Standvastig Bijbellezen - deel 1 in de serie 'Hoe onderhoud je in de eindtijd je relatie met God?'De eindtijd - die reeds begon toen de Heere Jezus op aarde kwam (Hebr. 1:1) en duurt tot het einde van de Grote Verdrukking (Openb. 6 - 19) - kan een beladen onderwerp zijn onder christenen. De een vindt dat we niet genóeg met profetieën bezig kunnen zijn, terwijl een ander vindt dat het alleen maar verwarring schept. Denk aan discussies over de Grote Verdrukking, de Wederkomst en het Duizendjarig Rijk. De laatste tijd gaat het veelal over Israël: wat gaat er gebeuren met het volk en het land van God? Een vraag die op zou kunnen komen, is of we dan maar moeten stoppen met het onderzoeken van de profetieën in Gods Woord, omdat we het toch niet precies weten.

Tekenen van de tijd
Enige tijd geleden raakte ik met iemand in gesprek over de Opname van de Gemeente. We wisselden hierover van gedachten en uiteindelijk werd het gesprek door haar min of meer beëindigd met: ‘Het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit of de Opname nog komt vóór de Wederkomst. Ik ben daar niet zo mee bezig. Ik weet dat ik behouden ben en de volgorde van al die gebeurtenissen doet er voor mij niet zoveel toe. Ik zie het allemaal wel. Het komt vast wel goed.’
In feite had ze gelijk. Wanneer we ons het eigendom van Jezus Christus weten en geloven dat Hij onze Redder en Verlosser is, mogen we er inderdaad op vertrouwen dat het ‘goedkomt’. Zijn plannen falen niet en Hij zal zeker doen wat Hij heeft beloofd. Toch getuigen bovenstaande zinnen - in mijn ogen - van een soort berusting en misschien wel desinteresse voor de profetieën in Gods Woord. De Bijbel bestaat immers uit meer dan Johannes 3:16. Bovendien sprak de Heere Jezus ook regelmatig profetieën uit tijdens Zijn rondwandeling op aarde; Hij wees de mensen erop dat ze op de tekenen van de tijden moesten letten (Matt. 24:32-33).

Waarom is kennis van de profetieën uit Gods Woord belangrijk?

Kennis van Gods plannen
Jammer genoeg nemen veel christenen niet meer de moeite om tijd door te brengen met het intensief bestuderen van Gods Woord. Ze nemen genoegen met de basisprincipes van de Bijbel en denken hiermee voldoende ‘bagage’ te hebben voor hun verdere levensreis.
Maar het is juist belangrijk om consequent te lezen en je hierbij goed te verdiepen in wat nog komen gaat. Wanneer je de profetieën links laat liggen, negeer je ongeveer 1/3 deel van de Bijbel. Alleen al in het Nieuwe Testament staan meer dan 300 verwijzingen naar Christus’ wederkomst. Zo’n 80% van de Bijbelse profetieën is overigens al vervuld en Bijbelse voorzeggingen over de toekomst zijn tot op heden 100% betrouwbaar gebleken. Ook in de Gemeente van Christus is veel Bijbels analfabetisme. De profeet Hosea waarschuwde niet voor niets: ‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.’ (Hosea 4:6). We zien en begrijpen veel dingen niet omdat we er niets van weten - doordat we niet de moeite nemen om het (profetische) Woord te bestuderen. Verleden, heden en toekomst kunnen we in Gods Woord vinden, soms tot in detail. Paulus is er duidelijk over: ‘Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, …’ (2 Tim. 3:16).

God zélf spoort ons aan
Zelfs bij kleine dingen in het leven zoals boodschappen doen, naar school of werk gaan, bereiden we ons voor. Vreemd eigenlijk dat veel christenen niet (willen) weten wat ze in de toekomst kunnen verwachten en zich daar dus ook niet op voorbereiden.
Gods Woord spoort ons op diverse plaatsen aan om de profetieën aandachtig te lezen en ons voor te bereiden op wat gaat komen. In 2 Petrus 1:19 lezen we: ‘En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.’
In 1 Thess. 5:19-20 vermaant Paulus de gemeente in Thessalonica, die bekend stond om hun ijverige Bijbelstudies: ‘Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet.
Waar God ons toe aanmoedigt, mogen wij niet zomaar aan de kant zetten.

Wereldgebeuren beter duiden
Kennis van Gods Woord is ook belangrijk om beter te kunnen duiden wat er in de wereld gebeurt. Wanneer je bv. ziet dat wetteloosheid en liefdeloosheid toenemen, kinderen hun ouders meer en meer ongehoorzaam zijn en valse profetieën steeds meer gehoord worden, is het belangrijk om te weten wat hierover in de Bijbel staat. En wanneer gezegd wordt dat we leven als in de dagen van Noach, is het belangrijk om te weten wat hiermee bedoeld wordt. Ook de situatie rondom het volk van God, Israël, houdt veel christenen bezig. Luisteren we hierbij alleen naar wat journalisten zeggen of leggen we Zijn Woord ernaast?
De eindtijd zal vol onrust, opstanden en oorlogen zijn, dat is allemaal voorzegd (zie o.a. Matt. 24). Maar hoe zouden we deze gebeurtenissen kunnen duiden zonder de Schrift te raadplegen?
In 1 Tim. 4:1-2a staat: ‘Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij van leugenaars, …’
Laten wij niet afdwalen of ons af laten leiden door allerlei valse leringen, maar ons richten op wat God zegt.

Verlangend uitzien naar Jezus’ komst
Hoe meer je van de profetieën begrijpt, hoe meer je gaat verlangen naar de komst van de Heere Jezus, is mijn ervaring. Als je om je heen kijkt naar het wereldgebeuren, slaat de angst je soms om het hart. Maar wanneer je vanuit Gods Woord begrijpt wat er vooraf zal gaan aan Zijn komst en dat de Opname van de Gemeente aanstaande is, kan mij dat enorm bemoedigen en rust geven. God heeft alles in Zijn hand. De dingen die nu gebeuren móeten gebeuren, hoe moeilijk dat ook te begrijpen is. Omdat je weet dat na alle ellende een heerlijke toekomst met onze Heiland en Verlosser wacht, is het hier op aarde beter vol te houden. De Heere Jezus ziet ernaar uit om ons als Zijn bruid te ontmoeten, laten wij dan ook vol verlangen naar Hem uitzien.

Aansporing
Wat is het belangrijk om, juist in de tijd waarin wij nu leven, de relatie met God sterk te houden door de héle Bijbel te (blijven) lezen. De profetische beloften mogen ons aansporen tot een leven uit verwachting en een heilige levenswandel. Laten we Gods ‘lamp’ niet uitdoen, maar deze juist gebruiken om zo op een goede manier om te gaan met de Bijbelse profetieën en keuzes te maken naar Zijn wil. Satan zal - in deze slotfase van de heerschappij van Gods tegenstander - er alles aan doen om ons hiervan af te houden en ons onwetend te laten. Zo mogen we naast het lezen van Zijn Woord, verlangend uitzien naar en bidden om Jezus’ komst en ons verheugen in Hem.

Maranatha, kom spoedig Heere Jezus!

Dit artikel is onlangs verschenen in 'Het Zoeklicht' nr. 2 - 2024 en is een bijdrage die ik voor dit blad mocht schrijven.

Serie: Hoe onderhoud je in de eindtijd je relatie met God?

Standvastig Bijbellezen (1)
Volhardend blijven bidden (2)
Gods wapenrusting gebruiken (3)
Wat kunnen we als Gemeente betekenen (4)

Reacties

  1. Als het mensen niet interesseert of de wederkomst al snel is, of de opname niet veel uitmaakt, dan geloven ze sws niet in de opname voor de grote verdrukking...

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.