28 maart 2013

Waarom moest Jezus sterven? - John Piper

Waarom moest Christus lijden en sterven?
Wanneer iemand het ons zou vragen, zouden we misschien een paar redenen kunnen noemen. Het eerste wat in onze gedachten opkomt is waarschijnlijk: 'Voor de vergeving van onze zonden' of  'om ons eeuwig leven te kunnen geven'.

In deze Stille Week richt ik mij op het lijden en sterven van Jezus, en probeer ik er bij stil te staan wat er op Golgotha, een kleine 2000 jaar geleden, is gebeurd. Wat heeft het sterven van Jezus Christus voor ons bewerkt?

John Piper heeft een prachtig boekje geschreven dat als hulpmiddel kan dienen bij het nadenken over deze vraag. Piper heeft de Bijbel bestudeerd en over dit onderwerp 50 redenen voor Jezus' sterven gehaald. Niet vijftig oorzaken maar vijftig bedoelingen, als antwoorden op de vraag die wij allemaal onder ogen moet zien: wat heeft God voor ons, zondaren, gedaan door Zijn Zoon naar de aarde te sturen?
Wanneer je ze leest en bestudeert a.d.h.v. de Bijbelteksten die genoemd staan in het boek, word je er stil van.....

Vijftig redenen waarom Christus moest lijden en sterven:

 1. om de toorn van God op Zich te nemen (Gal.3:13, Rom.3:25, 1 Joh.4:10)
 2. om Zijn Hemelse Vader te behagen (Jes. 53:10, Ef. 5:2)
 3. om gehoorzaamheid te leren en geheiligd te worden (Heb. 5:8) 
 4. om de opstanding uit de dood te verwerven (Hebr. 13:20-21)
 5. om de rijkdom van Gods liefde en genade voor zondaars te tonen (Rom.5:7-8, Joh.3:16, Ef. 1:7)
 6. om ons te laten zien hoezeer ook Hij ons liefheeft (Ef.5:2, Ef. 5:25, Gal.2:20)
 7. om voor ons de rechtvaardige eisen van de Wet te vervullen (Kol. 2:13-14)
 8. om de losprijs te zijn voor velen (Marc.10:45)
 9. voor de vergeving van onze zonden (Ef. 1:7, Matt.26:28)
 10. om de basis te leggen voor onze rechtvaardiging (Rom.5:9, Rom.3:24, Rom.3:28)
 11. om de gehoorzaamheid te vervullen die onze rechtvaardigheid wordt (Filip.2:8, Rom.5:19, 2 Kor 5:21)
 12. om onze verdoemenis weg te nemen (Rom. 8:34)
 13. om de besnijdenis en alle andere rituelen als het fundament van de zaligmaking af te schaffen (Gal.5:11)
 14. om ons tot geloof te brengen en ons daarbij te bewaren (Marc. 14:24, Jer. 32:40)
 15. om ons heilig, onberispelijk en volmaakt te maken (Heb. 10:14, Kol. 1:21-22, 1 Kor. 5:7)
 16. om ons een zuiver geweten te geven (Heb. 9:14)
 17. om voor ons alle dingen te verwerven die goed voor ons zijn ( Rom. 8:32)
 18. om ons te genezen van geestelijke en lichamelijke ziekten ( Jes. 53:5, Matt. 8: 16-17)
 19. om allen die in Hem geloven het eeuwige leven te geven (Joh. 3:16)
 20. om ons te verlossen van de macht van het kwaad in deze wereld (Gal. 1:4)
 21. om ons met God te verzoenen (Rom. 5:10)
 22. om ons tot God te brengen (1 Petr.3:18, Filip. 2:13)
 23. opdat wij van Hem zouden zijn (Rom. 7:4, 1 Kor. 6: 19-20)
 24. om ons vrijmoedig te laten ingaan in het Heilige der heilige (Heb. 10:19)
 25. om  voor ons de persoon te worden in wie we God ontmoeten (Joh. 2:19-21)
 26. om een einde te maken aan het Oudtestamentische priesterschap en Zelf een eeuwige Hogepriester te worden (Heb. 7: 23-27, Heb.9: 24-26, Heb. 10:11-12)
 27. om een meelevende, hulpvaardige priester te worden (Heb. 4: 15-16)
 28. om ons te bevrijden van het lege bestaan van de vaderen (1 Pet.1: 18-19)
 29. om ons te bevrijden van de slavernij van de zonde (Openb. 1:5-6, Heb. 13:12)
 30. opdat wij zouden sterven aan de zonde en leven in gerechtigheid (1 Petr.2:24)
 31. opdat wij dood zijn voor de wet en vrucht voor God zouden dragen  (Rom 7:4)
 32. om het ons mogelijk te maken voor  Christus  te leven en niet voor onszelf (2 Kor. 5:15)
 33. om ons ertoe te brengen in niets anders te roemen dan in Zijn kruis (Gal. 6:14)
 34. opdat wij kunnen leven door het geloof in Hem (Gal. 2:20)
 35. om het huwelijk zijn diepste betekenis te geven (Ef. 5:25)
 36. om een gemeenschap te stichten die ijverig is in goede werken (Titus 2:14)
 37. om ons op te roepen Zijn voorbeeld te volgen in nederigheid en kostbare liefde (1Petr.2: 19-21, Heb.12: 3-4, Filip. 2: 5-8))
 38. om een gemeenschap van kruisdragende volgelingen te stichten (Lukas 9:23, Matt.10:38)
 39. om ons te bevrijden uit de slavernij van de angst voor de dood (Heb.2:14-15)
 40. opdat wij onmiddellijk na ons sterven bij Hem mogen zijn (1 Thess.5:10, Filip. 1;21,23, 2 Kor.5:8)
 41. om onze opwekking uit de dood te waarborgen ( Rom.6:5, Rom.8: 11, 2 Tim.2:11)
 42. om de overheden en de machten te ontwapenen (Kol. 2: 14-15, 1 Joh. 3:8)
 43. om Gods kracht in het Evangelie te ontketenen (1 Kor. 1: 18, Rom. 1:16)
 44. om de vijandigheid tussen verschillende bevolkingsgroepen te niet te doen (Ef. 2: 14-16)
 45. om mensen uit alle geslacht en taal, volk en natie vrij te kopen (Openb. 5:9)
 46. om al Zijn schapen, verstrooid over de hele aarde, bijeen te brengen (Joh. 11: 51-52, Joh. 10:16)
 47. om ons te verlossen van het laatste oordeel (Heb. 9:28)
 48. om voor Zichzelf en voor ons vreugde te verkrijgen (Heb. 12:2)
 49. opdat Hij gekroond zou worden met heerlijkheid en eer (Heb. 2:9, Filip. 2: 7-9, Openb. 5:12)
 50. om te laten zien dat de grootste zonde door God ten goede werd gekeerd (Hand. 4: 27-28)


19 maart 2013

Het laatste kind in het bos..


Onlangs viel mijn oog op het boek 'Het laatste kind in het bos' van Richard Louv. Omdat ik zelf bij (bijna ín) het bos ben opgegroeid, trof de titel van dit boek mij onmiddellijk. Ik heb het bij de bieb aangevraagd en ben het gaan lezen!

Op het internet bleek er een speciale website aan besteed te zijn en ook het voorwoord uit het boek is op internet te vinden. Hieronder een kort gedeelte: 

“Wat is er nou spannender dan met vriendjes rondstruinen door bossen en parken, hutten maken, bramen plukken en dieren besluipen? Het ‘scharrelkind’ – een jaar of twintig geleden nog zo’n normaal verschijnsel – is volledig uit beeld geraakt. Dat is vreselijk jammer. De straat is het exclusieve domein van auto’s  geworden en bezoek aan parken en natuurgebieden is aan regels gebonden. Kinderen zitten steeds vaker binnen, achter computer of televisie, of ze worden achter hek en schutting in de tuin gehouden. Veel mensen hebben dit nauwelijks door, maar wie op een doordeweekse namiddag om zich heen kijkt, zal versteld staan: in veel straten in de Amsterdamse of Rotterdamse binnenstad is geen kind te bekennen.
Steeds meer kinderen komen zelden of nooit in een bos of op het platteland.
In dit boek geeft Richard Louv op overtuigende wijze aan dat kinderen die (bijna) geen contact met natuur hebben daarvan grote nadelen ondervinden. Een breed scala van effecten komt aan de orde: van gedragsstoornissen zoals adhd en ‘cultureel autisme’, en fysiologische effecten zoals zwaarlijvigheid en suikerziekte, tot een vergaande vervreemding van leefomgeving, eigen lichamelijkheid en zingeving/spiritualiteit. Als een complete generatie jongeren het contact met de natuur verliest, zal de hele samenleving daar de gevolgen van ondervinden. Dit is ongewenst en – sociaal gezien – onacceptabel.
Je zou bijna pleiten voor een speciaal beschermingsplan voor scharrelkinderen, zoals dat eerder voor korenwolven, otters en andere met uitsterven bedreigde soorten is ontwikkeld.”

Uit het voorwoord van ‘Het laatste kind in het bos’ van Richard Louv
Zie hier de bijbehorende WEBSITE met nog veel meer informatie.Kon Jezus zondigen?

Over het feit dat Jezus nooit gezondigd heeft, zijn we het waarschijnlijk allemaal eens. De Bijbel is hier heel duidelijk over. De vraag 'kón Jezus zondigen', is een wat moeilijkere vraag. De laatste tijd heeft deze vraag mij erg beziggehouden.
'Ja',  zullen veel mensen zeggen, 'want Jezus was volkomen mens'. 'Nee', zeggen anderen, 'want Jezus was volledig God'. (Kol. 2:9: “Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig”).

Wanneer je je er wat over gaat zoeken in de Bijbel en over gaat lezen in commentaren op internet, wordt het allemaal niet duidelijker. Eigenlijk wordt hier in de Bijbel niet over geschreven. Wel wordt er gezegd in dat Jezus op dezelfde manier als wij in alles verzocht is.( Heb. 4:15). Tot op zekere hoogte kan Jezus dus met ons meevoelen in onze verleidingen omdat Hij weet hoe het is... niet omdat Hij precies alle dingen heeft 'ervaren' die wij hebben ervaren. Jezus weet wat het is om verleid te worden, maar Hij weet niet hoe het voelt wanneer je zondigt.

'Toevallig' liep ik afgelopen week tegen dit filmpje aan van John Piper. Ook hij is maar een mens natuurlijk en zijn mening is ook maar een mening, maar hoe hij hetvolgende uitlegt, spreekt mij erg aan.

Kijk mee:De tekst is voor de volledigheid hieronder opgeschreven:


Was het voor Jezus mogelijk om te zondigen?
"Dat hangt ervan af hoe je ‘mogelijk’ definieert. Als ‘mogelijk’ betekent: Had hij de hersenen en de mogelijke capaciteiten om een verleiding te onderscheiden en ervoor te kiezen, om voor het slechte te kiezen, dan is het antwoord: ‘Ja’.
Hij had een brein en Hij had een wil. Als Hij dat niet had, zou Hij geen mens zijn geweest.
Hij denkt, Hij nuanceert, Hij voelt. Hij weet wat honger is. Hij weet wat seksuele opwinding is, enz.
Hij kent deze dingen. Hij is een mens. Als Hij dit niet zou hebben, zou Hij geen mens zijn.
Maar historisch gezien heeft het woord ‘mogelijk’ een andere betekenis.
Een zeer belangrijke betekenis, namelijk in de betekenis van ‘moreel in staat zijn’.
Er is een natuurlijke eigenschap die Hij gehad moet hebben om ‘verantwoordelijk’ en mens te zijn.
En een moreel vermogen, en dat had Hij niet.
Het morele vermogen is dat je slecht genoeg bent om voor de zonde te kiezen. Er is genoeg slechtheid in jou dat jij voor de zonde kunt kiezen. Jezus had het niet, er was geen slechtheid in Jezus.
Daarom deed Hij dat nooit, niet in Zijn willen en in Zijn voelen. Hij had nooit in de beleving van de verzoeking dat Hij op dat punt kwam dat Hij dat zou doen. Want dat is het kwade dat in ons zit.
Het kwaad is niet alleen handelen. Het kwade is iets op een bepaalde manier willen doen.
Geldzucht is net zo slecht als het hebben van geld dat je gestolen hebt. “Ik  wil de eer van de mens, ik wil dat geld, ik wil dat begerenswaardige object”. En dat ‘willen’ is zondig.
Jezus had hier nooit last van, Hij was perfect.
En als je iets niet hebt, dan kun je het niet doen. Je kunt niet kiezen om te zondigen als er geen verlangen is om te zondigen. En Jezus had nooit enig verlangen om te zondigen, daarom kon Hij niet zondigen.  En ja, op deze twee manieren was het mogelijk en tegelijkertijd ook niet mogelijk voor Jezus om te zondigen."

John Piper

15 maart 2013

De tweede mijl

'Als je moeder bent, ben je meer dan eens de 'tweede mijl' gegaan - en dan heb ik het alleen nog maar over vandaag! Matt. 5:41 zegt: "En wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem". En dat is toch beslist van toepassing op je gezin? Zie het maar onder ogen: je moet een moeder voor je kinderen zijn en alles doen wat daarbij komt kijken - dus waarom zou je niet die 'tweede mijl' gaan en er iets bijzonders van maken?
Ruth Graham maakte van de zondag de mooiste dag van de week voor haar gezin. 's Middags maakte ze het altijd extra gezellig . Het was de dag van de Here, een dag om je te verheugen en dankbaar te zijn.
Doe wat ervoor nodig is om het leven geweldig te maken, voldoening schenkend en uniek.
De gewone taken van het dagelijks leven - de eerste mijl - zijn geweldige gelegenheden om verder te gaan en die  'tweede mijl' te vieren!
( E. George)

Is er bij jou ook één dag in de week waarop je het extra gezellig maakt voor je gezin?

14 maart 2013

Vuur in het bos?....

                                              Gelukkig....het was het avondzonnetje...

12 maart 2013

Teamwerk

Nehemia heeft 's nachts uitgebreid de kapotte muren van Jeruzalem geïnspecteerd en heeft een zorgvuldig plan gemaakt om de muren te herbouwen. Wat geweldig om te zien hoe hij, in gehoorzaamheid aan God en samen met anderen, dit plan mag en kan verwezenlijken:"Geestelijke vernieuwing begint vaak met de vooruitziende blik van één persoon. Nehemia had een visie en sprak daarover met enthousiasme; hij inspireerde de leiders van Jeruzalem de muren te herbouwen.
Wij onderschatten mensen vaak en dagen ze niet uit met onze dromen voor Gods werk in de wereld.
Wanneer God je een idee in gedachten geeft om iets voor Hem te doen, vertel het dan aan anderen en vertrouw erop dat de Heilige Geest soortgelijke gedachten bij hen ingeeft. Denk niet dat jij de enige bent door wie God werkt. Vaak gebruikt God één persoon om de visie tot uitdrukking te brengen en anderen om die te verwezenlijken. 
Wanneer jij anderen aanmoedigt en inspireert, breng je teamwerk op gang om Gods doel tot stand te brengen!"
uit: Het Leven

11 maart 2013

Een voorbeeld voor tieners"Jezus' leven als jongen is een geweldig voorbeeld dat je je kinderen kunt voorhouden. Toen Jezus twaalf jaar oud was, vonden Zijn ouders Hem in de tempel, waar Hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde ( zie Lukas 2:46). God verwacht van jou en van je kinderen dat jullie je verstand ontwikkelen. Ik moedig je aan om je kinderen te helpen een positieve houding aan te nemen tegenover leren, zowel op school als bij het besturen van Gods Woord.
Kolossenzen 3:23 zegt: 'En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Here en niet voor mensen'.
Zou dat geen mooie poster zijn voor een tienerkamer? Benut elke dag en elke gelegenheid om te leren en te groeien - hoe oud je ook bent of in welke levensfase je je bevindt."
E. George


8 maart 2013

Voorbede is een houding


"Voorbede is niet het prevelen van verzoeken. 
Voorbede is een houding. 
Het is niet iets wat we doen - het is iets wat we zijn. 
Het is geen handeling die we op een bepaald moment van de dag uitvoeren - het is het leven dat we leiden."
Ron Dunn

7 maart 2013

Kind in de crèche, maar wel meer mantelzorgen ?


Het is één van die wonderlijke moderne paradoxen: enerzijds een overheidsbeleid dat zich richt op fulltime arbeidsparticipatie, anderzijds een overheidsbeleid dat wil dat ouderen en mensen met een handicap thuis blijven wonen omdat zorginstellingen te duur zijn. Mantelzorgers moeten deze mensen iedere dag gaan verzorgen.

Ergens klopt er iets niet….
( mooie uitspraak van 'Het moederfront')
6 maart 2013

Wijs kids de weg - Ria de Baat

Ria de Baat, schrijfster van 'Kinderwerk Meesterwerk' heeft ook nog een nieuw boek geschreven dat in het najaar verschijnt. Zij vroeg mij of ik op dit weblog alvast aandacht wilde besteden aan dit boek getiteld 'Wijs kids de weg'. Dat doe ik maar al te graag.

"Kinderen de weg wijzen naar Jezus Christus is geen vanzelfsprekende zaak. Een kind vindt niet zomaar de weg. Hij is in zorg en onderwijs afhankelijk van volwassenen. Ouders en opvoeders zijn voor kinderen levende voorbeelden in dat wat zij zeggen en doen. Veel ouders staan er niet bij stil dat wat zij doen in hun leven meer impact heeft dan dat wat zij zeggen.

Hoe jong begint geloofsopvoeding? Hoe kan ik mijn kind helpen in karakterontwikkeling? Welke gevaren zijn er in de jonge jaren van het kind waarin de opvoeder het kind kan helpen om die gevaren te herkennen en te vermijden?
Op tal van vragen wordt de lezer uitgedaagd om hierover na te denken en een antwoord te geven.

Vanuit een Bijbelse context  wordt gekeken naar de opdracht die God geeft om het evangelie voor te leven en in te prenten. Kinderen zijn in staat op hun ontwikkelingsniveau een antwoord te geven op de vraag of zij Jezus willen volgen.
Geloof is voortdurend in beweging en naarmate het kind ouder wordt ontwikkelt geloof zich verder. Het is boeiend en herkenbaar om die geloofsontwikkeling te lezen en te volgen.

Dit nieuwe boek over geloofsopvoeding doet een krachtig appel op opvoeders om hun taak serieus te nemen en hier vroeg mee te beginnen. Een goed begin is het halve werk! Het moet niet het hoogste ideaal zijn dat het kind het maakt in dit leven. Het hoogste ideaal voor christelijke ouders zou moeten zijn dat hun kinderen navolgers van Jezus worden. Ook dat gaat niet zomaar!

Tot slot gaat het kind straks zijn eigen weg, maar de opvoeder kan deze jong volwassene geestelijk blijven begeleiden. Ouder ben je voor het leven en de voorbede taak zal pas aan het eind van het leven afgelopen zijn."

Dit nieuwe boek komt in het najaar van 2013 uit. (Helaas is er nog geen afbeelding van het boek beschikbaar).

Ria de Baat werkt vijftig jaar met kinderen. Zij heeft jarenlang leiding geven aan een aantal organisaties op gebied van kinderwerk. Samen met Anne Nijburg heeft zij het visieboek ‘Kinderwerk Meesterwerk’geschreven.


5 maart 2013

Natuurgids voor kinderen - In het bos -

Deze keer eens even geen zelfgemaakte foto maar aandacht voor een geweldig boekje. Het is bedoeld voor kinderen maar ook als volwassene kun je er nog veel van leren.
Het boekje ligt hier enigszins 'kapot' in de kast omdat het zoveel gelezen en voorgelezen is.
Misschien is het iets voor jullie kinderen?

In de vier hoofdstukken (met eigen kleurcode) van deze padvinderachtige natuurgids wordt de lezer vertrouwd gemaakt met het leven in het bos en het bestuderen hiervan. Eerst krijgt de lezer een uiteenzetting van de nodige voorbereiding voor een bosonderzoek. Hierna volgt een vrij uitgebreid overzicht van de verschillende diersporen (zoals voet- en vraatsporen, uitwerpselen), paddestoelen, planten en bomen. Het derde hoofdstuk geeft leuke tips en ideeën voor eenvoudige, leerzame spelletjes en knutselactiviteiten gericht op de natuur. Zelf fluitjes maken is een voorbeeld hiervan. Tenslotte volgt een overzicht van de bosdieren: van insecten (er is zelfs aandacht voor gallen) tot zoogdieren. De gids staat vol met vrolijke begeleidende kleurentekeningen en -foto's en veelal kleurige kaders met verrijkende informatie of tips. De gids is erg overzichtelijk (verschillende lettertypes) en voorzien van een register. Het boekje is goed bruikbaar in het veld en als naslagwerk voor kinderen vanaf ca. 10 jaar.

Hebben jullie thuis ook speciale boekjes voor kinderen over het bos? Ik ben benieuwd.


3 maart 2013

Hartelijk geTALENTeerd - Paulien Vervoorn

"God prijst jou gelukkig! Getalenteerd! Gefeliciteerd! Het woord staat bijna in de Bijbel: 'Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen', zegt Psalm 1. In de Psalmen voor nu staat: 'Gefeliciteerd dat jij niet meeloopt op de weg van slechte mensen'. We zien zo vaak in de Bijbel dat God ons gelukt wenst. Hij prijst ons gelukkig als we Hem kennen."

Zomaar een citaat uit het boek 'Hartelijk GeTALENTeerd' van Paulien Vervoorn.
Paulien coacht, traint en (s)preekt. Ze heeft hart voor jongeren en wil hen bevestigen in wie ze zijn en wat ze kunnen. Vanuit haar onderwijservaring, theologische achtergrond en coachingspraktijk heeft ze dit inspirerende boek geschreven.

Afgelopen weken heb ik genoten van dit boek!

'Hartelijk Getalenteerd' is met name geschikt voor oudere tieners en jongvolwassenen. Zij vragen zich vaak af welke keuzes ze moeten maken voor hun studie of loopbaan, hoe ze in elkaar zitten en wat ze daarmee kunnen. Maar ook volwassenen kunnen hun voordeel doen met dit boek. De subtitel is niet voor niets 'Vier wie je bent en wat je kunt'. We zijn allemaal getalenteerde mensen, veel dieper en misschien wel heel anders dan we zelf denken. Het boek kan een hulpmiddel zijn bij het ontdekken en ontwikkelen van je talent.

Hoe zit het boek in elkaar?
Het (werk)boek is verdeeld in zes hoofdstukken en begint elke keer met een 'WELKOM'.
Word stil (Neem de rust en de tijd om een plek te zoeken waar je je 'welkom' weet bij God)
Erken Gods aanwezigheid ( God wil jou iets leren door het betreffende Bijbelgedeelte)
Lees ( Lees het Bijbelgedeelte hardop en verplaats je in de verschillende personages)
Kijk goed  naar de tekst ( Wat staat er precies in de tekst, wat wordt er bedoeld?)
Ontmoet God (Praat met God over wat je hebt geleerd, dank en prijs Hem)
Maak het praktisch (Wat kun je (vandaag) doen met hetgeen je geleerd hebt)

Hoofdstuk 1 gaat in op de gelijkenis van de talenten. Wat is de Bijbelse betekenis van talenten? Hoofdstuk 2 maakt duidelijk dat God jou met een bepaalde aanleg in de wieg heeft gelegd die je - door Gods genade - in kunt zetten voor God en voor elkaar. Hoofdstuk 3 gaat in op de tijd die je van God krijgt om je te ontwikkelen tot een gezonde volwassen persoonlijkheid. Hoofdstuk 4 maakt je bewust van het feit hoe belangrijk relaties zijn. Alles waarmee God jou heeft getalenteerd, heeft Hij bedoeld om samen met anderen van te genieten. Hoofdstuk 5 maakt duidelijk dat het niet het allerbelangrijkste is wat jij doet, maar hóe je iets doet; doe het van harte voor de Heer en zie hoe Hij met jou meegaat.
In hoofdstuk 6 gaan allerlei puzzelstukjes op z'n plaats vallen en wordt uitgelegd hoe God je zal zegenen op de plek die Hij jou heeft gegeven.

Kortom, het is een veelzijdig, praktisch en leerzaam boek waar je, samen met God, mee aan de slag kunt gaan.

Wil je meer weten over Paulien of over haar werk en haar boek? Neem dan eens een kijkje op haar website, daar is nog veel meer informatie te vinden!

(Een heel klein minpuntje van het boek is het feit dat Vervoorn spreekt over werken in het Koninkrijk hier op aarde. Volgens mij is het Koninkrijk van God nog niet gekomen en zal dit pas werkelijkheid worden als de Koning zelf zal komen! Wanneer de Here Jezus wederkomt om Israël te verlossen van haar vijanden en de Messias Zijn voeten op de Olijfberg heeft gezet, dan is het gebed om het komende Koninkrijk in vervulling gegaan ( Zach. 14:14). Desalniettemin is duidelijk wat ze bedoelt. Het gaat erom dat wij onze talenten inzetten voor Hem op deze aarde, waar Hij ons gesteld heeft).

1 maart 2013

Kinderwerk Meesterwerk - Ria de Baat en Anne Nijburg

Vandaag wil ik jullie aandacht vragen voor een prachtig boek voor ouders en kinderwerkers. Meestal schrijf ik pas over een boek als ik het zelf gelezen heb maar omdat ik andere artikelen gelezen heb van Ria de Baat, (en Anne Nijburg), en haar wel eens heb horen spreken, plaats ik hier een recensie van het boek 'Kinderwerk Meesterwerk'.
Een volgende keer volgt een vooruitblik naar het nieuwe boek van Ria de Baat  'Wijs de kids de weg' dat in 2013 zal verschijnen.

Kinderwerk Meesterwerk

Handboek voor kinderwerkers en opvoeders in de gemeente van Christus
In 'Kinderwerk Meesterwerk' staat het kind centraal, in navolging en opdracht van de Meester. Het werken met kinderen is een grote bron van vreugde maar ook een uitdaging. De leef- en gedachtewereld van kinderen verandert razendsnel. Dit vraagt van opvoeders en kinderwerkers naast liefde en geduld ook training, inzet en kennis van zaken.

Wat vertel je aan kinderen uit de Bijbel en hoe doe je dat?  Hoe sluit je aan bij wat kinderen bezig houdt? Hoe zet je een programma op voor een nieuw seizoen? Hoe ontwikkelt een gemeente visie op het kinderwerk?
De auteurs van 'Kinderwerk Meesterwerk' werden steeds vaker met deze vragen geconfronteerd. Zij besloten een 'visieboek' te schrijven en op deze manier ouders, kinderwerkers en gemeenten te helpen een duidelijke structuur aan te brengen in hun kinderwerk.
Bill Hybels geeft de volgende definitie over visie. Hij zegt: ‘Een visie zet mensen in beweging, een visie werkt stimulerend en een visie houdt mensen op koers’. Een opwaardering van het kinder- en jeugdwerk en al hun medewerkers zal een sterkere kerk tot gevolg hebben. Iedere gemeente die kinder- en jeugdwerk serieus neemt, zal zich buigen over de vele vragen die dit werk oproept, doelen formuleren en een visie ontwikkelen.
Het boek is bedoeld voor opvoeders en kinderwerkers die het kinderwerk in hun gemeente willen starten. Maar ook voor kerken en gemeentes waar het kinderwerk allang vanzelfsprekend is, is dit boek een inspirerend hulpmiddel.
Het doel is uiteindelijk dat  kinderen Jezus Christus leren kennen en in hun leven zijn Woord als richtlijn zullen aanvaarden.

Bij Kinderwerk Meesterwerk' hoort ook een website: www.kinderwerkmeesterwerk.nl 
Van harte aanbevolen!

Over de auteurs
Ria de Baat is remedial teacher. Zij heeft jarenlang leiding gegeven aan een aantal organisaties op het gebied van kinderwerk. Zij ontwikkelt  bovendien geloofsopbouwende materialen voor kinderen..
Anne Nijburg studeerde theologie en  is docent  godsdienst en maatschappijleer op een middelbare school. Hij is al meer dan 40 jaar betrokken bij kinder- en jongerenwerk.

Als er ouders en/of kinderwerkers zijn die het boek gelezen hebben en er iets over willen delen dan zijn jullie van harte uitgenodigd te reageren op dit blogbericht of in de Facebookgroep Christelijk OpvoedenOntwapenend gebed


"Het is prima om te bidden voor onze baan, voor onze kinderen en onze financiële situatie. Natuurlijk vragen we God om genezing voor onze zieke buren en een veilige reis voor onze dierbaren. Wanneer dat echter het enige is wat we doen, lopen we een geweldig avontuur mis. God nodigt ons uit om invloed uit te oefenen in onze gemeenschap, ons land en de hele wereld - om de loop van de geschiedenis daadwerkelijk te veranderen wanneer wij op de knieën gaan.
Onze gebeden kunnen komen waar wij niet kunnen komen (hoewel gebed niet plaatsvervangend is wanneer we wél in staat zijn ergens heen te gaan). Wanneer we bidden zijn er geen grenzen, geen gevangenismuren en geen gesloten deuren. De politieke, economische, militaire en geestelijk leiders van deze wereld kennen onze naam misschien niet, maar wij kunnen meer invloed op hun plannen uitoefenen dan al hun vertrouwde adviseurs bij elkaar. Hoewel veel dingen vanuit menselijk oogpunt onmogelijk lijken, zijn er wanneer wij bidden geen onmogelijkheden".

Anne van der Bijl in 'Ontwapenend Gebed'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...