6 mei 2017

David streed zoals God hem opdroeg


'David​ vroeg de HEERE: Zal ik optrekken tegen de Filistijnen? Zult U hen in mijn hand geven? En de HEERE zei tegen ​David: Trek op, want Ik zal de Filistijnen zeker in uw hand geven.
Toen kwam ​David​ in ​Baäl-Perazim. ​David​ versloeg hen daar en zei: De HEERE is voor mij uit door mijn vijanden heen gebroken als een doorbraak van water. Daarom gaf hij die plaats de naam ​Baäl-Perazim. Zij lieten daar hun ​afgoden​ achter, en ​David​ en zijn mannen namen ze mee. Daarna trokken de Filistijnen opnieuw op en verspreidden zich in het dal Refaïm. David​ vroeg de HEERE om raad. Die zei: U moet niet optrekken; maak een omtrekkende beweging tot achter hen, zodat u bij hen komt van de zijde van de moerbeibomen. En laat het gebeuren, wanneer u het geluid van voetstappen in de toppen van de moerbeibomen hoort, dat u zich dan haast; want dan is de HEERE vóór u uit gegaan om het ​leger​ van de Filistijnen te verslaan. David​ deed zo, zoals de HEERE hem geboden had, en hij versloeg de Filistijnen van Geba af tot waar u bij Gezer komt.
2 Samuël 5: 19-25

Deze verzen bevestigen mijn verhaal dat ik afgelopen week schreef op een van mijn andere blogs 'Manager van het gezin'. Je kunt het hier teruglezen.

David streed zijn veldslagen zoals God hem opdroeg. Bij elke gelegenheid:
 1. vroeg hij of hij wel of niet zou vechten.
 2. volgde hij nauwkeurig de instructies op. 
 3. gaf hij God de eer.
Wij kunnen vergissingen maken door bij onze 'veldslagen' deze stappen over te slaan en in plaats daarvan:
 1. te doen wat we zelf willen zonder na te denken over wat God wil.
 2. dingen op onze manier te doen en het advies van de Bijbel of van ander mensen negeren.
 3. zelf de eer opstrijken of die aan iemand anders geven, zonder erkenning van de hulp die we van God ontvingen.
Al deze menselijke reacties missen hun doel!23 april 2017

Volg je Gods wensen of alleen die van jezelf?


'En ​David​ raadpleegde de HEERE'
1 Samuël 23

In 1 Samuël 23 staan twee gedeelten beschreven die erg tegenstrijdig zijn. David vroeg namelijk om Gods hulp en Saul deed de dingen naar eigen inzicht. 'Het Leven' schrijft er het volgende over:

'David vroeg om Gods hulp voordat hij iets deed (vs. 2 en 4). Hij luisterde naar Gods aanwijzingen en handelde daar ook naar. Wij moeten Gods wil niet zoeken nadat iets gebeurd is; maar in plaats van God te moeten vragen de gevolgen van onze haastige besluiten teniet te doen, horen wij de tijd te nemen om God wil tevoren te onderscheiden. We kunnen Hem horen spreken door de raad van medegelovigen, door Zijn Woord, door de leiding van de Heilige Geest in ons hart en soms ook door de omstandigheden.'

'Saul wilde David zo graag doden (vs.7) dat hij elk teken zag als Gods toestemming om door te gaan met zijn plan. Als Saul God beter gekend had, had hij geweten wat God wilde en had hij de situatie niet verkeerd geïnterpreteerd. 
Niet elke gelegenheid komt van God. Het kan zijn dat we iets zo graag willen dat we elke gelegenheid aangrijpen om te bewijzen dat het van goddelijke oorsprong is. Toch hoeft dat niet zo te zijn, zoals we we leren van Sauls geval. Een mogelijkheid om iets tegen Gods wil te doen, kan nooit van God komen, omdat God ons niet in verleiding brengt. Als er mogelijkheden op je weg komen, controleer je motieven dan twee keer. Wees er zeker van dat je Gods wensen volgt en niet alleen die van jezelf.'


18 april 2017

Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is


'Ik kom telkens weer mensen tegen die zo bezig zijn met de eindtijd, met Israël, met de Heilige Geest, met de doop, de sabbat, de opname, met tekenen en wonderen en vul verder maar in, dat ze het zicht op de Heere Jezus kwijt dreigen te raken of al zijn kwijtgeraakt. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Vul je gedachten met Hem, verheug je in Hem. Lees Zijn Woord, bid zonder ophouden.

Bron: Dirk van Genderen in Het Zoeklicht nr. 08


13 april 2017

Is het zonde?


Misschien een rare vraag, maar denk jij ook wel eens achteraf na over het feit of iets wat je hebt gedaan of gezegd nu een zonde is of niet? Ik zal het uitleggen.

Soms ben je in gesprek met iemand en het loopt ineens uit op een meningsverschil. De ander voelt zich aangevallen of gekwetst en de sfeer is niet meer zoals in het begin. Je probeert te bedenken wat je verkeerd hebt gezegd waardoor de ander ineens zo afhoudend of geïrriteerd reageert. Het is menselijk denk ik om in eerste instantie te denken dat het aan de ander ligt. Dit is niet goed maar zo gaat dat nu eenmaal. Hij of zij is misschien moe of heeft die dag net iets vervelends meegemaakt waardoor de reactie zo totaal anders is dan je had verwacht. Je zoekt de fout niet bij jezelf want je probeerde het gesprek in te gaan met de beste bedoelingen.
Wanneer je later het gesprek in gedachten nog eens terughaalt, zie je soms ineens ook heel duidelijk wat je zélf niet goed hebt gezegd. Het is goed om dan zo snel mogelijk nadat je deze zonde erkent deze te belijden aan God én aan de betreffende persoon.

Maar... soms zijn er van die situaties waarin je je afvraagt wie er nu precies iets verkeerd heeft gezegd. Je weet eigenlijk op dat moment niet wie nu goed reageert en wie niet.
Dat laatste vind ik dus moeilijk. Ik wil graag weten óf en wát ik op zo'n moment niet goed heb gezegd. In de eerste plaats om aan God en aan hem of haar te kunnen belijden dat ik fout zat maar bovenal ook om een volgende keer niet precies dezelfde fout te maken in een nieuw gesprek of een gesprek met iemand anders. Eigenlijk zoek ik een soort 'detector' die aangeeft waar het mis is gegaan.

Uiteraard weet ik dat God elke zonde vergeeft die je Hem belijdt. 1 Johannes 1:9 is hier duidelijk over. Hij herstelt en zegent ons als we eerlijk zijn over onze zonden. Vaak vraag ik ook vergeving voor verkeerde dingen die ik heb gedaan waarvan ik mij niet bewust ben geweest want ook die wil God vergeven. Gelukkig is het ook bemoedigend om te weten dat God uiteindelijk het hart aanziet (1 Samuël 16:7). Toch zou ik soms graag willen weten waar het precies mis is gegaan....
Herkenbaar?


7 april 2017

Wie of wat staat er bij jou op de eerste plaats in je leven?

Toen sprak ​Samuel​ tot het hele ​huis​ van Israël: Als u zich met uw hele ​hart​ tot de HEERE bekeert, doe dan de ​vreemde ​goden​ uit uw midden weg, ook de ​Astartes, richt uw ​hart​ op de HEERE en dien Hem alleen.  Dan zal Hij u uit de hand van de Filistijnen redden. Daarop deden de Israëlieten de ​Baäls​ en de ​Astartes​ weg, en zij dienden de HEERE alleen. 1 Samuël 7:3 en 4
Deze ochtend las ik een indrukwekkend stukje uit 1 Samuël. Bovenstaande verzen zijn namelijk nog steeds heel actueel vandaag de dag. Samuël drong er bij de Israëlieten op aan hun vreemde goden weg te doen. De afgoden van tegenwoordig zijn veel onopvallender dan de goden van hout en steen, maar net zo gevaarlijk. Dat wat in ons leven het belangrijkste is of ons beheerst, is onze god. Geld, succes, bezittingen, trots of wat dan ook kan een afgod zijn als het Gods plaats in ons leven inneemt. Alleen God is onze dienst en aanbidding waard en we moeten niets handhaven dat daarmee concurreert. Als we 'vreemde goden' hebben, moeten we God vragen ons te helpen die te onttronen en God de hoogste plaats in ons leven te geven.

Wie of wat staat er bij jou op de eerste plaats in je leven?


2 april 2017

Kritiek is nodig om wijzer te worden'Wijs een spotter niet terecht, anders zal hij u haten. 
Wijs een wijze terecht, en hij zal u liefhebben'. 
Spreuken 9:8

'Niemand reageert op kritiek met 'Leuk joh dat je je mij dit zegt.' Het is menselijk om er moeite mee te hebben. Vermaning is echter nodig om wijs te worden. Dat is wat het boek Spreuken ons zo duidelijk leert. Maar wat zij we er vaak bang voor en wringen we ons in allerlei bochten om het te ontlopen...

Dat kunnen we doen op allerlei manieren. Je houdt bijvoorbeeld je mond dicht en komt niet voor je eigen mening uit. Dan ontloop je tenminste de kans op een negatieve reactie. Of je blijft bewust uit de buurt van mensen van wie je denkt dat ze iets op je aan te merken zouden kunnen hebben. Misschien voeg je je helemaal naar anderen, met die ene grote wens dat ze je aardig zullen vinden...

Kortom: je durft jezelf niet te zijn uit angst voor kritiek. Het gevaar is dan dat je in verwarring raakt over je eigen identiteit, over wie je eigenlijk bent. Het belangrijke advies van het hele boek Spreuken is: wees eerlijk en oprecht. Dus durf jezelf te zijn. En omarm advies en correctie. God gebruikt dat in ons leven.
Het grote doel van Spreuken is dat we wijs zullen worden. Dé manier om dat te worden is door vermaning aan te nemen. Meteen in het eerste hoofdstuk worden die twee woorden dan ook in één adem genoemd: 'De Spreuken van Salomo.. om bekend te worden met wijsheid en vermaning' (vers 1 en 2). 'Dwazen verachten wijsheid en vermaning' (vers 7).

Misschien zeg je nu: maar kritiek is iets anders dan vermaning en bestraffing. Inderdaad is er verschil, maar het ligt wel heel dicht bij elkaar. Vermaning is altijd bedoeld om ten goede te corrigeren. Kritiek kan echter ook afbrekend zijn als het niet met liefde gepaard gaat en een oprecht verlangen om de andere verder te helpen.

Sommige mensen kunnen door kritiek, ook als het in liefde is gegeven, dagenlang van slag zijn, slecht slapen of hoofdpijn en maagpijn krijgen. Wij moeten niet ongevoelig worden voor vermaning, maar wel leren het op de juiste manier te verwerken. 'Een wijze luistert naar vermaning, wie bestraffing in acht neemt, is schrander (Spreuken 13:1 en 15:5). Het is gereedschap in Gods hand om ons te vormen naar Zijn beeld.'

Bron: Els ter Welle - Zoeklicht nr. 7 2017


8 maart 2017

Een hoopvolle toekomst
Je kunt er niet meer omheen, 
het kan je niet zijn ontgaan,
de wereld
is in barensnood.

Veel mensen,
steeds meer mensen,
 hebben verdriet,
lijden,
aan het verleden,
of aan het heden,
hebben pijn, 
moeten vluchten,
moeten behandelingen
operaties, 
testen en kuren ondergaan.
Ze worstelen
met hun lichaam,
of hun geest,
met anderen,
met het leven,
met afscheid,
verlies 
en de dood.

Sommigen vragen zich af
of God wel bestaat,
en of het uiteindelijk allemaal
wel zin heeft,
maar hoe zou het zijn
als er geen God was?
Als alles hier op aarde 
werkelijk doelloos zou zijn?
Als afscheid voorgoed zou zijn
en de dood werkelijk dood?
Als al het lijden op aarde
nutteloos zou zijn?

Goddank,
hebben we een machtige Heer,
Hij is er altijd al geweest.
Hij heeft ons lief,
zó lief,
dat Hij Zijn eigen Zoon gaf.
Wát een Heiland,
wat een Verlosser
hebben wij.
Hij kan meevoelen
in onze pijn
en zwakheden.
Hij is mens geweest
en weet en voelt
wat wij voelen.

Laten we alles
in Zijn handen leggen.
Wat God doet,
is goed.

Het lijden van de tegenwoordige tijd 
weegt niet op tegen de heerlijkheid 
die aan ons geopenbaard zal worden.

Laten we uitzien
naar Hem 
en ons verheugen 
in Hem.
Het beste komt nog!


Met dit blogbericht doe ik mee aan de #bloghop van maart-april 2017
Als je meer wilt weten over de #bloghop voor christelijke webloggers kun je hier meer informatie vinden.


16 februari 2017

Is het een Bijbelse opdracht van de gemeente om de Joden ‘thuis te brengen’?In Het Zoeklicht van februari 2017 stond een interessante vraag van een lezer. Het antwoord wordt gegeven door Theo Niemeijer.

Is het een Bijbelse opdracht van de gemeente om de Joden ‘thuis te brengen’? 

In Genesis 12:3 zegt de Here God tegen Abraham: ‘Ik zal zegenen, wie u zegenen’. Laat het duidelijk zijn dat Israël Gods uitverkoren volk is en we door God gezegend worden wanneer we dit volk zegenen. Zo mochten we tijdens de oorlog de Joden onderdak verschaffen en hen voor de moordzucht van de nazi's beschermen. We mogen het ook vandaag opnemen voor het Joodse volk wanneer ze de één na de nadere VN-resolutie aan hun broek krijgen en het antisemitisme steeds verder toeneemt.
In Matteüs 25:40 worden de volkeren geoordeeld op grond van hun houding ten opzichte van het Joodse volk. In Joël 3:2 kunnen we namelijk ook over ditzelfde oordeel lezen dat ‘de Here God met de volkeren in het gericht zal treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel, dat zij onder de volkeren verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden, en over mijn volk het lot wierpen.’ Dit volkeren oordeel wordt nu in Matteüs 25:31-46 beschreven. De Here zegt hier tegen de volkeren: ‘In zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.’
Met ‘deze, mijn minste broeders’ wijst de Here Jezus op Zijn eigen volk, de Joden, waaruit Hij geboren is. Hij zal het in het volkeren oordeel tegen alle vijanden van Israël opnemen voor Zijn eigen volk. Dan zal het vers uit Zacharia 2:8 bevestigd worden: ‘Wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.’ Israël is Gods oogappel en wat je met Israël doet, doe je met de Here God Zelf! Er wordt in Matteüs 25 gesproken over: ‘Ik heb honger gehad en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst gehad en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek, en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen’ (vers 35-36). Nogmaals, wat je met Mijn volk gedaan hebt, heb je met Mij gedaan, zegt de Here God. Zo zal Gods belofte aan Abraham in vervulling gaan en worden zij gezegend die zich voor Gods aardse volk ingezet hebben.
Pas wel op dat het hier niet gaat om goede werken die ons in de hemel kunnen brengen, maar om de houding van de volkeren ten opzichte van Israël die hen de toegang tot het Messiaanse vrederijk verschaft.
Er staat hier letterlijk, dat we geroepen zijn om hen als vreemdelingen te huisvesten!
Daarbij dienen we wel te weten, dat het volk Israël grotendeels nog in ongeloof leeft en niets met de Here Jezus te maken wil hebben. De Joden thuis brengen is nog niet de uiteindelijke oplossing van het Joodse volk en mag ons nooit ontslaan van de Bijbelse primaire opdracht (Romeinen 1:16) om hen de reddende boodschap van de Here Jezus te brengen.
Daarnaast is het belangrijk te weten dat profetisch gezien de Bijbel ons leert dat het aardse volk Israël in de eindtijd nog een verbond met de antichrist zal sluiten (Jesaja 28:15,18; Daniël 9:27 en Johannes 5:43) en de antichrist zich in de herbouwde tempel te Jeruzalem aan de wereld zal openbaren (2 Tessalonicenzen 2:3-4). Vlak voor de wederkomst van de Here Jezus op de Olijfberg, zullen alle volkeren tegen Israël optrekken en zal de strijd in Jeruzalem hevig woeden. Maar bij Zijn wederkomst zal Hij Zijn eigen volk van de macht van de volkeren bevrijden en voor hen strijden zoals Hij vroeger voor Zijn volk streed (Zacharia 14:3).
Pas daarna zal Hij al de verdreven Joden naar het beloofde land terugbrengen, dan zullen pas alle Joden thuisgebracht worden, niet door ons, mensen, maar door Zijn engelen (Matteüs 24:31).

Theo Niemeijer


Klik hier voor meer informatie over een abonnement op Het Zoeklicht.


9 februari 2017

Run to Jesus

Hardlopen is een sport die wij hier in het gezin graag beoefenen. Mijn man maakt wekelijks de meeste kilometers maar dat heeft in deze periode van het jaar alles te maken met de marathon die hij (voor de derde keer) wil gaan lopen. Vele uren brengt hij rennend door in de koude wintermaanden. Soms is dat heerlijk om te doen maar af en toe is het ook zwaar en vermoeiend. Natuurlijk is het trainen voor én lopen van deze marathon een vrije keuze, dus hierover klagen zou niet passend zijn, maar soms - na een drukke werkdag - slaat de vermoeidheid soms wel toe en is het allemaal niet zo aantrekkelijk als het eerst leek. Gelukkig komt het einddoel langzamerhand in zicht, is het soms weer iets warmer en wordt het 's avonds steeds langer licht. Onderstaande tekst uit Jesaja 40:30-31 kwam 'toevallig' een aantal keren op onze weg afgelopen week en is erg bemoedigend.

Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden. (HSV)

Vooral dat 'snel lopen' is erg toepasselijk. Het is een tekst die mijn man in gedachten houdt de komende weken. En niet alleen tijdens de trainingsweken natuurlijk. Het is een bemoediging te weten dat wie de Heer verwachten nieuwe krachten zullen ontvangen!

Zelf ben ik gisterenmiddag ook weer wezen rennen en heb er ondanks de kou van genoten. Toen ik halverwege was, kwam ik twee mannen op de fiets tegen waarvan er een in het Engels riep: 'Run to Jesus'. Ik was verbaasd en vroeg mezelf af of ik het goed verstaan had. Ik dacht al rennend na over zijn woorden. 'Rennen naar Jezus... daar gaat het uiteindelijk om', ging er door mijn hoofd. Hij staat met uitgestrekte armen te wachten op iedereen die naar Hem toekomt. Wat zou het mooi zijn als iedereen naar Jezus zou 'rennen' en voor Hem zou kiezen. Hij is het uiteindelijke doel in ons leven.

26 januari 2017

Welk gebied heeft God jou gegeven om te overwinnen?In hoofdstuk 13 van het Bijbelboek Jozua was een groot gedeelte van het land nog niet ingenomen. Maar God wilde doorgaan en ook dit land meetellen bij de verdeling onder de stammen. Hij wilde ook dat dit land uiteindelijk door de Israëlieten zou worden ingenomen. God kent de toekomst en als Hij ons leidt, weet Hij al welke overwinningen nog zullen komen. Maar zoals de Israëlieten nog moesten doorgaan met hun strijd, moeten wij de beproevingen onder ogen blijven zien en doorgaan met het gevecht om ons eigen 'overwonnen' land.
Dat overwonnen land zou een zendingsgebied in het buitenland kunnen zijn, maar ook nieuwe talen om de Bijbel in te vertalen, belangengroepen of instellingen die gered moeten worden, maatschappelijke problemen of ethische onderwerpen, waar nog niets tegen of mee gedaan wordt; maar je zou het ook dichter bij jezelf kunnen vinden. Het zou namelijk ook zonde in ons leven kunnen zijn, die we nog niet beleden hebben of talenten en middelen die we nog niet ontwikkeld hebben.

Welk gebied heeft God jou gegeven om (samen met Hem) te overwinnen?


19 januari 2017

Genieten van het herlezen van oude boeken

Om eerlijk te zijn koop ik niet vaak nieuwe spullen voor mezelf. Mijn enige 'grote' valkuil is het kopen van boeken. Nu is het de afgelopen jaren gelukkig wel zo dat ik redelijk wat recensie-exemplaren heb ontvangen dus het is tot een minimum beperkt gebleven maar... mijn liefde voor (nieuwe) boeken blijft sterk.
Toch heb ik mij dit nieuwe jaar voorgenomen onze eigen boekenkast weer eens in te duiken. Er staan zo veel mooie boeken op de planken dat het eigenlijk heel jammer is om die daar te laten stof vangen.

Begin januari ben ik begonnen met het herlezen van onderstaande mooie boekenserie. Het is de door Tim LaHaye en Jerry Jenkins geschreven serie 'De Laatste Bazuin'. Elke maand wil ik één boek lezen en mij verdiepen in de bijbelgedeelten die in de boeken genoemd worden. Het lijkt mij goed om de Bijbel ernaast te blijven leggen en de genoemde gedeelten op te zoeken. Ook het boek 'Het einde der tijden' legt trouwens heel duidelijk uit hoe 'de schets der gebeurtenissen' eruit ziet. Ik heb er al meerder keren over geblogd. De boeken van Jeep van der Schoot over het bijbelboek Openbaring geven ook veel duidelijkheid. Je kunt er hier en hier over lezen.
Wat ik erg leuk vind, is dat mijn zus deze serie op dit moment ook aan het herlezen is. Op deze manier kunnen we er ook nog eens samen over doorpraten.
De Laatste Bazuin
Daarnaast wil ik graag de boeken herlezen die hieronder staan afgebeeld. Het zijn boeken die met name gaan over time- en levensmanagement, prioriteiten stellen, druk zijn en keuzes maken. Deze onderwerpen zijn heel actueel en blijven mij bezighouden en ik denk dat (hoewel ik een heel eind op de goede weg ben) dit toch iets is waar ik mijn leven lang mee bezig zal zijn. Er is zo veel (te doen) en er wordt zo veel van ons gevraagd dat het goed is om al biddend hiermee bezig te zijn en uiteindelijk alleen te doen wat God van mij vraagt. Niet meer en niet minder.
Over een aantal van de boeken heb ik al eens een recensie geschreven. Je kunt deze teruglezen onder 'boekrecensies'.


Ongetwijfeld zal ik nog meer boeken lezen het komende jaar, recensie-exemplaren zitten soms zomaar in de brievenbus. Houd mijn weblogs in de gaten.
Op mijn website www.wendyborn.nl kun je een compleet overzicht vinden van al mijn blogs.11 januari 2017

De vijand is al verslagenWanneer Jozua met het volk Israel op het punt staat Jericho in te nemen, zegt God iets bijzonders tegen hem. Hij zegt in hoofdstuk 6:2  'Zie, Ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven.' Jozua had Jericho al in handen! De vijand wás al verslagen. Wat moet Jozua veel vertrouwen hebben gehad toen hij de strijd inging.
Wij vechten ook tegen een vijand die al verslagen is. Onze vijand (satan) is door de Here Jezus Christus overwonnen (Rom. 8:37-39). Hoewel we elke dag nog moeten vechten en de zonde overal in de wereld nog heerst, hebben wij de zekerheid dat de oorlog al overwonnen is. We hoeven ons niet te laten verlammen door angst of door de kracht van een vijand die al verslagen is; we kunnen hem overwinnen door de kracht die God ons geeft door Zijn Heilige Geest.


5 januari 2017

Luisteren naar Gods WoordAan het begin van dit nieuwe jaar ben ik begonnen met het lezen van het Bijbelboek Jozua. In het derde hoofdstuk las ik vandaag iets opmerkelijks. Vlak voordat het volk het beloofde land ingaat, overnacht het eerst. Het volk neemt eerst de tijd om uit te rusten, zich te heiligen en te reinigen.
Ook verzamelt Jozua het volk om naar Gods Woorden te luisteren. Het volk was erg opgewonden en
ongetwijfeld wilde het haast maken, maar Jozua zorgde ervoor dat de mensen stopten en luisterden.

Wij leven in een snelle tijd waarin veel op ons afkomt. Ook heeft bijna iedereen haast om bij te blijven. Het is niet moeilijk om erg in beslag genomen te worden door de taken die we denken te hebben. Toch is het belangrijk om - voordat we deze taken uitoefenen - stil te zijn en te luisteren naar Gods Woord. Laten we de tijd nemen om ons te richten op wat God van ons verwacht. Ook voor ons is het belangrijk om God met een rein hart te benaderen. Reiniging en toewijding zijn voorwaarden om door Hem gebruikt te kunnen worden.

27 december 2016

Wil jij in het nieuwe jaar het voorbeeld van Maria volgen?

In het Opwekking Magazine van afgelopen week is een artikel verschenen dat ik mocht schrijven over 'Tijd voor God' n.a.v. mijn boek 'Aan Zijn voeten'.

Graag wil ik het artikel delen in de hoop dat het ook voor jou een bemoediging mag zijn voor het nieuwe jaar.'Maar Maria bewaarde al deze woorden 
en overlegde die in haar hart.'
Lukas 2:19

Deze tekst uit het Lukas-evangelie toont een prachtig voorbeeld van een jonge vrouw die nadenkt over Gods woorden. Maria beleefde bijzondere momenten met haar hemelse Vader en nam de tijd om erover na te denken. Ook in vers 51b van dat hoofdstuk komen we deze woorden tegen. We staan voor een nieuw jaar, en daarbij horen goede voornemens. Misschien is dit artikel voor u een reden om het voorbeeld van Maria te volgen.

Overwegen… rust… alleen zijn met God… echt stil zijn vóór en mét Hem. In het ‘normale’ leven is het soms al een strijd, maar in zo’n overvolle decembermaand komen we er vaak helemaal niet aan toe. De dagen vliegen voorbij. Bidden en Bijbellezen schieten er vaak bij in, om het maar niet te hebben over het ‘overwegen’ van Gods Woord. Waarschijnlijk heb jij je ook weleens enthousiast voorgenomen om er regelmatig - liefst elke dag - voor te gaan zitten. Je wilde tijd doorbrengen met de Heer, lezen uit zijn Woord en luisteren naar zijn stem. Maar na enige tijd kom je erachter dat er van die goede gewoonte weinig is overgebleven... Vreemd toch eigenlijk dat veel christenen moeite hebben met Bijbellezen en bidden? En al helemaal met stille tijd.
Laten we maar eerlijk zijn. De meeste christenen merken dat dit niet vanzelf gaat. Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor het soms best moeilijk is om echt de stilte te zoeken, in de Bijbel te lezen en te bidden. Maar toch zou dat geen reden moeten zijn om het erbij te laten zitten. Je zou bij jezelf kunnen onderzoeken wat er aan de hand is en hoe je ermee aan de slag kunt gaan.
Maar… wat is stille tijd eigenlijk? Waarom is het belangrijk en wat maakt stille tijd waardevol? Graag zou ik over deze drie punten kort iets willen zeggen.

13 december 2016

Je leeft maar één keer!


Het decembernummer van Het Zoeklicht is een evangelisatienummer. Het artikel van hoofdredacteur Martin Penning wil ik graag met jullie delen.


Heb je wel eens gehoord van de term 'YOLO'? YOLO staat voor 'You Only Live Once'. De Canadese rapper Drake heeft deze term geïntroduceerd in zijn lied 'The Motto'. Sinds dit nummer is uitgekomen, is er een ware trend rondom deze term ontstaat. Op petjes, T-shirts en zelfs op tatoeages prijkt het woord 'YOLO'. 

Het is niet alleen een leuke term, maar het is een levensstijl. In je leven moet je zoveel mogelijk doen, zo gek mogelijk doen en buiten je eigen grenzen stappen. Het is jezelf zo veel mogelijk vermaken want je weet niet wanneer je laatste dag is. Je leeft immers maar één keer!

Pluk de dag
De term YOLO is een moderne versie van het Latijnse spreekwoord 'Carpe diem', wat betekent 'pluk de dag'. Het is een aansporing om de dag van heden te gebruiken en om niet tot morgen uit te stellen. In deze gedachte past ook een bucketlist, een lijst met dingen die je nog wilt doen, voordat je sterft.
Tegenwoordig proberen we ons op alle mogelijk manier te vermaken. Daarbij moet alles gezellig, leuk en uitdagend zijn. Het hele leven bestaat uit dingen die we vermakelijk vinden. We laten ons vermaken door veel en mooie vakanties, door grote en kleine sportevenementen, door hobby's door luxe door het uitgeven van geld.

28 november 2016

Ruth - een vrouw vol vertrouwen

'Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God'.   
Ruth 1:16

Het afgelopen jaar heb ik mij opnieuw verdiept in een Bijbelse vrouw. Deze keer heb ik het leven van Ruth bestudeerd. Aan de hand het boek '12 manieren om je weg in de Bijbel te vinden' heb ik dit Bijbelboek door middel van de 'Biografie-methode' uitgediept. Bijna twaalf maanden lang heb ik elke week een aantal vragen beantwoord over Ruth en de antwoorden uitgewerkt. Het is erg goed bevallen om dit elke week voor een korte periode te doen. Ten eerste kost het zo niet heel veel tijd in één keer en ten tweede neemt de persoon die je bestudeert een steeds grotere plaats in in je gedachten. Eigenlijk is Ruth het hele jaar een beetje mijn 'reisgenote' geweest. Veel dingen die ik heb gelezen in boeken, op blogs of in de Bijbel deden mij denken aan haar leven. Ook gezien de hele vluchtelingenproblematiek, blijft het Bijbelboek ontzettend actueel. Ruth is een bijzondere vrouw geworden voor mij en ik wil graag een aantal opvallende dingen uit haar leven delen. Als je haar levensgeschiedenis nog niet kent, kun je deze nalezen in Ruth 1-4. (Het hele verhaal beslaat slechts vijfentachtig verzen).

Ruths verhaal begon aan het einde van het tijdperk van de Richteren in het Oude Testament. Het was ongeveer een eeuw voor de tijd van David, in een tijd die vaak werd gekenmerkt door verwarring en ontrouw aan de wetten van God. Er heerste in die tijd ook een zware hongersnood in Israël. Dit was de reden dat Naomi en haar man Elimelech naar Moab gingen. Hun zonen trouwden met de Moabitische meisjes Ruth en Orpa.

Nadat Ruth veel verdriet heeft meegemaakt omdat haar man, zwager en schoonvader zijn overleden in Moab, vestigde Ruth zich samen met haar schoonmoeder Naomi in een vreemd land. Hoewel het voor Naomi een vertrouwd land was, was het voor Ruth helemaal nieuw. Alles was nieuw in Israël! Wat een moed moet zij gehad hebben om deze stap te zetten. Haar leven stond totaal op z'n kop terwijl ze waarschijnlijk nog vol verdriet heeft gezeten en geen enkel idee had wat haar allemaal te wachten stond. Maar in plaats van afhankelijk te zijn van Naomi of af te wachten tot het geluk zich aandiende, nam zij zelf het initiatief. Ze was vastberaden en had waarschijnlijk het gevoel dat ze niets te verliezen had. De liefde voor haar schoonmoeder was oprecht en Ruth vertrouwde haar maar bovenal vertrouwde ze op God. Ze gingen werken en was niet bang om toe te geven dat zij arm was of om hard te werken om in haar behoeften te voorzien. Het mooie van alles is dat God voor Ruth - en haar schoonmoeder - zorgde toen zij naar de velden ging.

1 november 2016

Doeltreffend de Bijbel bestuderen


Naast mijn stille tijd en het lezen van de Bijbel in z'n geheel, blijf ik (praktische) Bijbelstudie interessant vinden om te doen. Het boek '12 manieren om je weg in de Bijbel te vinden' van Rick Warren staat boordevol tips en aanwijzingen om de Bijbel om een doeltreffende, zinvolle manier te bestuderen en heeft mij de afgelopen jaren al veel geholpen.
In 2014 heb ik op dit weblog elke maand één Bijbelstudiemethode beschreven en ik zou dit graag nog eens bij jullie onder de aandacht brengen. Misschien ben jij - net als ik - op dit moment ook (weer) aan het zoeken welke methode je in het nieuwe jaar kunt gaan gebruiken. 

Over Bijbelstudie las ik enkele belangrijke waarheden die ik graag wil onthouden tijdens het bestuderen van de Bijbel:
 • Het ultieme doel van Bijbelstudie is het toepassen en niet het interpreteren. (Bijbelstudie is geen doel op zich, het is een middel).
 • Het bestuderen van het Woord van God moet leiden tot het toepassen ervan in ons leven, met als resultaat dat de Schrift ons verandert zodat wij ons voegen naar de wil van God.
 • Je kunt een wandelende Bijbelencyclopedie zijn, met een hoofd vol Bijbelkennis, maar het is van geen enkele waarde als je die kennis niet toepast in je dagelijkse leven.
 • Het bestuderen van het Woord van God kan gevaarlijk zijn als je het vooral bestudeert zonder het in praktijk te brengen. (Kennis maakt verwaand). Als je het Woord van God op de juiste manier toepast in je leven, sluit je het gevaar verwaand te worden uit.
 • Het toepassen van de Bijbel lijkt eenvoudig maar is eigenlijk het moeilijkste onderdeel van Bijbelstudie. Het vereist veel denkwerk, de duivel probeert het uit alle macht te voorkomen en als mens hebben we een natuurlijke weerstand tegen veranderen.

Binnenkort kunnen jullie op mijn blog lezen over het leven van Ruth. Deze Bijbelse persoon heb ik het afgelopen jaar bestudeerd aan de hand van de 'Biografie-methode' . Ik heb veel van haar leven geleerd en maak jullie graag deelgenoot.


10 oktober 2016

We zijn geroepen om zout en licht te zijn‘Zoals u ook Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden’, zegt Jezus in Johannes 17:8 in het hogepriesterlijk gebed.

Jezus vroeg niet aan God om de gelovigen uit de wereld weg te nemen, maar juist om ze in de wereld te gebruiken. Omdat Jezus ons de wereld instuurt, moeten we niet proberen uit de wereld te ontsnappen of alle contacten met niet-christenen te vermijden. We zijn geroepen om zout en licht te zijn (Mat. 5:13-16) en moeten het werk doen waarvoor God ons heeft uitgestuurd.

3 oktober 2016

De Openbaring van Jezus Christus - Jeep van der Schoot

Enige tijd geleden was er in het magazine van Het Zoeklicht elke twee weken een leerzaam gedeelte van Jeep van der Schoot te lezen over het Bijbelboek Openbaring. Hoewel ik deze tijdschriften na een jaar meestal naar de kringloopwinkel breng, heb ik deze keer even getwijfeld. De artikelen over Openbaring vond ik zó leerzaam dat ik het jammer vond deze zomaar weg te doen. Ik was dan ook blij toen iemand van Het Zoeklicht mij vertelde dat deze artikelen gebundeld zouden worden in een nieuw boek. Onlangs ontving ik een exemplaar van 'De Openbaring van Jezus Christus' en ben er zeer blij mee. Ik sluit mij dan ook volledig aan bij de woorden van de directeur van Het Zoeklicht, Frits Boekhoff:
"Met zeer veel genoegen heb ik de serie over het Bijbelboek Openbaring van Jeep van der Schoot in Het Zoeklicht gelezen. Een begrijpelijke en overzichtelijke studie over het laatste Bijbelboek die prachtig en verhelderend geïllustreerd werd door Jos Vanspauwen. Deze serie is nu in boekvorm verschenen. En het is werkelijk een schitterend boek geworden. U heeft iets kostbaars in handen!"

Openbaring is een profetisch Bijbelboek. In plaats van het feit dat Openbaring enige nieuwsgierigheid bij christenen zou moeten oproepen, bleef dit ruim 1600 jaar voor veel gelovigen gesloten. Jammer genoeg werd het zelfs door theologen aan de kant geschoven omdat dit Bijbelboek niet erg hoog geacht werd. Waarschijnlijk komt dit omdat de leer van de kerk over Israël anders is dan in Openbaring wordt onthuld. Ook zou het laatste Bijbelboek voor leken te moeilijk zijn.
Gelukkig kwam er vanaf de 19e eeuw door verschillende broeders - waaronder Johannes de Heer - een goed en helder Bijbels zicht op Gods plan met de Gemeente, Israël en de volken. 

In het voorwoord schrijft van der Schoot: 'Het profetische Woord uit Openbaring is voor ons als een lamp in de duisternis (2 Petrus 1:19). Het helpt de gelovigen om de juiste weg te blijven gaan. Vooral nu in deze tijd is dat nodig, omdat de Gemeente wereldwijd wordt overspoeld met allerlei verschillende wind van leer. Helaas is er bij velen geen inzicht en onderscheid in de volgende drie bedelingen: die van de wet, de genade en het Koninkrijk. Daardoor is er geen geordend zicht op de toekomstige dingen.'
Het is het verlangen van de schrijver dat dit studieboek ons op weg mag helpen bij het bestuderen van het profetische Woord en ons ertoe zal aanzetten om onze Heiland oprecht te verwachten!

Elk hoofdstuk uit het Bijbelboek Openbaring wordt uitvoerig uitgelegd en is voorzien van prachtige, passende afbeeldingen. Achterin in het boek staan nog enkele toelichtingen: Leven uit verwachting, de bedelingenleer, geen Grote Verdrukking voor de Gemeente en Openbaring 3:10. Zeer de moeite waard om te lezen! 
Ook met dit nieuwe boek is van der Schoot er ruimschoots in geslaagd om een leesbare en begrijpelijk uitleg te geven over het helaas voor velen nog gesloten boek Openbaring. Ik wil iedereen die meer wil weten over dit profetische Bijbelboek van harte aanraden - met de Bijbel op schoot - dit leerzame boek over Openbaring te lezen en te bestuderen.


Van Jeep van der Schoot verscheen eerder ook het boek 'De Koning komt' en in samenwerking met Dick Stichter verscheen 'Daniel, Gods weg met Israël en de volken'. 

Auteur: Jeep van der Schoot
Uitgever: Het Zoeklicht
Cover: Hardcover
Aantal pagina's: 112
ISBN: 9789064512261
Prijs: € 19,95

26 september 2016

Aan Zijn voeten - praktische tips voor een waardevolle stille tijd

Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen (Lukas 10:42).

Wanneer je het gedeelte uit Lukas leest dat hierboven staat, blijkt dat Maria er bewust voor koos om kostbare tijd door te brengen met de Here Jezus. Zij liet ‘de boel de boel’ en richtte zich volledig op Hem. Zij koos dat ‘ene ding dat nodig was’: tijd nemen voor de Here Jezus en aan Zijn voeten naar Hem luisteren. Maria wist dat niets zo belangrijk was als tijd die wordt doorgebracht in Zijn aanwezigheid. 

Mijn nieuwste boek 'Aan Zijn voeten' heeft als subtitel meegekregen 'praktische tips voor een waardevolle stille tijd'. Dit is ook in het heel kort waar mijn boek over gaat. Misschien ben jij ook wel iemand die worstelt met tijd doorbrengen met de Heer. Enthousiast nam je je het misschien voor om er elke dag - of in ieder geval regelmatig - voor te gaan zitten. Je wilde lezen uit Gods Woord en luisteren naar Zijn stem. Maar een paar maanden later moest je vaststellen dat er van dat goede voornemen weinig is terechtgekomen. Vreemd eigenlijk…
Hoe komt het toch dat veel christenen moeite hebben met regelmatig Bijbellezen en bidden? Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Maar... mijn advies is: laat het er niet bij zitten! Onderzoek wat de reden kan zijn en ga ermee aan de slag! 

Aan Zijn voeten is een praktisch en handzaam boekje dat behulpzaam wil zijn bij de volgende thema’s:
 • Wat is stille tijd?
 • Waarom is stille tijd belangrijk?
 • Wat kan je stille tijd waardevol maken?
 • Mogelijke problemen in je stille tijd.
 • Hulpmiddelen bij stille tijd.
Ik hoop van harte dat je na het lezen van dit praktische en handzame boekje over stille tijd, inspiratie zult hebben opgedaan om - opnieuw of voor het eerst - ermee aan de slag te gaan en er een gewoonte van te maken die je je leven lang voor geen goud meer zult willen missen.
De Here Jezus zegt dat tijd die besteed wordt om te zitten aan Zijn voeten ‘het goede deel’ is en eeuwigheidswaarde heeft. Dat is een bemoedigende en rijke belofte.

Als je het boekje wilt kopen, kan dat eenvoudig door het te bestellen via onderstaande links op Bol.com. Het e-book is direct beschikbaar. Het leveren van de paperback (papieren versie) duurt enkele dagen omdat elk boek afzonderlijk gedrukt moet worden.

Titel: Aan Zijn voeten
Auteur: Wendy Born - van den Brink
Uitgeverij: Brave New Books
ISBN: 9789402154177 paperback
ISBN 9789402154160 e-book
Prijs: € 11,50 paperback 
          € 4,95 e-book


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

AddThis