31 januari 2012

Huishoudbudget ouderwets?

Misschien kennen jullie het 'Groot spreekwoordenboek' van E. van Eden. Het is enorm leuk om er eens een paar voor te lezen en je kinderen te laten raden wat de betekenis ervan is. Dat wordt lachen, dat kan ik je verzekeren. Je krijgt de gekste antwoorden.
Op een gegeven moment kwam ik ook het spreekwoord 'Een zuinige huisvrouw is de beste spaarpot' tegen. Ik was verbaasd over de uitleg hiervan want er stond bij: ' Toen het nog zo was dat de man in het gezin zijn vrouw een vast bedrag aan huishoudgeld gaf waarvan zij het huishouden moest bestieren, gold dat iedere cent die de vrouw bespaarde op haar uitgaven meteen verdiend was'. Wanneer je de omschrijving leest,  lijkt het alsof dit vandaag de dag niet meer voor zou komen. Ik vroeg me direct af of het er bij ons dan echt zo ouderwets aan toegaat. Bij ons is het namelijk wel het geval dat we een bepaald bedrag per week gebruiken voor de boodschappen. Voor mij persoonlijk is het een 'sport' om hier mee uit te komen elke week.

Hoe is het bij jullie? Doen jullie het ook op deze manier of vinden jullie het ouderwets?


Gebedsprogramma voor ouders (2)

De volgende Bijbelteksten zou je kunnen bidden voor je kinderen:

2 Petrus 3: 18 Ik bid dat mijn kinderen zullen groeien in de genade en in de kennis van onze Heer en Heiland, Jezus Christus.

Spreuken 3:3  Dat liefde en trouw mijn kinderen niet zullen verlaten, maar dat zij ze om hun nek zullen binden en op de tafel van hun hart zullen schrijven.

Lucas 6: 36 Mogen mijn kinderen altijd barmhartig zijn, zoals hun hemelse Vader barmhartig is.

Spreuken 19:20 Geef dat....luistert naar goede raad en naar aanwijzingen, zodat het hem/haar uiteindelijk wijs zal maken.

Prediker 12:1 Geef dat .....zijn/haar Schepper gedenkt in de dagen van zijn/haar jeugd.

Psalm 19:15 Mogen de woorden van .....haar/zijn mond en de overleggingen van haar/hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.

Spreuken 3: 5,6  Heer laat....met haar/zijn hele hart op U vertrouwen en niet op eigen inzicht steunen. Laat....U kennen in al haar/zijn wegen, dan zult U haar/zijn wegen recht maken.

Kolossenzen 1:9b God, ik vraag U....te vervullen met de rechte kennis van Uw wil, zodat zij/hij begrijpt wat U wilt dat zij/hij doet.

Mattheus 28:18-20  Help....om van U te getuigen in de wetenschap dat U alle macht heeft in hemel en op aarde en dat U met hem/haar bent al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

You say....God says....


30 januari 2012

Een georganiseerd huishouden


'Huishoudelijk' zijn is heel Bijbels. Lees Titus 2:5 er maar eens op na. Er zijn verschillende manieren om je huishouden 'op orde' te krijgen.
Onlangs las ik dat wanneer je je huishouden goed op orde hebt en er een logisch systeem in hebt aangebracht je dit per dag één tot anderhalf uur kan opleveren. Ik denk dat het waar is. Dat wil niet zeggen dat het huishouden op zich onbelangrijk is en afgeraffeld moet worden maar als je het efficiënt doet, kun je naast het huishouden veel tijd overhouden voor andere belangrijke dingen. Het is namelijk jammer wanneer je veel tijd kwijt bent aan het zoeken van belangrijke papieren of aan het doen van 'vergeten' boodschappen. Je had die tijd heel anders kunnen besteden.
Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om goed georganiseerd te zijn. Sommige mensen willen het niet en zijn tevreden met de situatie zoals die is. Ze voelen er zich gewoon prettig bij. Andere mensen willen wel maar lúkt het eenvoudigweg niet om hun huishouden georganiseerd te krijgen. Ze hebben al diverse pogingen gewaagd maar vervallen na verloop van tijd weer in hun oude gewoonten (en rommel).
Wanneer je serieus overweegt om je huishouden echt te organiseren denk ik dat het goed is hier een bepaalde periode voor uit te trekken. Beschouw het als een project. Plan het organiseren. Soms is het een eenzaam avontuur als je besluit om er echt mee aan de slag te gaan maar praten met anderen is ook een goede manier om de moed erin te houden. Ook zou je mensen die zelf goed georganiseerd zijn om advies kunnen vragen. Het is nergens voor nodig om het wiel weer te willen uitvinden: anderen hebben dat al gedaan.

Het boek 'Veel te doen, weinig tijd' van Denise Hulst kan ook een praktische hulp zijn. Het heeft mij  althans enorm geholpen om het huishouden van elke dag op orde te krijgen. Het staat vol met tips. Het boek helpt je keuzes te maken en die uit te voeren om zodoende een omgeving te creëren die je meer rust geeft en gelegenheid dingen te ondernemen die je graag wilt doen. Ook op de website Opgeruimd Organizing vind je veel handreikingen en kun je een nieuwsbrief aanvragen met goede ideeën. Doe er je voordeel mee zou ik zeggen, het levert je veel tijd op die je weer kunt gebruiken voor andere en/of belangrijkere (geestelijke) dingen!


Gebedsprogramma voor ouders (1)

"Jarenlang heb ik, net als iedere verantwoordelijke ouder, voor mijn twee kinderen, Aubrey en Aaron gebeden. Ik bad voor Gods zegen en bescherming in hun leven. Ik bad dat ze gelukkig zouden zijn. Ik vroeg God hen te helpen in moeilijke tijden en wanneer ze wijze beslissingen moesten nemen. Mijn gebeden waren regelmatig, vanuit mijn hart, en voor het grootste gedeelte alledaags en in herhaling vallend.
Maar ik wilde meer dan dat. Ik wilde zo veel voor mijn kinderen, maar wanneer ik neerknielde in gebed vond ik steeds dezelfde vermoeiende woorden die van mijn lippen kwamen.
En toen, op een dag, sprak de vrouw van one dominee tijdens een kerkdienst. Haar woorden veranderden mijn gebedsleven. Ze zei dat haar zorg voor haar kinderen om sterke christelijke moralen te ontwikkelen haar hadden aangemoedigd om een unieke gebedslijst te maken. Die lijst bevatte herinneringen om specifiek te bidden voor redding en groei in genade, en ook voor andere specifieke zorgen.
Die dag besloot ik om haar voorbeeld te volgen en en "gebedsprogramma voor ouders" voor mezelf te maken; een eenvoudige gewoonte die een ommekeer heeft gebracht in mijn manier van bidden voor mijn kinderen. Iedere dag van de maand bid ik, als aanvulling op hun bescherming en de zorgen van die dag, voor een specifieke karaktertrek, kracht of vrucht van de Heilige Geest die mijn kinderen geplant en gevoed mag worden.
Hierop volgend is de lijst die ik heb gemaakt, inclusief korte suggesties van gebed uit Gods Woord. Voel je vrij deze lijst te dupliceren of zelfs te verbeteren, zodat het je zal helpen specifiek en doelgericht voor je kinderen te bidden.

Aanhoudend bidden: 'Geef Heer, dat de levens van mijn kinderen gekenmerkt zullen worden door gebed, zodat zij leren bidden "bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen". (Efeze 6:18)

Een hart voor zending: 'Heer, help mijn kinderen alstublieft zich zo te ontwikkelen, dat zij een hart zullen hebben voor zending, en een verlangen dat er verteld wordt van Uw heerlijkheid onder volken en van Uw wonderen onder de natiën.' (Psalm 96:3)

Geloof: 'Ik bid dat geloof wortel zal vinden en zal groeien in de harten van mijn kinderen, dat zij door het geloof zullen winnen wat hen beloofd is. (Lucas 17: 5-6, Hebreeën 11:1-40)

Blijdschap: 'Ik bid, Heer, dat mijn kinderen gevuld zullen zijn met de blijdschap die hen door de Heilige Geest gegeven is.' (1 Thess. 1:6)

Reinheid: 'Schep in ( hen) een rein hart, o God, en laat hun reinheid van hart zichtbaar zijn in alles wat zij doen'. (Psalm 51:12)

Moed: 'Vader, ik bid dat mijn kinderen altijd sterk en moedig zijn, in karakter, in woord en in daad.' (Deut. 31:6)

Nadat ik enkele weken lang volgens deze gebedslijst gebeden had, ontdekte ik nog een voordeel van mijn gebedsprogramma. Ik bad elke avond met mijn kinderen, en de Heer bracht in mijn gedachten om voor dezelfde onderwerpen te bidden waar ik die ochtend ook voor gebeden had. Ik zou zo mijn gebeden herhalen terwijl mijn kinderen erbij zaten. Het duurde niet lang of zij begonnen mijn gebeden te herhalen en stortten hun hart uit in gebed voor de vele kwaliteiten en kracht die ik graag in hen zou willen zien. En zo heeft mijn eenvoudige gebedsprogramma niet alleen de manier veranderd van hoe ik bad, maar ook van hoe mijn kinderen bidden. En, door Gods genade, ook hoe ze leven."

Uit: Focus on the Family, februari 2000

Waar kun je hulp vinden in de Psalmen?

Het boek Psalmen leent zich er uitstekend voor om dat direct toe te passen. Als we de psalmen lezen en overdenken, ontdekken we stukje bij beetje hoeveel er over ons instaat. Ze verwoorden onze diepste pijn, verlangens en gedachten en gebeden.

Een handige hulp voor in de Psalmen:

Je voelt je:
Bang: 3,4,27,46,49,56,91,118
Alleen: 9,10,12,13,27,40,43
Opgebrand: 6,63
Beetgenomen: 41
Verward: 10,12,73
Terneergedrukt:: 27,34,42,43,88,143
Diepbedroefd: 13,25,31,40,107
In de wolken: 19,96
Schuldig: 19,32,38,51
Vol haat: 11
Ongeduldig: 19,32,38,51
Onzeker: 3,5,12,91
Beledigd: 41,70
Jaloers: 37
Je wilt opgeven: 29,43,145
Verloren: 23,139
Verpletterd: 25,69,142
Boetvaardig/spijt: 32, 51,66
Trots: 14,30,49
Doelloos: 14,25,39,49,90
Droevig: 13
Vol zelfvertrouwen: 24
Gespannen: 4
Dankbaar: 118,136,138
Bedreigd: 3,11,17
Vermoeid/zwak: 6,13,18,28,29,40,86
Verstrikt: 7,17,42,88,142
Onbelangrijk: 8,90,139
Wraakzuchtig: 3,7,109
Bezorgd: 37
Vol aanbidding: 8,19,27,29,150

27 januari 2012

'Mijn kinderen waarderen dat hun moeder thuis is' zegt Elbert Dijkgraaf

Een interview met Elbert Dijkgraaf (42), woordvoerder gezinszaken SGP in de Tweede Kamer en vader van een dochter (16) en twee zoons (13 en 10), is interessant om te lezen.
Vorig jaar verscheen het Gezinsrapport 2011. In een korte serie gaan (ervarings) deskundigen in op conclusies uit het rapport.

Er gaat tegenwoordig meer tijd naar de kinderen dan vroeger.
Lachend: „Nou, privé herken ik dat zeker niet! Als vader schiet ik in dit werk zeer regelmatig tekort. Wel verkeer ik in de gelukkige omstandigheid dat ik een vrouw heb die de traditionele keuze gemaakt heeft om er fulltime voor de kinderen te zijn. Om me heen zie ik weinig dat een van de ouders er nagenoeg altijd is, nog los van de vraag of dat vader of moeder is. Mijn kinderen waarderen dat heel erg – dat mama thuis is en een kopje thee klaar heeft als ze uit school komen.”

Ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen leren zelfstandig te denken en te handelen.
„Deze conclusie komt aardig overeen met het beeld dat ik heb van de maatschappij; ook met hoe ik daar zelf in sta. In deze tijd komt er zo veel op kinderen af dat het cruciaal is om hen zelfstandig te maken. Kijk naar het omgaan met media. Ik zeg niet alleen: Dit mag wel en dit mag niet, maar ik probeer de vraag bij mijn kinderen terug te leggen. En het mooie is dat ze dan meestal zelf ook wel snappen waarom ze een bepaald computerspelletje beter niet kunnen spelen.”

De buurt en het sociale netwerk kunnen voor ouders een bron van steun vormen.
„Ik ben voorzitter geweest van een werkgroep van Helpende Handen, om ouders van kinderen met autisme te ondersteunen. Soms functioneerde het netwerk om hen heen prima, maar ik hoorde ook dramatische verhalen van mensen die nergens terechtkunnen. Toch moeten we wel terugvallen op dit soort netwerken, want professionalisering van alle zorg wordt onbetaalbaar. Daarin liggen kansen, ook voor de kerk. Voor traditionele taken van de kerk, zoals het stimuleren van gemeente-zijn, komt alleen maar meer ruimte.”

Trouwe kerkgangers zijn met hun gezinsopvattingen een vreemde eend in de bijt.
"Ik formuleer deze stelling liever positief: trouwe kerkgangers lopen voorop in de discussie. Als je aan jongeren vraagt wat hun ideaal is, zeggen ze niet dat ze het liefst in een gebroken gezin opgroeien. Nee, ze willen een traditioneel gezin met aandacht voor elkaar. En dan heb ik het echt niet alleen over reformatorische jongeren. Ons ideaal is gelukkig het ideaal van velen. Dat is veelzeggend. Ik merk dat ook in de politiek: veel mensen snakken naar een gewoon gezinsleven.”

26 januari 2012

Ontdekken wie we zijnVragen om te ontdekken wie we zijn:

1. Waar verlangen we het meest naar?
2. Waar denken  we het meest aan?
3. Waar geven we ons geld aan uit?
4. Wat doen we met onze vrije tijd?
5. Bij wie voelen we ons op ons gemak?
6. Wie en wat bewonderen we?
7. Waar lachen we om?

A.W. Tozer


25 januari 2012

Rachel - een vrouw die geleerd heeft om te wachten

Vorig jaar heb ik het leven van Sara bestudeerd in de Bijbel. Een  vrouw die ondanks haar zwakke kanten een buitengewone vrouw was waar we veel van kunnen leren.
Afgelopen jaar heb ik mij verdiept in het leven van Rachel.
In de Bijbel staat niet zo heel veel over haar vermeld (zie Genesis 29-31) maar als je naar het leven van haar man Jakob kijkt en zijn omgang met haar, zijn er al gauw een aantal dingen die je opvallen. Voor mijzelf heb ik er aantekeningen van gemaakt maar ik pak er nu zomaar een aantal dingen uit die mij aan het denken gezet hebben.


* Toen Jakob verliefd werd op Rachel moest hij 7 jaar lang werken om uiteindelijk met haar te kunnen trouwen. Wat moet dit voor Rachel ook een lange tijd geweest zijn. Hoe zou zij de tijd hebben doorgebracht als herderin met 'wachten' op haar toekomstige man? In de ogen van Jakob waren het enkele dagen (Gen.29:20) hoe heeft zij dat beleefd?

* Hoe moet Rachel zich uiteindelijk hebben gevoeld toen ook zij bedrogen werd door haar vader Laban. Hij gaf Jakob aan Lea en niet aan haar. Ik kan me zo voorstellen dat ze hier enorm verdrietig over is geweest, zich bedrogen voelde en boos is geweest. Het staat er allemaal niet bij, maar als je je in haar situatie verplaatst, zou je je in kunnen denken dat ze iets van deze gevoelens gehad moet hebben.

* Gelukkig mag ze dan 'ook' met Jakob trouwen maar hoe zal ze dit ervaren hebben? De relatie tussen haar en Jakob zal veranderd zijn maar ook de relatie tussen haar zus Lea en haar. Er ontstaat dan ook enige tijd  later jaloezie aan de kant van Rachel omdat Lea wel kinderen krijgt maar zij niet. Ze weet wel dat Jakob van háár houdt maar kinderen kan hij haar niet geven. De situatie is schrijnend.

* Uiteindelijk krijgt ze een zoon: Jozef. Hij wordt de 'lieveling' van vader Jakob wat voor veel strijd zorgt in de familie. Hoe zou Rachel hiermee omgegaan zijn? Als moeder lijkt me dat heel moeilijk.

* Tenslotte sterft Rachel bij de geboorte van haar tweede zoon Benjamin. Zo had ze zich het leven met Jakob en haar zonen vast niet zo voorgesteld. Een hartverscheurende situatie...

Hoe boeiend de studie naar deze vrouw ook was, eigenlijk heeft mijn verdieping in deze vrouw juist heel veel vragen opgeleverd. Omdat de antwoorden niet in de Bijbel staan, zal ik het ook moeten loslaten en moeten laten rusten. Toch ben ik benieuwd hoe jullie hier tegen aankijken.

Kunnen jullie je voorstellen hoe Rachel zich in bovengenoemde situaties gevoeld moet hebben?Een niet werkende moeder bestaat niet


Vermoedelijk wordt ook jullie als managers van het gezin regelmatig de vraag gesteld: 'Werk je ook?'.
Ik moet dan altijd even glimlachen, diep zuchten en vervolgens ga ik uitleggen wat ik allemaal doe. Je voelt je als het ware verplicht uit te leggen dat je ook 'werkt' en zeker niet de hele dag op de bank zit. Toch blijft het moeilijk om elke keer weer het gevoel te hebben dat je je moet verdedigen. Moeders die ook de keuze gemaakt hebben 'fulltime' thuis te zijn, begrijpen vast wat ik bedoel.
Onderstaand (Brits) onderzoek, dat overigens al van enige tijd terug is, laat zien hoe veelzijdig onze baan is. Ik denk dat als we er even voor gaan zitten we deze lijst nog met veel meer beroepen zouden kunnen aanvullen.

"De gemiddelde moeder is een meester in het multitasken. Een enquête bij 2.500 Britse mama's toonde aan dat ze 23 verschillende jobs uitvoeren bij het  managen van hun gezin. Ze zijn naast moeder, ook nog eens 'poetsvrouw', entertainer, boekhouder, kinderverzorgster, interieurvormgeefster en zelfs veiligheidsagente. De gemiddelde moeder werkt 13 uur per dag, staat op om 7.16 uur en stopt pas met haar taak om 8.41 uur."

De 23 jobs die een gemiddelde moeder combineert:
1. Poetsvrouw
2. Kok
3. Entertainer
4. Chauffeur
5. Kinderverzorgster
6. Verpleegster
7. Organisateur van evenementen
8. Boekhouder
9. Tuinier
10. Serveerster
11. Kleding adviseuse
12. Kamermeid
13. Leerkracht
14. Therapeut
15. Administratief bediende
16. Kapster
17. Tandverzorgster
18. Hondenuitlaatster
19. Projectmanager
20. Kunstenares
21. Reisagente
22. Veiligheidsagente
23. Interieurarchitecte 


24 januari 2012

Huishouden met liefde

Komt er bij jou ook geen einde aan de hoeveelheid wasgoed?
Hieronder een bemoediging van Elizabeth George

"Heb je genoeg van al dat afwassen, dweilen, stofzuigen en afstoffen en het opruimen van andermans rommel? Ik weet hoe je je voelt. Maar toch is het de moeite waard! Dat kan het in elk geval zijn. Jij en ik weten dat liefde de sterkste drijfveer ter wereld is. Dus houd van je huis: houd ervan om thuis te zijn, doe je huishouden met liefde, waak erover met liefde, en...ruim de rommel op met liefde.
Liefde stelt je in staat om je huishouden aan te pakken en het in de hand te houden en daarin uit te blinken. Vraag de Here om in je hart passie aan te wakkeren om je huishouden aan te pakken op Zijn manier...met een liefdevol, dienend en opofferend hart. Geen enkele taak is te zwaar en geen klus is zinloos zolang als Hij het fundament is."
E. George

23 januari 2012

Sneeuwkerk....

Zijn we allesweters?

"Je kunt zo vol zijn van alles wat je hebt ontdekt,dat je overkomt als de volleerde meester. Alles al gezien, alles al meegemaakt, weet eigenlijk alles ook beter. De kaders liggen vast, je laat je niet meer verrassen. Mensen, die vragen stellen zijn dan of een beetje dom of enigszins bedreigend. Je groeit niet meer, al denk je van wel.

Jongeren hebben geen behoefte aan zelfverzekerde allesweters, ook niet aan mensen, die geloven zo langzamerhand in de bijkeuken hebben geïnstalleerd. Ze willen zien en horen dat mensen léven, léven met God en met elkaar. Dat je de echte vragen durft te stellen, dat je hun vragen durft toe te laten en niets raar vindt of dom of ongelovig. Dat je zelf nog steeds aan het leren bent en daarover wilt vertellen."

Uit: 'Leven delen' door N. Dijkstra

20 januari 2012

Moeder zijn is geen verloren tijd

"Moeder zijn is beslist geen verloren tijd. Het is afschuwelijk om te merken dat de maatschappij het moeder-zijn steeds meer benaderd als (zorg-)jaren die je nu eenmaal door moet zien te komen om straks weer aan je eigen ontwikkeling te kunnen werken. Ik heb juist zoveel geleerd in de periode dat ik de kinderen thuis had en me dagelijks weidde aan hun opvoeding. Wat heb ik veel geleerd over de betekenis van God als hemelse Vader, door als moeder betrokken te zijn bij kleine kinderen. Wat heb ik de waarde van genade ontdekt, door met mijn kinderen de praktijk van vergeving te ervaren. Wat heb ik veel geleerd van de liefdevolle zorg van God op dagen dat ik met een ziek kind thuis bezig was en het verwende met mijn liefde en aandacht. Je ontwikkeling staat niet stil als je wandelt met God. Dat geldt zeker voor vrouwen die het moederschap als een schitterende tijd van hun leven willen zien en zich toewijden aan het moederschap".
Gerry Velema

Voorlezen is altijd feest!

Welke ouder lees er niet voor of  heeft er niet voorgelezen aan hun kinderen? Kinderen kunnen er enorm van genieten. Hoe klein ze ook zijn, ze komen vaak met de boekjes naar je toe om op schoot te kruipen en voorgelezen te worden. Heerlijk..
Toen bij ons de kinderen nog kleiner waren gingen we met enige regelmaat naar de bibliotheek en kwamen we met een stapel boeken thuis. Maar ook boekjes die de kinderen gekregen hebben en van de kinderen zelf waren, werden eindeloos voorgelezen. Tijdens het koffiedrinken was het 'vaste prik'. Als 'mama' 's morgens ging zitten werd er een boekje gepakt.
Hoewel de kinderen soms zelf nog niet konden lezen, wisten ze al precies wat er ging gebeuren in sommige boekjes. Ze kenden het verhaal letterlijk uit hun hoofd.

Totdat de kinderen naar de middelbare school gingen hebben mijn man en ik veel kinderboeken voorgelezen. De bekende boeken van Jip en Janneke, Pippi Langkous, Kruimeltje en Pluk van de Petteflet maar ook andere boeken met echte verhalen van W.G. van de Hulst of de boeken van Daan en Sietse van Piet Prins. Heerlijk om zo even helemaal weg te dromen samen met je kind.

De boeken die ook op  mijzelf diepe indruk hebben achtergelaten zijn de onderstaande drie boeken waar een christelijke boodschap inzit.
Het zijn de boeken van Patricia St. John: Het geheim van het kreupelhout, Sporen in de sneeuw en De bron van de rivier
Een aantal van deze boeken zijn ook verfilmd en zijn ook de moeite waard..


Een moreel zuivere God


Schrijver C.S. Lewis geloofde niet. Hij werd echter christen. Hij kwam tot het inzicht van de rechte lijn. “Mijn argumentatie tegen God was dat het universum zo wreed en onrechtvaardig scheen. Maar waar kwam mijn rechtvaardigheidsgevoel vandaan? Je kunt een lijn niet gebogen noemen zonder een idee te hebben van een rechte lijn.” Die rechte lijn wijst op een moreel zuivere God.


19 januari 2012

Minder leuke kanten?


Veel moeders staan voor de keuze om te (blijven) werken buitenshuis of thuis te blijven voor de kinderen. De ene vrouw droomt ervan om na de bevalling helemaal te stoppen met werken, terwijl het huismoederschap/managen voor het gezin voor een ander de grootste nachtmerrie is. Het thuisblijven bij de kinderen heeft vele voordelen. Naar mijn mening wegen ze niet op tegen de nadelen maar toch zijn er zoals bij elke baan nadelen te noemen.
Ik wil er hieronder een paar noemen waar je je misschien wel in kunt vinden.

Je staat minder in de maatschappij: Omdat je niet meer zo diep in de maatschappij zit, maak je minder de nieuwe ontwikkelingen mee. Je kennis kan verouderen en het is dan extra moeilijk om terug te komen op de arbeidsmarkt als je dit na verloop van tijd toch weer zou willen.

Je bouwt geen pensioen op omdat je geen betaalde baan hebt.

Je bent afhankelijk van het inkomen van je partner. Omdat je man de kostwinner is ben je afhankelijk van wat hij verdient en van hoe hij zijn werk doet.

Sneller isolement. Omdat je zelf veel met de kinderen bezig bent en minder sociale contacten kunt onderhouden, zou het zo kunnen zijn dat je in een isolement komt.

Afgelopen week ben ik aan het denken gezet door de opmerking van Ineke op het bericht van 16 januari Zij schrijft heel eerlijk dat ze zich best wel eens eenzaam voelt en de contacten met andere ouders mist.

Is dit voor jullie herkenbaar en wat vinden jullie van de andere bovenstaande nadelen? Herkennen jullie ze? Ervaren jullie soms nog andere moeilijkheden waar jullie wel eens tegen aanlopen?

Koopman in de Gouden Eeuw - Arie de Ruiter

Vanaf dit weblog wil ik graag het boek  'Koopman in de gouden eeuw' van mijn zwager Arie de Ruiter bij jullie onder de aandacht brengen. In het najaar van 2011 is het uitgegeven.

"Koopman in de Gouden Eeuw is een spannend beschreven familiedrama rond de Amsterdamse koopman Marnix van Ditselaer. Het speelt zich af tussen 1600 en 1650. In die tijd is de Nederlandse Republiek een zeemacht van allure, waar andere naties ontzag voor hebben. Amsterdam is een snelgroeiende wereldstad, waar mensen van allerlei nationaliteiten, rangen en standen te vinden zijn.
Marnix van Ditselaer is rond 1597 gevlucht voor de Spaanse overheerser, vanuit Wallonië naar Amsterdam. Daar zet hij een goedlopende graanhandel op. Hij krijgt drie zonen. De oudste - Egbert - is voorbestemd om zijn vader op te volgen. Hij is zich hier terdege van bewust. Zijn jongere broers - Coenraad en Rogier - hebben geen interesse in het zakenleven, maar identificeren zich met de gewone man. Coenraad wordt leerling van een middelmatige kunstschilder in Amsterdam. Rogier vertrekt naar Zaandijk, waar hij als knecht in een houtzaagmolen gaat werken.
Als hij een jaar of twintig is, komt Egbert bij toeval te weten dat zijn vader het plan heeft om op termijn het bedrijf onder zijn drie zonen te verdelen. Om dit te voorkomen neemt Egbert zich voor, zijn broers op een geschikt moment om te brengen of uit te schakelen. Hij heeft allerminst haast bij de uitvoering daarvan - maar het verdwijnt nooit uit zijn gedachten. Tot er zich een paar uitgelezen kansen voordoen om van hen af te komen…"

Het leuke van het boek is dat het door mijn zwager is geschreven, taalkundig is gecorrigeerd  door mijn ouders en dat de voorkant van het boek is geïllustreerd door onze dochter Anne Born. Zij heeft enkele hoofdpersonen geschilderd maar heeft hen de 'gezichten' van mijn ouders gegeven. ( zonder bril uiteraard en in passende kleding). Zij heeft de tekening anderhalf jaar geleden gemaakt, net in de tijd voordat ze aan de kunstacademie begon. Het boek voelt hierdoor een beetje aan als 'familieboek'. Het is geweldig om te zien dat we zo allemaal onze talenten die we gekregen hebben tot eer van God mogen inzetten.

Tot nu toe komen er veelal positieve reacties binnen op het boek. Diverse lezers hebben zeer lovende reacties naar de schrijver toegestuurd. Zoals: "in één keer uitgelezen", "spannend", "verrassend" en "het is nog leerzaam ook".
Ik sluit mij hier volledig bij aan...

Wil je het boek bestellen zonder verzendkosten? Klik dan HIER17 januari 2012

'Boekenleesplan' - bewust tijd inplannen om te lezen

'Wijsheid heeft altijd een plan' 
Spreuken 21:5 

De afgelopen maanden is in verband met onze verhuizing mijn 'Boekenleesplan' wat op de achtergrond geraakt, maar afgelopen dagen heb ik geprobeerd het weer op te pakken.
Wat bedoel ik er precies mee?

Toen ik in het boek 'Een vrouw naar Gods hart' van Elizabeth George las dat de voorwaarde voor geestelijke groei onder andere bestond uit het najagen van kennis om deze vervolgens weer door te kunnen geven aan anderen, ben ik hierdoor aan het denken gezet. Doelbewust op zoek zijn naar kennis d.m.v. het lezen van goede boeken kan ons ervoor behoeden kostbare tijd te besteden aan dingen die waardeloos zijn.


Enkele jaren geleden ben ik daarom begonnen met het plannen van boeken lezen. Naast het plannen van Bijbellezen (hier wil ik nog een andere keer op terugkomen) merkte dat ik graag goede opbouwende boeken wilde lezen maar om één of andere reden lukte het niet om dit met regelmaat te doen. Ook merk ik om mij heen dat mensen graag (geestelijke) boeken willen lezen maar er niet aan toe komen. Het staat min of meer onderaan ons 'to do' lijstje terwijl we het graag willen. Er moest toch een manier zijn om hierin, net als in zoveel andere dingen, een bepaalde regelmaat te krijgen ? Ik hoop dat mijn 'plan' voor jullie een steun mag zijn.

In 2010 ben ik begonnen met het opschrijven van alle mogelijke onderwerpen waarin ik me zou willen verdiepen. Al gauw had ik een lijst van 25 onderwerpen.  Je snapt het al, ik moest hierin een keuze maken.
Het leek mij goed om boeken te lezen die te maken hebben met mijn persoonlijke 'gebieden' zodat de kennis die ik hierdoor opdoe kan bijdragen aan mijn bediening naar anderen toe en aan mijn eigen geestelijke groei. Lees HIER mijn bericht over het zoeken van bepaalde gebieden die je interesseren.

Op zondag lees ik in een boek over het 'Huwelijk'
Op maandag plan ik tijd voor de ETS *
Op dinsdag lees ik een een boek over het 'Huishouden' en alles wat hiermee te maken heeft.
Op woensdag lees ik in een boek over 'Opvoeden' (vorig jaar koppelde heb ik hier ook het 'kinderwerk' aan)
Op donderdag plan ik weer tijd voor de ETS*
Op vrijdag lees ik een (geestelijk) boek over een bepaald onderwerp dat mijn interesseert. ( bv. eindtijd, politiek, vriendschap, persoonlijke ontwikkeling, enz. of ik bestudeer het leven van een Bijbelse vrouw.)
Op zaterdag plan ik in principe niets in zodat ik tijd heb om nog in te halen waar ik de afgelopen week niet aan toe gekomen ben.

Soms is het ook zo dat het helemaal niet lukt, in een drukke week of in een vakantieweek. Ik laat de boeken dan gewoon liggen en pak ze de week erop weer. Wanneer je een half uur tot een uur lezen per dag (of verspreid over de dag) inplant, kun je heel wat boeken lezen in een jaar.
John Piper zei er het volgende over:

'Als je ervan uitgaat dat je langzaam leest, zoals ik - misschien met dezelfde snelheid als waarmee je spreekt - lees je ongeveer 200 woorden per minuut. Als je een jaar lang een kwartier per dag leest, dan lees je in totaal 5475 minuten in dat jaar. Vermenigvuldig dat met  200 woorden per minuut en je leest 1.095.000 woorden in dat jaar. Nu heeft een gemiddeld serieus boek ongeveer 360 woorden per pagina. Dan lees je dus 3041 pagina's per jaar. Dat zijn tien dikke boeken. En dat allemaal door een kwartier lezen per dag'.

Ik kan mij voorstellen dat er lezers zijn die er niet aan moeten denken in een paar verschillende boeken tegelijk bezig te zijn. Als je dat niet wilt of kunt moet je het ook zeker niet doen. Lees dan gewoon het boek van je keuze gewoon helemaal uit voordat je aan een ander boek begint.
Persoonlijk houd ik juist van de afwisseling en omdat het vaak boeken zijn die verschillende thema's bevatten kun je ze ook makkelijk een paar dagen wegleggen is mijn ervaring.
In de vakanties neem ik tijd voor een echte roman,deze lees ik dan ook het liefst in één stuk uit.

(aant:* De ETS is interkerkelijk Bijbelgetrouw onderwijs dat je d.m.v. praktische vorming en toerusting kunt volgen. In 4 jaar tijd ga je de hele Bijbel door. Omdat mijn  man deze cursus een aantal jaren terug heeft gedaan hebben we het materiaal in huis. Het is nu het tweede jaar dat ik  hier mee bezig ben  en ik kan het iedereen aanbevelen. Het  mooiste zou natuurlijk zijn wanneer je ook de bijbehorende cursusdagen bezoekt dan leer je er nog veel meer van. Op de site is aangegeven waar de cursuslocaties zijn.) Johannes 3:16

De Amerikaanse organisatie Focus on the Family maakte een videoclip waarin kinderen Johannes 3:16 citeren. Bekijk de video hieronder. 
Klik HIER om het filmpje te bekijken

16 januari 2012

Hoeveel uur per week ben jij in touw met huishouden en opvoeden?


Meestal ga ik op  maandagmorgen flink aan de slag in het huis. De kinderen zijn dan allemaal naar school en in die tijd kun je flink wat opruimen en schoonmaken. Als het lukt ga ik aan het einde van de ochtend lekker een stuk hardlopen met de hond. De hond moet toch uit, dus waarom zou ik het niet rennend doen? Een stuk wandelen is natuurlijk ook heerlijk. Vooral als je nog kleinere kinderen hebt, is het heerlijk om even met ze naar buiten te gaan en te genieten van de natuur.

Ik ging bij mijzelf eens na hoeveel tijd ik nu besteed aan het huishouden en het opvoeden/begeleiden van de kinderen. Ik begon te tellen en kwam heel ver maar de genoemde 70 uur in onderstaand artikel leek mij erg veel. Ik ben benieuwd wat jullie van het artikel vinden:

Een moeder besteedt dagelijks 42 minuten aan huiswerkbegeleiding en 69 minuten aan de verzorging van maaltijden. Daarnaast is zij 33 minuten kwijt aan strijken en het kost haar 41 minuten om de kinderen van en naar school te brengen. En dit is nog maar een greep uit de minuten, die een moeder aan haar verzorgende gezinstaken besteedt, zo blijkt uit onderzoek van Three (gsm-provider).
Het onderzoek toont aan dat moeders 70 uur per week in touw zijn voor hun gezin.
Zouden zowel werkende als niet-werkende moeders voor al dat werk betaald worden, dan zouden zij er maandelijks 3.500 euro voor vangen, heeft Three berekend. Three verrichtte het onderzoek onder 3000 moeders met ten minste één kind jonger dan zestien jaar.

Volgens de Britse krant Daily Mail berekende Three het maandsalaris door de salarissen van de mensen die het werk voor de moeders zouden kunnen doen bij elkaar op te tellen. Dat komt neer op 70 uur per week, jaarlijks 52 weken lang, want vakantie voor moeders is er niet bij.
Meer onderzoeksresultaten:
 • Een derde van de moeders zegt minder dan zes uur tijd te hebben om te slapen.
 • 83 procent heeft maar een half uurtje per dag tijd voor zichzelf.
 • Slechts één op de zes moeders beweert ‘happy’ te zijn met haar lifestyle.
 • Meer dan de helft van de moeders zou tevreden zijn als zij een uurtje meer per dag tijd voor zichzelf zou hebben.
 • Het huis schoonmaken en koken slurpen samen de meeste tijd van de moeders op.
  Bron: HR praktijk
Ik ben heel benieuwd hoeveel tijd jullie besteden aan het 'managen' van jullie gezin .

Give me Jesus

Een koor van Indiana Wesleyan University Chorale leek het een leuk idee om een mooi lied te zingen in het vliegtuig. Medepassagiers en het vliegtuigpersoneel genoten ervan. De video is op internet meer dan 340.000 keer bekeken. Alhoewel de video maart vorig jaar werd opgenomen, is hij de laatste weken pas echt populair geworden. (even doorklikken naar YouTube)

14 januari 2012

Gebeds(dag)boeken die de moeite waard zijn

Eergisteren las ik psalm 88 en werd geraakt door de psalmdichter. Hij stond oog in oog met de dood, misschien verzwakt door ziekte  of verlaten door vrienden. Maar gelukkig kon hij nog wel steeds bidden. Misschien worden jij en ik niet zo zwaar getroffen als de psalmist maar vinden we het soms wel moeilijk om naar de juiste woorden te zoeken in ons gebed. Tijdens mijn stille tijd vind ik het altijd heerlijk om een gedeelte te lezen/bidden uit een gebeds(dag)boek. Het zijn veelal gebeden die door anderen geschreven zijn, maar wat zijn ze vaak mooi en precies van toepassing op de situatie waarin je op dat moment zit.

De afgelopen jaren heb ik diverse van dit soort boeken gelezen en sommige zelfs vele malen. Voor wie op zoek is naar een geschikt dagboek om dagelijks te gebruiken heb ik er een paar opgeschreven:
 • De kracht van een biddende vrouw - S. Omartian
 • De kracht van een biddende man - S. Omartian 
 • De kracht van biddende ouders - S. Omartian
 • Elke tiener heeft biddende ouders nodig - J. Berndt
 • Elk kind heeft een biddende moeder nodig - F. Nichols
 • Ontwapend gebed - A. van der Bijl en A. Janssen
Op dit moment lees ik het boek 'De kracht van biddend Bijbellezen' van S. Omartian. Dit is een vrij dik boek dus hier kun je enkele maanden mee vooruit. De andere genoemde boeken, vooral de bovenste drie zijn uitermate geschikt voor een maand.
Ook kan ik de gebedskaarten die uitgegeven zijn door Evangelisatiemateriaal van harte aanbevelen. Wij gebruiken ze al een tijdje maar ze blijven mooi.

Misschien heb je zelf nog aanvullingen of tips? Laat het gerust weten.
13 januari 2012

De roeping van het moederschap - Sally Clarkson

"Zendelingen worden uitgezonden, dominees worden ingezegend, oudsten en diakenen bevestigen we in hun ambt, maar wat doen we binnen de gemeente van Christus met moeders? Word je zomaar moeder, door biologische processen, of bestaat er zoiets als de roeping van het moederschap ? Ja, kan zelfs zij die nooit gebaard heeft, toch geroepen worden tot het moederschap?"

Sally Clarkson heeft een schitterend boek geschreven over de roeping van het moederschap. Het boek bevat een schat aan positieve gedachten over het moeder zijn. Juist vandaag de dag is dit boek inspirerend en bijzonder hard nodig. God roept vrouwen om bewust hun leven te wijden aan het moederschap. Misschien niet alle vrouwen, maar wel alle moeders. Roeping vraagt om toewijding en heeft ook te maken met ervoor willen gaan. Moeder zijn is beslist geen verloren tijd. Het is afschuwelijk om te merken dat de maatschappij het moeder-zijn steeds meer benadert als ( zorg-) jaren die je nu eenmaal door moet zien te komen om straks weer aan je eigen ontwikkeling te kunnen werken.
Aan de hand van 5 'geschenken' geeft de schrijfster door wat de geestelijke prioriteiten in de opvoeding van onze kinderen mogen zijn.
Genade, Inspiratie, Geloof, Training en Dienstbaarheid.

Persoonlijk heeft het boek mij erg geholpen om weer eens duidelijk te krijgen wat het belangrijkste is om door te geven aan onze 'thuisdiscipelen' zoals Sally je kinderen noemt. Het zendingsveld is inderdaad niet ver weg. De mensen die voor God gewonnen mogen worden, zijn allereerst de ( kleine) mensen die aan ons zijn toevertrouwd.

Vijf dossiermappen die je kunt gebruiken om te groeien en te delen

In het boek 'Een vrouw naar Gods hart' van Elizabeth George staan veel praktische aanwijzingen en tips. Wat ze op blz. 207-209 beschrijft, spreekt mij al lange tijd aan.

De schrijfster vraagt zich allereerst af waar wij als vrouwen ons verstand mee voeden. Het is haar wens dat we doelbewust op zoek gaan naar kennis. Elizabeth kreeg op een gegeven moment van een bijzondere vrouw een tip. Ze vertelde dat ze vijf dikke dossiermappen aan moest leggen.
Ze legt het verder uit in haar boek: "Wanneer je gezorgd hebt voor vijf dossiermappen kies je vervolgens vijf gebieden waarop je 'expert' zou willen worden. Reserveer één dossiermap voor elk gebied. Een waarschuwing: kies geestelijk onderwerpen. Herinner je je het vers uit Spreuken. Je wilt jezelf niet voeden met dingen die geen waarde hebben. In plaats daarvan kies je onderwerpen met eeuwigheidswaarde. Om je te helpen deze vijf gebieden vast te stellen, is het goed om deze vragen te beantwoorden: 'Waar wil je om bekend staan?' en 'Aan welke onderwerpen zou jij je naam willen verbinden?
Zo heb ik bijvoorbeeld een vriendin die door veel mensen geassocieerd wordt met gebed. Telkens wanneer we in onze kerk iemand nodig hebben om ons iets te leren over gebed, om een gebedsdag voor vrouwen te leiden of een samenkomst te openen met gebed, wordt er automatisch aan haar gedacht. Ze houdt zich al meer dan twintig jaar bezig met het bestuderen van wat de Bijbel leert over gebed. Ze onderwerpt de Bijbelse mannen en vrouwen die baden aan een nauwkeurig onderzoek, leest boeken over gebed en bidt uiteraard zelf. Gebed is zonder twijfel een van de gebieden waarop zij een 'expert' is, één van haar dossiermappen."

Elizabeth noemt iets verderop nog een ander voorbeeld. Het voert te ver om alles over te gaan schrijven , lees of koop gewoon het boek zou ik zeggen :)
Op een gegeven moment noemt ze een heel aantal onderwerpen die je aan het denken zetten en waaruit je zou kunnen kiezen. "Ze variëren van praktisch - gastvrijheid, gezondheid, opvoeding, huishouden, bijbelstudiemethodes - tot theologisch - kenmerken van God, geloof, de vrucht van de Geest. En sommige onderwerpen hebben betrekking op bedieningen - Bijbels counselen, onderwijs, dienen, vrouwenbedieningen- of op karaktereigenschappen - het geestelijk leven, geloofshelden, liefde, godsvrucht deugden.  De dossiers draaien om levensstijl - het leven als vrijgezel, ouderschap, weduwschap, het gezin van een voorganger - of zijn gericht op het persoonlijke - heiligheid, zelfbeheersing, onderwerping, tevredenheid."

"Persoonlijke groei heeft alles te maken met het voorbereiden op je bediening", zegt Elizabeth. Het betekent dat je eerst jezelf vult, zodat je in je bediening iets te geven hebt! En het allerbelangrijkste, lees je Bijbel om uit de eerste hand te horen wat God te zeggen heeft over de onderwerpen van jouw interesse"

Wat vinden jullie van het idee? Of voor degene die het boek gelezen heeft: wat vindt je een interessant onderwerp om je in te verdiepen of waar verdiep je je al in? Vind je vijf onderwerpen misschien te veel of te weinig? Ik ben benieuwd naar jullie reacties.12 januari 2012

Enthousiast over Jezus in plaats van films en apps"Veel belijdende christenen zijn enthousiaster over de laatste film, gekochte kleding of nieuwste applicatie, dan over Jezus Christus. Misschien zegt men dit niet zo direct, maar het blijkt wel uit hun gedrag. Je ziet en hoort ze meer enthousiast praten over films en apps dan over Jezus Christus. In dat geval is er iets mis, stelt voorganger John Piper. De invloedrijke Amerikaan suggereert dat dit komt door blindheid veroorzaakt door een geestelijke doodsheid in ons hart. "Laten we verheugd zijn in Christus in plaats van over films, kleding, apps en evenementen."

Piper zou tegen christenen die in het dagelijks leven meer enthousiasme tonen voor de laatste films en apps het volgende willen zeggen: 'Ik waardeer jullie enthousiasme over de dingen, waar jullie opgewonden van raken. Je spreekt vol verwondering over goede films, mooie kleren en leuke apps. Voor mij komt het vreemd over als je niet datzelfde enthousiasme kunt opbrengen over Jezus en wat Hij voor ons heeft gedaan. Heb je nagedacht waardoor dat zou kunnen komen?'

"Het probleem is de schijnbare afwezigheid van soortgelijke gevoelens voor Christus," vervolgt Piper. "Indien soortgelijke gevoelens voor Jezus niet mogelijk zijn, lijkt dit op het schrikbeeld van afgoderij. We willen ons enthousiasme over iets goeds niet kwijtraken. Als Jezus in onze harten als uiterst waardevol wordt beschouwd, zullen andere waarden langzamerhand geordend en gezuiverd worden. Moge de Heer u veel moed en wijsheid geven om mensen te doen ontwaken door op de waarde van Jezus te wijzen."

Bron: CIP

11 januari 2012

Is er meer?

Bij ons in de straat staat altijd een bord langs de weg met een aankondiging van een evenement, een campagne of iets anders dat binnenkort plaatsvindt. Ik was blij verrast toen ik het bord zag met deze tekst:
Ik hoop dat velen hierdoor geraakt worden en er over na zullen denken!


Voor meer info zie de Alpha cursus Op deze site kun je ook zien waar in jouw buurt deze cursus binnenkort weer van start gaat.Een huishouden besturen is een geestelijke kwestie


Niet lang geleden las ik ergens dat het huishouden besturen een geestelijke kwestie is. Ik dacht er over na en er zit inderdaad een kern van waarheid in. Elizabeth Elliot zei: 'Een slordig leven getuigt van een slordig geloof'. Als het goed is zien we elke dag toe op ons geloof, we zien toe op onze geestelijke groei, we zien erop toe dat we Gods Woord gehoorzamen, en we zien erop toe dat we geregeld bidden en geven. Dus waarom zouden we er ook niet op toezien hoe we ons huishouden besturen? In Titus 2:5 staat dat we als vrouwen 'huishoudelijk' moeten zijn. Dat is niet kleinerend bedoeld. Integendeel! Een veilige, aangename omgeving scheppen voor je man en eventuele kinderen en voor jezelf, is een voorrecht en iets om dankbaar voor te zijn. Het is goed om na te denken over de verantwoordelijkheid die je als vrouw hebt om (met vreugde !) elke dag weer voor je huis te mogen zorgen.
Persoonlijk ben ik er dankbaar voor dat ik dit elke dag mag en kan doen.


We hebben allemaal wat - Bert Reinds

Er is een prachtig en praktisch boek verschenen van schrijver Bert Reinds 'We hebben allemaal wat'.  D.m.v. praktische voorbeelden en heldere oneliners weet de schrijver een nieuwe boost te geven aan de 'moderne' opvoeding.
Het boek beschrijft onderwerpen als 'echtheid, de basis van opvoeden', 'je gezin: een groeiplaats of hangplek?'  maar ook thema's als 'seksualiteit' en 'de omgang met de multimedia' worden aan de orde gesteld.
Het doel en de wens van Bert Reinds is dat mensen met verschillende achtergronden en leefsituatie merken dat ze allemaal 'wel wat ' hebben. Zowel in hun strijd als in hun creatieve aanpak. In het gesprek met elkaar wordt vaak de ontdekking gedaan dat je de ander nodig hebt en de ander wat te bieden hebt. Om dat gesprek op gang te krijgen heeft hij het boek geschreven.
Het boek heeft geen bepaalde leeftijdsgrens op het oog; er is voor iedereen wat te halen.
Wanneer je het boek hebt aangeschaft vind je voorin een wachtwoord voor de website. Hier zijn gespreksvragen en filmpjes te vinden over de verschillende onderwerpen.
Bert Reinds heeft ook een eigen website: Me and my house

Van harte aanbevolen!

10 januari 2012

"Zet geloofsopvoeding weer op de kaart van de kerk"

"We hebben met elkaar een cultuur gecreëerd waarin ouders zichzelf buitenspel hebben gezet. Factoren als carrière maken en hebben van twee banen spelen hierbij een rol. Daarom is het van belang geloofsopvoeding weer op de kaart van de kerk en de ouders te zetten," zegt Marian Geeve namens Rondom het Kind. Op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari wordt de Rondom het Kind-conferentie gehouden. Ouders, beleidsmakers, kinderwerkers en leerkrachten komen bij elkaar om over geloofsopvoeding te praten. 

Het thema van de conferentie is 'Hartslag'. "Gods hart klopt voor kinderen," gaat Geeve verder. "Tijdens deze conferentie gaan we met elkaar nadenken hoe onze hartslag en Gods hartslag in dezelfde cadans kunnen gaan kloppen voor kinderen. Kinderwerk is een klein deel van de geloofsopvoeding van kinderen. Het is belangrijk dat de geloofsopvoeding thuis en in de kerk op elkaar wordt afgestemd. Ouders zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de geloofsopvoeding. Als dat thuis niet begint, is er al veel verloren. Vervolgens heeft de kerk ook weer een verantwoordelijkheid in de richting van de ouders."

Engeland
Geeve was verschillende keren in Engeland op een kindconferentie. "Eindelijk een plek waar ik als werker geïnspireerd raakte en onder de indruk was van de impact die wij als ouders, werkers, beleidsmakers en leerkrachten kunnen hebben in het leven van een kind. Mijn droom werd het om hier in Nederland ook zo’n inspiratieplek te krijgen." Die droom werd werkelijkheid in 2010, toen de eerste conferentie gehouden werd.

Verder wijst Geeve op het belang van aandacht voor alle generaties in een kerkdienst. "Het zou goed zijn om eens in het half jaar een dienst voor alle leeftijden te organiseren, zodat een dienst voor alle generaties wordt ingericht." Ook hoopt Geeve dat kinderen in de praktijk brengen wat ze leren op de zondagsschool of crèche. "We geven kinderen een brief mee voor het thuisfront, zodat ouders weten waar ze het die zondag met elkaar over hebben gehad. Een voorbeeld is: aandacht hebben voor je naaste. Hoe kunnen ouders en kinderen dat in hun gezin of buurt in de praktijk brengen?"

Bron: www.cip.nl

9 januari 2012

Tips over het organiseren van tijd en ruimte

Je huishouden op orde brengen is soms een hele klus. Vooral zo na een paar weken vakantie is er genoeg te doen als 'Manager van het gezin' in het huis. Vanmorgen ben ik weer flink aan de slag gegaan en vond op mijn computer nog 20 tips over het organiseren van tijd en ruimte die ik jullie niet wil onthouden. Doe er je voordeel mee:

Meteen beginnen?
Hieronder volgen tien tips voor het organiseren van tijd
1.    Alles duurt altijd langer dan je denkt. Plan daarom anderhalf keer zoveel tijd als je denkt nodig te hebben. Als je tijd overhoudt: geen probleem, maar tijd te kort hebben veroorzaakt stress.
2.    Deel een grote klus op in kleine onderdelen die je in 15 minuten tot een uur kunt doen. 
3.    Doe geen dingen die je eigenlijk niet wilt doen. Het is je goed recht om af en toe nee te zeggen.
4.    Vraag bedenktijd. Als iemand je uitnodigt of vraagt om een dienst, vraag dan bedenktijd. Zo voorkom je dat je ‘ja’ zegt tegen dingen waar je eigenlijk geen zin in hebt. 
5.    Plan meteen een volgende afspraak: als u bij de kapper, dokter of tandarts bent, neem dan je agenda mee en maak meteen een nieuwe afspraak, dan hoef je daar niet meer over na te denken. 
6.    Doe het nu: als je iets meteen af kunt handelen, doe dat dan. 
7.    Maak een vast weekplan voor de terugkerende werkzaamheden.
8.    Plan de week: ga aan het begin van de week na wie wanneer welke bezigheden heeft en maak een plan voor de komende week.
9.    Doe één ding tegelijk. Als je met iets bezig bent, laat je dan niet afleiden en concentreer je helemaal op de taak die je aan het doen bent. Zet eventueel het antwoordapparaat aan of sluit de deur van je kantoor om onderbrekingen te voorkomen. Zo ben je sneller klaar en het komt ook de kwaliteit van uw werk ten goede. 
10.  Plan tijd in voor jezelf: reserveer tijd in je agenda om niets te doen of om iets te doen wat je leuk vindt.

Meteen beginnen? 
Hieronder volgen tien tips voor het organiseren van een ruimte:
1.    Kies een ruimte die je wilt organiseren. Dit kan een kamer zijn, maar ook een kast of een lade. Begin klein.
2.    Als je in een ruimte aan het organiseren bent, blijf daar dan. Als je allerlei dingen uit andere ruimtes erbij haalt, wordt de klus al gauw te groot. 
3.    Deel de klus op in kleinere stukken, die je in maximaal een uur kunt doen. Dus niet: ‘de keuken organiseren’, maar wel: ‘een keukenkastje organiseren’, ‘de kookboeken organiseren’ of ‘de vriezer uitmesten’. 
4.    Bedenk wat je in die ruimte doet en welke dingen je daar bij nodig hebt (maak een lijstje van activiteiten). Geef elke activiteit een plek.
5.    Loop de ruimte na op dingen die niet bij de activiteiten horen, nooit gebruikt worden, kapot zijn of waarvan de datum is verlopen (voedsel, maar kranten, tijdschriften en catalogi hebben ook een houdbaarheidsdatum)
6.    Verzamel alle los rondslingerende dingen en geef die als eerste een plek. 
7.    Kijk of je per activiteit kunt organiseren. Spullen voor andere activiteiten die je daarvoor moet verplaatsen leg je zoveel mogelijk op de goede plek. Als dat niet kan, leg ze dan op een vrijgekomen plek. Stop ze niet zolang in dozen. De kans is groot dat ze daar nooit meer uit komen. 
8.    Koop niet lukraak opbergmiddelen. Kijk eerst naar de ruimte die er al is en gebruik die optimaal. Koop pas iets als er echt geen ruimte is en koop dan specifiek voor een doel, bepaal vooraf wat je er in op gaat bergen en welke plek het in huis krijgt.
9.    Begin bijvoorbeeld met de zolder of de schuur. Hiermee maak je ruimte voor het opslaan van weinig gebruikte spullen uit andere ruimtes.
10.  Ook de keuken en de woonkamer zijn een goed beginpunt. In deze ruimtes brengen de meeste mensen veel tijd door. Als die opgeruimd zijn, dan geeft dat een beter gevoel over het huis. Bovendien is er dan een plek waar het rustig is, waar u rustig kunt zitten, zonder dat je steeds ziet wat er nog moet gebeuren.

7 januari 2012

God betrekken in elk aspect van je leven

Vandaag las ik een mooi stukje in het het boek van Stormie Omartian 'De kracht van biddend Bijbellezen'

Spreuken 3: 5-6: Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken'.

'We moeten erop vertrouwen dat Gods wegen altijd goed zijn en niet proberen het op eigen houtje uit te zoeken of onze eigen regels op te stellen. En we moeten God bij elke aspect van ons leven betrekken.
Laten we Hem allereerst erkennen als Jezus, onze Redder, als onze Hemelse Vader, en als Heilige Geest, onze Trooster. Laten we Hem vervolgens ook erkennen als degene die in al onze behoeften voorziet en Heer is over elk aspect van ons leven. Dat betekent dat we Hem erkennen als Heer over onze relaties, ons werk, onze activiteiten, ons geld, ons huis, ons lichaam en ons huwelijk.
Heb jij een bepaald deel van je leven nog niet volledig aan God overgegeven? Zo ja, zeg dan : "Heer, ik nodig U uit om Heer te zijn in dit deel van mijn leven". Als je het niet zeker weet, vraag dan of God het je wil laten zien. Dat zal Hij doen. En wanneer je een deel ziet waarover je God nog niet volledig als Heer hebt erkend, bid dan: "Heer, ik erken U in dit deel van mijn leven en vraag U daar te heersen. Ik wil U erkennen in alles wat ik doe, zodat ik U kan eren en dienen. Dank U dat U mij wilt leiden en mijn paden wilt rechtmaken." '


2 januari 2012

To save a life

Wie op zoek is naar een film voor jongeren (en er als ouder ook nog wat van wil leren) kan ik van harte deze film aanraden: To save a life.

In het kort gaat de film hierover:

'Jake Taylor heeft het allemaal: vrienden, populariteit, een basketbalbeurs en het mooiste meisje van de school als vriendin. Wat kan er nog beter? 
Roger heeft niets. Geen vrienden. Geen hoop. Hij wordt continu afgewezen en aan de kant geduwd. Dingen kunnen niet slechter gaan... Toch? 

Jake en Roger waren beste vrienden toen ze nog klein waren. Maar de politiek van de middelbare school duwde ze snel uit elkaar. Nu past Roger niet meer in het kringetje van Jake, of sowieso niet in het kringetje van wie dan ook. En hij heeft er genoeg van. Hij loopt de school binnen met een geweer in zijn zak en pijn in zijn hart. Hij neemt een tragische stap.
Jakes laatste poging kan Roger niet stoppen en een plotselinge tragedie schudt de wereld van Jake door elkaar. Er breekt iets binnenin Jake en hij gaat twijfelen aan alles. 
Had hij Roger kunnen redden? In een zoektocht naar antwoorden vindt hij zichzelf zoekende naar de volgende Roger en reikt uit naar de buitengeslotenen en buitenstaanders. Maar hij komt er al snel achter dat daardoor alles waarop zijn wereld is gebaseerd wordt bedreigd. Het kan hem zijn vrienden kosten, zijn vriendin, zijn dromen en zelfs zijn reputatie.
Is het die prijs waard om het antwoord te vinden op zijn ultieme vraag: 'Wat wil ik dat mijn leven betekent?' 

Kan een film de wereld veranderen?
Nee, maar hij kan mensen veranderen die willen veranderen. 'To save a life' is meer dan een film. Het is de verandering die je kunt maken als je je invloed en tijd gebruikt voor anderen. Of dat nu gaat om familie, buren, de school, je leefomgeving of de wereld. Er zijn altijd mensen die er naar snakken om gehoord te worden en geaccepteerd te worden. 

'To save a life' is een indrukwekkende film. Maar niet alleen dat. De film daagt je uit en inspireert je, om anders te zijn. Om de wereld te veranderen.


Met bijbehorend boekje geschreven in samenwerking met de HGJB en Stichting Chris


Bekijk hieronder de trailer van deze film.


         


Wat hebben we een geweldige SchepperVanmorgen las ik Psalm 65. Deze oogstpsalm verheerlijkt God de Schepper, zoals Hij in de schoonheid van de natuur weerspiegeld wordt. De natuur helpt ons iets van Gods wezen te begrijpen en laat ons Zijn vrijgevigheid zijn: Hij geeft ons meer dan wij nodig hebben of verdienen. Als wij Gods overvloedige vrijgevigheid gaan begrijpen, dan moeten we haast wel dankbaar worden voor God en ook gul naar anderen zijn!!


U komt stilheid toe, een lofzang, o God in Sion;
U worde gelofte betaald.
Hoorder van het gebed,
tot U komt al wat leeft.
Ongerechtigheden hadden de overhand over mij;
onze overtredingen – Gij verzoent ze.
Welzalig hij, die Gij verkiest en doet naderen,
opdat hij wone in uw voorhoven.
Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis,
het heilige van uw tempel.
Met geduchte daden antwoordt Gij ons in gerechtigheid,
o God van ons heil,
Gij, vertrouwen van alle einden der aarde
en van de verste zeeën;
Gij, die de bergen vastzet door uw kracht,
met sterkte omgord;
die het bruisen der zeeën doet bedaren,
het bruisen van haar golven en het rumoer der natiën.
Daarom vrezen zij die de einden bewonen,
voor uw tekenen;
waar de morgen gloort en de avond daalt,
brengt Gij gejuich.

10 Gij bezoekt het land en verleent het overvloed,
Gij maakt het zeer rijk.
De beek Gods is vol water,
Gij bereidt hun koren. Ja, zo bereidt Gij alles.
11 Gij drenkt zijn voren, Gij doorvochtigt zijn kluiten,
door regenstromen maakt Gij het week; Gij zegent zijn gewas.
12 Gij kroont het jaar van uw goedheid,
uw sporen druipen van vet;
13 de dreven der steppe druipen,
de heuvelen omgorden zich met gejuich;
14 de landouwen zijn bekleed met kudden,
de dalen tooien zich met koren:
zij jubelen elkander toe, ook zingen zij.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...