15 juli 2010

Welke prioriteit geef je je partner?


"Ik heb ontdekt", zegt Stormie Omartian in haar boek 'De kracht van een biddende vrouw', "dat elke vrouw die vindt dat zij bovenaan het prioriteitenlijstje van haar man wil staan, zij hem dezelfde plaats moet geven in haar eigen leven. Met andere woorden, als je wilt dat je man jou de voorrang geeft boven zijn werk, kinderen, vrienden en activiteiten, moet je hetzelfde voor hem doen. Als God en je man geen duidelijke voorkeurspositie hebben in jouw leven, zal ook je man minder geneigd zijn jou die positie te geven."

Stormie schrijft er aan het einde van het hoofdstuk een mooi gebed over. Je zult er inderdaad samen voor moeten bidden én aan moeten werken....

"God, ik belijd dat U de Heer bent van mijn leven. Help me om elke dag eerst U te zoeken en de juiste prioriteiten te stellen. Laat me zien hoe ik mijn man echt de eerste plaats kan geven, boven mijn kinderen, werk, familie, vrienden, activiteiten en hobby's. Laat me zien wat ik op dit moment kan doen om hem te laten merken dat hij die plaats inneemt in mijn hart.
Geef herstel voor de keren dat ik daarin heb gefaald. Laat me zien welke prioriteiten ik moet stellen, zodat mijn tijd niet opgaat aan dingen die mijn leven verstikken of geen blijvende waarde hebben.
Ik bid dat ook mijn man de juiste prioriteiten zal weten te stellen. Wees Heer en Meester over zijn hart. Help hem een eenvoudig leven te leiden, zodat hij tijd kan vrijmaken voor U, Heer.
Geef dat hij elke dag de gelegenheid zal hebben om in uw tegenwoordigheid te zijn. Laat hem zien dat hij prioriteit moet geven aan uw Woord en aan gebed en lofprijzing. Leer hem om mij en de kinderen een belangrijkere plaats in zijn hart te geven dan zijn carrière, vrienden en activiteiten. Help hem om eerst U te zoeken en alles in uw hand te leggen, want ik weet dat dan alles in zijn leven de juiste plaats zal krijgen."10 juli 2010

Heeft stille tijd prioriteit in jouw leven? (2)

Tijdens het houden van stille tijd is het de bedoeling dat we ons toewijden aan God. Eigenlijk is het eerste voorrecht van stille tijd dus geven en niet krijgen, realiseerde ik me. Ik denk dat we gauw geneigd zijn ons te richten op wat we kunnen 'halen' en niet om wat we kunnen 'geven'. We moeten ons dagelijks toewijden aan God, omdat Hij onze toewijding verdient. De psalmist in Psalm 95 roept op:"Komt, laat ons jubelen voor de HERE,
juichen ter ere van de rots onzes heils.
Laat ons met lofzang voor zijn aangezicht komen,
ter ere van Hem juichen bij snarenspel.
Want de HERE is een groot God,
een groot Koning, boven alle goden,
in wiens hand de diepten der aarde zijn,
en wiens de toppen der bergen zijn;
wiens de zee is, daar Hij ze heeft gemaakt,
ook het droge, dat zijn handen hebben geformeerd.
Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen,
knielen voor de HERE, onze Maker."

Wat ook een groot voorrecht is van stille tijd is dat we leiding ontvangen van God in ons dagelijks leven. In onze tijd van haasten en vliegen hebben we momenten nodig waarop we tot rust kunnen komen en onze gedachten kunnen ordenen. Van God kunnen we richtlijnen ontvangen vanuit Zijn Woord voor ons leven omdat Hij het beste weet wat we nodig hebben. 95% van wat God van ons vraagt, staat beschreven in de Bijbel. Op enkele persoonlijke vragen zal God ook op Zijn persoonlijke specifieke manier antwoorden.

Vervolgens ontvangen we ook vreugde van God. We mogen genieten van Hem en onszelf koesteren in Zijn aanwezigheid. Persoonlijk ben ik vaak meer bezig met de dingen óver God dan met God zelf. Het is goed om daarom als doel te stellen Hem echt te ontmoeten en niet alleen dingen over Hem te leren. Naast de vreugde die we ontvangen, belooft God ook kracht, vrede en stabiliteit en zullen ook anderen om ons heen, als het goed is, veranderingen in ons opmerken. Uiteindelijk is dat weer tot eer en glorie van Zijn Naam.
9 juli 2010

Heeft stille tijd prioriteit in jouw leven? (1)

Elke keer kom ik er weer achter wat een enorm voorrecht het is om tijd alleen met God door te mogen brengen. Maar ook hoe broodnodig het is om je even af te zonderen en samen met Hem te zijn. Er ís zoveel, en er 'moet' zoveel (van wie vraag ik me soms af), dat het goed is deze tijd met Hem ook echt prioriteit te geven. Afgelopen week ben ik bemoedigd door de woorden van Paulus die hij aan Timoteüs richt. In bijna elk vers staat wel een bemoediging, een aanwijzing, een vermaning of een belangrijke waarheid. De tijd die je investeert in het Bijbellezen is geweldig want je krijgt er veel voor terug. Het is mooi om deze verzen dan weer terug te bidden aan God.

Ook voor de Here Jezus was het van groot belang regelmatig stille tijd te houden. Het was voor Hem een bron van kracht. Persoonlijke omgang met zijn Vader in de hemel was de hoogste prioriteit in het leven van Jezus (Marc. 1:35, Luc 5:16, 22:39-44). Hij had het eigenlijk nooit te druk daarvoor; op de drukste momenten in Zijn bediening zorgde Hij er juist voor dat Hij dagelijks contact had met zijn Vader (zie Joh. 5:30). Als zelfs Jezus tijd met God nodig had, hoeveel te meer hebben wij het dan nodig.

Heeft stille tijd prioriteit in jouw leven?


3 juli 2010

Vakantie: tijd van bezinning en gebed


Net als de laatste week van een kalenderjaar is ook de zomerperiode voor mij vaak een tijd van bezinning en gebed. Al schrijvend en biddend overdenk ik deze weken een aantal punten voor het nieuwe seizoen. Alles alleen D.V. natuurlijk. De berichtjes op dit weblog zullen daarom de komende tijd wat minder zijn omdat ik mij met de volgende dingen bezig zal houden:
  • Hoe gaat het met mijn stille tijd en wat kan ik hier eventueel aan verbeteren?
  • Besteed ik genoeg tijd aan ons huwelijk en onze kinderen en hoe kan ik dit eventueel veranderen?
  • Hoe staat het met mijn zorg voor het huishouden?
  • Op welke plek(ken) in de plaatselijke gemeente wil God mij gebruiken het komende seizoen, kan en mag ik doorgaan op de plek die God mij heeft gegeven?
  • Op welke manieren kan ik nog meer dienstbaar zijn in mijn omgeving?
  • Welke boeken wil ik gaan lezen de komende tijd om geestelijk opgebouwd te worden?
De lijst kan nog veel langer gemaakt worden maar op dit moment zijn deze punten belangrijk.

Efeziërs 3:20-21: "Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid!"


2 juli 2010

Wat weerhoudt jou om je volledig aan God toe te wijden?


De schrijver van de Hebreeënbrief wist wat het inhield om de wedloop te lopen en Gods doelen na te streven. Hij maant ons 'alle last af te leggen, en de zonde die ons zo licht in de weg staat' en 'met volharding de wedloop te lopen die voor ons ligt' (Heb. 12:1)
Het lopen van de wedloop is ongetwijfeld makkelijker als we niet gebukt gaan onder lasten of zonde. Hier volgen enkele vragen om je te helpen je huidige toestand als hardloper te evalueren:
  • Welke gewoontes, denkpatronen of activiteiten vormen belemmeringen of leveren vertraging op?
  • Welke andere doelen heb je gesteld die ervoor zorgen dat jouw 'jagen naar de prijs der roeping Gods' niet het meest belangrijke is in je leven?
  • Welke boodschappen van de wereld overstemmen Gods roeping voor jou?
  • Wat moet jij loslaten om God beter te kunnen dienen?
Maak een lijstje van de dingen die jou ervan weerhouden je met je hele hart toe te wijden aan de wedloop waartoe God je geroepen heeft. Leg al het nutteloze en het verspillende, het betekenisloze en het onbelangrijke waarmee je leven is volgepropt opzij. Je zult vrijer zijn om God met je hele wezen te dienen.

E. George in 'God liefhebben met je hele verstand'


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...