Volhardend blijven bidden - deel 2 in de serie 'Hoe onderhoud je in de eindtijd je relatie met God?'

In de Bijbel staan verschillende opdrachten over bidden, met toevoegingen als ‘aanhoudend, volhardend, voortdurend, zonder ophouden’. Hierdoor wordt wel duidelijk dat onophoudelijk gebed niet vanzelf gaat en een moeilijke opdracht is.

We leven in verwarrende tijden. Een houding die daarom elke christen mag kenmerken, is bidden, wachten op God en ondertussen doen wat Hij van ons vraagt. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Er is zoveel om ons heen dat ons afleidt en kan afhouden van gebed. Veel andere zaken lijken belangrijker te zijn. Dit alles neemt niet weg dat elke christen de opdracht heeft om te bidden (Kolossenzen 4:2). We leven in een tijd waarin we waakzaam moeten zijn en onze tijd niet moeten verdoen (wat niet wil zeggen dat momenten van rust niet goed zijn - ook die hebben we nodig).

Onophoudelijk gebed als wapen
Gebed is een effectief wapen in de (geestelijke) strijd die om ons heen gaande is. Dat we in zo’n strijd leven, hoeft ons niet te verbazen. Pak de krant er maar bij of zet het nieuws maar aan. Satan gaat immers rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.
Hij heeft, toen Jezus Christus stierf aan het kruis van Golgotha, de fatale klap al gekregen. Maar om redenen die wij niet begrijpen, heeft God hem nog tijd gegeven. We bevinden ons midden in een gevecht dat steeds heftiger wordt en soms lijkt het wel of satan aan de winnende hand is, maar dat is niet zo. Hij is al verslagen en zal uiteindelijk voor eeuwig in de poel van vuur geworpen worden, terwijl Jezus Christus erkend zal worden als Koning der koningen en Heere der heren.
We mogen bidden dat ons geloof niet bezwijkt en dat we verleidingen van buitenaf én van binnenuit zullen weerstaan. God heeft ons hiervoor een wapenrusting gegeven (hierover meer in een volgend deel).
Jezus leerde Zijn discipelen om in gebed bij God te schuilen. Ook vandaag helpt Hij om tijdens de verzoekingen vast te blijven staan op Gods Woord en Zijn beloften. Hij weet dat de boze probeert om ons af te houden van het plan dat Hij met ons leven heeft.
Nu is de duivel nog ‘de overste der wereld’ en ‘de overste van de macht der lucht’ (Johannes 14:30; Efeze 2:2). Daarom is zijn invloed groot en het trieste is dat de mensheid het niet door heeft. Voortdurend is hij bezig om invloed en druk uit te oefenen op de gelovigen, door middel van vervolgingen, verleiding tot zonden en dwaalleren (Efeze 6:10-12). Valse profeten en christussen proberen zelfs de uitverkorenen Gods te verleiden (Mattheüs 24:24). Om ons tegen satan te wapenen is het belangrijk om aanhoudend te blijven bidden.

Wat zegt Gods Woord over volhardend bidden?
Het valt op dat onderstaande teksten over onophoudelijk bidden veelal te maken hebben met de wapenrusting in de geestelijke strijd en dat geeft meteen aan waarom het zo belangrijk is.

Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak (Mattheüs 26:41).

Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed (Romeinen 12:12).

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus (Filippenzen 4:6-7).

Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging (Kolossenzen 4:2)

U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag… Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u (Thessalonicenzen 5:5-6, 16-18).

Volhardend of onophoudelijk bidden heeft niet zozeer te maken met onze persoonlijke verlangens, maar gaat om waakzaamheid en oplettendheid in de eindtijd. We mogen bidden om volharding om staande te blijven als er verleidingen en beproevingen op onze weg komen. Hoe meer we ons hierin zullen oefenen hoe sterker en standvastiger we (in en door Zijn kracht!) zullen zijn. Wanneer we voortdurend onze gebeden bij God neerleggen, mogen we het zelf loslaten in vertrouwen dat Hij zal doen wat goed is.
Openbaring 5:8b is in dit opzicht bemoedigend. Hier wordt gesproken over gouden schalen met reukwerk die vóór het Lam worden gebracht: ‘dit zijn de gebeden van de heiligen.’ Wij zien vaak niet wat onze gebeden voor uitwerking hebben, het is voor ons (nog) niet zichtbaar. God overziet het grote geheel en zal op Zijn tijd onze gebeden uitwerken.

Tijd nemen om te bidden
Veel christenen gunnen zichzelf helaas niet meer de tijd om te bidden. Een ‘schietgebedje’ tussendoor is er wellicht nog bij, maar echt rustig gaan zitten en tijd met de Heer doorbrengen, is iets dat voor veel mensen niet vanzelfsprekend is.
Satan wil voorkomen dat we gebruik maken van onophoudelijk gebed, juist omdat het zo’n machtig wapen is in de strijd. Dus door te zorgen dat we druk bezig zijn, geen zin hebben, andere prioriteiten stellen, te veel afleiding hebben, verzwakken wij onze positie en heeft hij van ons niet zoveel te vrezen.
Helaas realiseren we ons te weinig dat we nu nog de mogelijkheid hébben om te bidden. We weten niet hoeveel tijd er nog is. Het is een voorrecht om door God ingeschakeld te mogen worden als ‘een strijder in de gebeden.’ Onophoudelijk gebed vraagt doorzettingsvermogen, focus en motivatie. Ondertussen mogen we luisteren naar Zijn Woord, zodat we onze taken hier op aarde zullen uitvoeren zoals Hij dat van ons vraagt.

Voor wie mogen we bidden?
Laten we vooral niet vergeten te bidden voor mensen om ons heen die de Heer nog niet kennen. Al leven we in de eindtijd… het is nog steeds genadetijd! Mensen kúnnen zich nog tot Hem bekeren. We mogen ook bidden om volharding in het geloof voor onze vervolgde medechristenen, voor herstel van gebroken gezinnen, voor sterke huwelijken en weerbare jongeren. Ook onze regering mogen we in gebed opdragen - zij heeft een moeilijke taak te vervullen.
Laten we bidden voor onderscheidingsvermogen voor leiders in de christelijke gemeenten. Ten slotte is het belangrijk om te (blijven) bidden voor het volk Israël. Dat de dag spoedig mag aanbreken dat velen tot inzicht van de waarheid mogen komen en dat zij in hun benauwdheid de Naam van de Heere zullen aanroepen (Joël 2:32). Denk er eens over na hoe je deze punten voor jezelf zou kunnen aanvullen.

Aanmoediging
Het is belangrijk om te volharden in onze gebeden, maar het is vooral belangrijk om elkaar in liefde bij te staan. Petrus verwoordt het zo in 1 Petrus 4:7-8: En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
Tegelijkertijd weten we dat de liefde van veel mensen zal verkillen en het egoïsme hoogtij zal vieren (Mattheüs 24:12). In deze laatste dagen - met al zijn verschrikkingen en misleidingen - komt het erop aan om te volharden tot het einde (Mattheüs 24:12). Hierbij is het bemoedigend te weten dat Jezus onze Hogepriester is en dat Hij voor ons bidt voor de troon van God (Hebreeën 7:24-25). Hij geeft kracht en inzicht door Zijn Heilige Geest en helpt om te volharden in gebed. Hij laat de werken van Zijn handen niet los (Psalm 138:8).

Dit artikel is onlangs verschenen in 'Het Zoeklicht' nr. 4 - 2024 en is een bijdrage die ik voor dit blad mocht schrijven.

Serie: Hoe onderhoud je in de eindtijd je relatie met God?

Standvastig Bijbellezen (1)
Volhardend blijven bidden (2)
Gods wapenrusting gebruiken (3)
Wat kunnen we als Gemeente betekenen (4)

 

Reacties