De komst van Christus in twee fases

Nu ik opnieuw aan het lezen ben in het boek 'Het einde der tijden' van Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins, kom ik er weer achter hoe duidelijk Gods Woord is over het verschil tussen de twee komsten van de Here Jezus.
Net zo min als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, valt de Opname van de Gemeente gelijk met de Wederkomst van Christus. De komst van Christus moet wel in twee fases plaatsvinden, omdat zij bestemd zijn voor twee verschillende groepen mensen en twee verschillende bedoelingen hebben. Ook is de Bijbel er duidelijk over dat de Gemeente bewaard wordt voor Gods toorn (Openb. 3:10).

In onderstaand schema wordt schematisch de volgorde weergegeven. De 7 jaar Verdrukking zal plaatsvinden tussen de Opname en de Glorieuze Wederkomst.Graag zou ik een hele lijst willen opsommen en weergeven over de belangrijke verschillen. Ik beperk mij tot 5 belangrijke redenen waardoor de verschillen misschien meer duidelijk worden:

1. Bij de Opname verschijnt Christus in de lucht voor de Zijnen in een oogwenk (zie 1 Korinthiërs 15:51-53 en 1 Thess. 4: 16,17), bij de Wederkomst komt Christus met de Zijnen naar de aarde en zal 'elk oog Hem zien' (Openb. 1:7).

2. Bij de Opname worden alle christenen opgenomen, bij de Wederkomst is er geen sprake van opname van christenen. (1 Thess. 4: 16-17)

3. Bij de Opname wordt de Gemeente gebracht naar het Huis van de Vader (Joh. 14: 2,3) en de opgestane heiligen bij de Wederkomst zien het Huis van de Vader niet. Bij de Wederkomst richt Christus juist Zijn Koninkrijk op aarde op.

4. De Opname van de Gemeente staat op handen en kan elk moment plaatsvinden. De glorieuze Wederkomst kan niet plaatshebben vóór er minstens 7 jaar (verdrukking) voorbij zijn. (Matt 24:21)

5. Bij de Opname is er geen vermelding in Gods Woord dat satan gebonden wordt. Bij de Wederkomst wordt satan gebonden voor 1000 jaar (Openb. 20:1-3) en begint het 1000- jarig Vrederijk.

Het is goed om Gods Woord te bestuderen m.b.t. dit belangrijke onderwerp. 30% van de Bijbel bestaat uit profetieën en laat ons iets zien over de toekomstige gebeurtenissen. Laten we elkaar aanmoedigen, vertroosten en vermanen hiermee (1 Thess. 4:17).

Het genoemde boek 'Het einde der tijden' hierboven maar ook de website 'De Koning komt', kunnen je wellicht helpen om een duidelijker beeld te krijgen van de toekomstige gebeurtenissen in Gods Woord.
Ook de website www.eindtijd.nl staat vol met informatie over de toekomstige gebeurtenissen.Reacties