Gods wapenrusting gebruiken - deel 3 in de serie 'Hoe onderhoud je in de eindtijd je relatie met God?'


Iedere wedergeboren christen staat in de frontlinie van een geestelijke oorlog. Er speelt zich namelijk een enorme strijd af in de hemelse gewesten tegen Gods tegenstander: de satan met zijn afvallige engelen. Deze strijd - die zijn uitwerking heeft op aarde - wordt steeds heftiger, want satan weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. De apostel Paulus beveelt daarom dat het van groot belang is dat christenen zich bekleden met Gods wapenrusting om stand te kunnen houden tegen de verleidingen en leugens van de duivel (lees Efeze 6:10-18).

In dit Bijbelgedeelte wordt een aantal gebieden genoemd waarin de duivel probeert twijfel te zaaien en leugens te vertellen. Zijn belangrijkste doel is Gods plannen te ontwrichten en hij zal alles in het werk stellen om dat voor elkaar te krijgen. Het is daarom uitermate belangrijk dat we de gehéle wapenrusting gebruiken, zodat we niet op een onbeschermde plek alsnog geraakt worden.

Waarop zijn de aanvallen van satan gericht?
In de vorige delen in deze serie (Zoeklicht nr. 2 en 4 - 2024) lazen we al over het belang van standvastig Bijbellezen en volhardend gebed. Deze beide ‘wapens’ zijn essentieel om staande te blijven, omdat kennis van de Bijbel kan voorkomen dat twijfel wortel schiet. Het Woord van God is een zwaard dat in de strijd alleen goed kan worden gebruikt als dat wordt ingezet met de kracht van de Heilige Geest. In ons gebed mogen wij hierom vragen. Bidden is - in legertermen - een continue verbinding met het Hoofdkwartier. We mogen God vragen onze wapenrusting sterk te houden, zodat er geen zwakke plekken zullen ontstaan.

Naast het Woord en het gebed worden in Efeze 6 genoemd:

  • De gordel van de waarheid
  • Het borstharnas van de gerechtigheid
  • Voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede
  • Het schild van geloof
  • De helm van de zaligheid

De gordel van de waarheid
In de wereld om ons heen hebben we helaas steeds vaker te maken met leugens. Veel mensen worden door satan op allerlei manieren misleid en aangezet tot verkeerde keuzes of ze worden beïnvloed door dwaalleringen. Ook Bijbelse principes worden meer en meer losgelaten. Het is dus niet voor niets dat in Efeze 6 ‘waarheid’ als eerste wapen genoemd wordt. Als we namelijk de waarheid niet scherp meer zien, kunnen we de overige onderdelen van Gods wapenrusting ook niet meer goed toepassen.
Maar hoe komen we er achter wat waarheid is? Het eenvoudige antwoord is: richt je blik op Jezus Christus alleen. Hij heeft van Zichzelf gezegd dat Hij dé Waarheid is (Johannes 14:6). Wanneer we bidden en de Heilige Geest om hulp vragen, zullen we steeds meer gaan zien en begrijpen wie Jezus is en wat échte waarheid is. Een gevolg hiervan zal waarschijnlijk zijn dat we eerlijker en oprechter naar onze medemens zullen zijn.

Het borstharnas van de gerechtigheid
Het borstharnas was een belangrijk onderdeel van de uitrusting van een soldaat. Door dit pantser werden belangrijke organen (zoals hart, longen en andere vitale lichaamsdelen) beschermd tegen aanvallen van de tegenstander. Zo is het ook met het borstharnas uit Efeze 6. Het is essentieel dat we juist ons hart beschermen tegen alle soorten van kwaad.
Als we in de Bijbel het woord 'gerechtigheid' lezen, kunnen we dit (meestal) vervangen door 'rechtvaardigheid'. Ook bij dit onderdeel van de wapenrusting staat Christus centraal. Alleen door Hem wordt onze rechtvaardigheid mogelijk gemaakt (Efeze 2:8-10).
Bij een oprecht geloof hoort tevens een rechtvaardige levenswandel en een rein geweten. Dit is alleen mogelijk door ons oog op de Heere Jezus gericht te houden, door één met Hem te blijven. Alleen dan kunnen we volharden (Hebreeën 12:2).

Voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede
Met onze voeten kunnen we naar mensen toegaan en Gods vrede - het Goede Nieuws - aan hen bekendmaken (Jesaja 52:7). Vaak worden we hierin door allerlei omstandigheden belemmerd en satan zal dan ook alles in het werk stellen om de boodschap van het Evangelie tegen te houden. Toch is het goed om wél op weg te gaan. Onze bereidheid daartoe is erg belangrijk (Efeze 6:15). We mogen - met Gods hulp - vechten tegen satans leugens en het Evangelie van de vrede brengen.

Het schild van geloof
Het geloof maakt je minder kwetsbaar voor verleidingen en moeilijkheden - dé brandende pijlen die de duivel zo graag op je afvuurt. Door je schild te gebruiken sta je sterker, júist als er moeilijke periodes zijn in je leven. Het maakt dat je je ogen naar boven kunt richten en hoop houdt.
Zonder het schild van geloof op de juiste manier te gebruiken, zul je eerder de moed verliezen.
Brandende pijlen kunnen ook op ons afkomen in de vorm van dwaalleraren en valse profeten. Het is belangrijk dat je deze zult herkennen. Het vasthouden aan de gezonde leer is nodig om (samen) sterk te staan in de strijd, om zo verwarring en verdeeldheid te voorkomen (2 Thessalonicenzen 2:15).

De helm van de zaligheid
Onze zaligheid (redding) staat vast: De Heere Jezus Christus heeft die voor ons verkregen (Handelingen 4:12). Door deze helm van de zaligheid ‘op te zetten’, kan God ons verlossen van twijfels en ons verzekeren dat wij Zijn kinderen zijn. Dit houdt in dat het gaat om de bescherming van het denken van de gelovige. De zekerheid van gered te zijn, hangt niet af van onze eigen inspanning en onze werken. Door geloof in Christus hebben wij vrede met God ontvangen (Romeinen 5:1).
Bij de helm van de zaligheid gaat het ook om de hoop en de zekerheid van onze toekomstige redding, wanneer Hij komt om Zijn Gemeente te verlossen van de komende toorn: de opname (1 Thessalonicenzen 1:10 en 5:8-9). De helm is daarnaast een troostvolle zekerheid bij zware verdrukkingen, om te allen tijde in de overwinning te blijven staan (Openbaring 12:11).

Er wordt om ons gevochten!
Persoonlijk blijf ik het toepassen en gebruiken van de wapenrusting moeilijk vinden. Vaak denk ik er pas aan om het te gebruiken wanneer ik volop aangevallen word. Het is daarom goed om er dagelijks bij bepaald te worden dat we deze belangrijke wapenrusting ter beschikking hebben én dus ook moeten gebruiken! We zouden iedereen om ons heen moeten laten weten dat er om ons gevochten wordt!
De besproken onderdelen van de wapenrusting moeten niet afzonderlijk worden gebruikt - ze vormen één geheel (Efeze 6:13a). Laten we daarom de ‘volledige’ wapenrusting van God aantrekken en daarbij aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest (Efeze 6:18). Het is bemoedigend om te weten dat we in de strijd mogen delen in Christus’ overwinning. Met Hem zijn wij zelfs meer dan overwinnaars (Romeinen 8:31-39).

Wijlen Hans Kruisman heeft het gebruik van de wapenrusting prachtig samengevat:

“Als wedergeborene ben ik reeds bekleed met de waarheid (gordel), gerechtigheid (pantser) en de vrede (schoenen) en wens een levenswandel die daarmee in overeenstemming is. Om stand te kunnen houden tegen de duisternis ben ik paraat door de hoop (helm) die mijn denken richting geeft naar de wil van God en zal hierbij - ongeacht de omstandigheden - voortdurend Hem in het geloof voor mij houden (schild) en naar Woord en Geest (zwaard/gebed) handelen.”

Voor meer achtergrondinformatie over dit belangrijke onderwerp verwijs ik graag naar het boekje ‘Standhouden in de eindtijd - de wapenrusting Gods’ van Jeep van der Schoot. Het is verkrijgbaar bij de webshop van Het Zoeklicht.


Dit artikel is onlangs verschenen in 'Het Zoeklicht' nr. 6 - 2024 en is een bijdrage die ik voor dit magazine mocht schrijven.

Andere delen in deze serie 'Hoe onderhoud je in de eindtijd je relatie met God?'
Standvastig Bijbellezen (1)
Volhardend blijven bidden (2)
Gods wapenrusting gebruiken (3)
Wat kunnen we als Gemeente betekenen (4) (augustus 2024)

Reacties