons met onze jaarlijkse campagne en dat blijkt goed te werken.”

4 juni 2012

Bidden voor de talenten die God geeft aan onze kinderen


"Vanaf de geboorte van mijn kinderen heb ik God gebeden om ons te laten zien welke gaven, talenten en mogelijkheden Hij in hen had gelegd en ons te leren hoe we die het beste zouden kunnen koesteren en ontwikkelen tot Zijn eer", zegt Stormie Omartian in haar boek 'De kracht van biddende ouders'.
Ik ben het boek aan het herlezen en dit trof mij opnieuw.
Wat een geweldig voorbeeld en wat een inspiratie geeft de schrijfster in dit boek mee. Er staan nog 30 andere gebedsonderwerpen beschreven, elk gevolgd door een passend gebed. 'Kinderen hebben is loslaten' zegt Omartian maar gelukkig mogen we ze elke dag aan Hem overgeven en erop vertrouwen dat Hij voor hen zal zorgen. Als ouders hoeven wij hen niet aan hun lot over te laten en mogen en kunnen wij gelukkig voor hen blijven bidden.

'Ik dank U voor de gaven en talenten die U in onze kinderen hebt gelegd. Ik bid dat U deze in hen ontwikkelt en gebruikt voor Uw eer. Maar mij en hen duidelijk wat die gaven en talenten zijn en laat me zien wat ik kan doen om deze gaven en talenten tot hun volle recht te laten komen. Laat het zo zijn dat hun gaven en talenten naar Uw wil en op Uw tijd tot ontwikkeling komen.
Ik bid dat U hen laat zien wat het doel van hun leven is en hen helpt daarin uit te blinken. Zegen het werk van hun handen; laat hen in staat zijn in hun levensonderhoud te voorzien met hun werk dat zij het liefst doen en waarin zij het beste tot hun recht komen.
Laat alles wat zij doen door anderen worden gewaardeerd en gerespecteerd. Maar bovenal bid ik dat de gaven en talenten die U in hen hebt gelegd maximaal tot ontplooiing zullen komen en zullen worden gebruikt om U te verheerlijken."
S. Omartian

Bied weerstand aan jezelf

'Veel christenen zijn passief in hun strijd voor vreugde', zo schrijft John Piper in zijn boek 'Vechten voor vreugde'. 'Ze vertellen me over hun vreugdeloosheid. Ik vraag dan welke strategieën ze hebben toegepast om deze vijand te verslaan en ze geven me de indruk dat ze een hulpeloos slachtoffer zijn. 'Die vreugdeloosheid is er gewoon. Wat kan ik ertegen doen?' Nou, God wil niet dat we passief zijn. Hij wil dat we de strijd van het geloof strijden - de strijd voor vreugde. En de belangrijkste strategie is het prediken van het evangelie aan jezelf. Dit is oorlog. Satan predikt zeker. Als we passief blijven, geven we iets aan hem prijs,' aldus Piper.

M. Lloyd Jones wordt specifiek en zegt waar het op staat:
"De belangrijkste kunst in het geestelijk leven is weten hoe u met uzelf moet omgaan. U moet uzelf bij de hand nemen, u moet uzelf aanspreken, tegen uzelf prediken, uzelf vragen stellen....U moet uzelf stimuleren, uzelf berispen, uzelf veroordelen, uzelf vermanen, en tegen uzelf zeggen:'Hoop op God' - in plaats van mopperen op deze depressieve, ongelukkige manier, en dan moet u uzelf aan God herinneren, wie God is en...wat God heeft gedaan en wat God beloofd heeft nog te gaan doen. Wanneer u dat gedaan hebt, eindig dan met deze belangrijke dingen: bied weerstand aan uzelf, bied weerstand aan andere mensen, bied weerstand aan het kwaad en de hele wereld en zeg met deze man: 'Ik zal Hem nog loven,  mijn Verlosser en mijn God."
M. Lloyd-Jones


2 juni 2012

Talenten

Een stukje dat ik pas las ik het boek 'Toptalent' zette me aan het denken.

"Wanneer je toptalenten in huis haalt, dien je als organisatie te beseffen dat deze groep andere doelstellingen, waarden en motivaties heeft dan de overgrote meerderheid van de mensheid. Dat klinkt simpel, maar in de praktijk gaat het nogal eens mis, bijvoorbeeld omdat de manager die – al dan niet bewust – de toptalenten in huis haalde, zijn eigen normen op hen projecteert. In Managing Talented People gaan Alan Robertson en Graham Abbey in op de consequenties van het binnenhalen van toptalent. Aan de ene kant wordt er door bedrijven meer verwacht van de zeer getalenteerde nieuwkomers, aan de andere kant verwachten de  talenten ook meer van de organisatie waarin zij actief zijn. Het zijn snelle denkers die een ander soort uitdagingen nodig hebben. Ze kunnen een grotere mate van complexiteit aan, maar zijn zelf ook complex, bijvoorbeeld in hun aansturing. Wanneer je ze niet prikkelt, geen autonomie geeft en hun handelingsvrijheid beperkt, gaat het al snel mis. De toptalenten worden dan meestal ongeduldig en het risico bestaat dat ze vertrekken. Dat manifesteert zich onder andere door de neiging de kantjes er een beetje van af te gaan lopen, iets wat eigenlijk volstrekt tegen de natuur van de toptalenten indruist, maar duidelijk aangeeft dat ze hun ei niet kwijt kunnen. Toptalenten dienen dus regelmatig nieuwe prikkels en uitdagingen te krijgen op optimaal te functioneren."
uit: 'Toptalent' van Ralf Knegtmans

Ik wil zelf niet de invulling geven aan wat dit gedeelte bij mij opriep maar ik leg het als vraag in jullie midden deze keer. Wie herkent er iets van zichzelf in bovenstaand citaat? Het woord 'toptalent' kan voor verwarring zorgen maar probeer hier een ander woord voor te bedenken en het dan eens door een andere bril te lezen.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...