29 november 2010

Waarom de Opname van de gemeente vóór de Grote Verdrukking plaatsvindt

In het Zoeklicht van november 2010 legt Theo Niemeijer uit waarom hij denkt - op basis van de Bijbel - waarom de Opname van de Gemeente van de Here Jezus Christus vóór de Grote Verdrukking plaatsvindt.

Hij noemt 15 redenen:

1) Openbaring 3:10 'Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor  (Grieks: vanuit uit) de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.'

2) De Grote Verdrukking wordt ook wel 'De toorn van het Lam' genoemd. We mogen aannemen dat deze toorn niet voor de Gemeente bedoeld is! (Openbaring 6:16)

3) 'Het oordeel begint bij het huis Gods' (1 Petrus 4:17). Het oordeel begint bij de Gemeente, juist om te voorkomen dat we met de wereld veroordeeld worden!

4) In Lucas 1:18 worden we opgeroepen om ons hoofd omhoog te heffen, omdat onze verlossing nabij is. Je hebt je hoofd niet omhoog om naar de Grote Verdrukking uit te kijken.

5) In Lucas 21:36 worden de gelovigen opgeroepen om te waken en te bidden, om aan alles te ontkomen wat over deze wereld komen zal.

6) In 2 Tessalonicenzen 2: 6-8 lezen we dat de komst van de antichrist door de Gemeente en de in haar wonende Heilige Geest tegengehouden wordt. Pas wanneer de Gemeente weggenomen is, krijgt de antichrist de ruimte om zich aan de wereld te openbaren.

7) Aan het einde van de Grote Verdrukking komt de Here Jezus terug met al de heiligen. Dan zal de gemeente dus eerst opgenomen moeten zijn, om later met Hem terug te komen (Kolossenzen 3: 3-4 en Zacharia 14: 4-5)

8) In Openbaring 20: 4-6 lezen we dat aan het begin van het vrederijk alleen de martelaren uit de grote verdrukking opstaan. De gelovigen van de Gemeente zijn dus al op een eerder tijdstip uit de doden opgestaan.

9) Vóór de opstanding van deze martelaren uit de grote verdrukking lezen we al over de tronen in de hemel en hen die zich daarop zetten, aan wie het oordeel gegeven wordt (Openbaring 20:4). In Korintiërs 6: 2-3 kunnen we lezen dat de gemeente geroepen is om in de eindtijd het oordeel uit te spreken. De Gemeente zit dus al op deze oordeelstronen, vóór de martelaren opstaan.

10) In Lucas 17: 28-34 wordt de Opname van de Gemeente vergeleken met de vlucht van Lot uit Sodom. Pas toen Lot de stad verlaten had, kwam het oordeel. Zo ook bij de zondvloed: pas toen Noach veilig in de ark was, kwam het oordeel (Matteüs 24: 36-42)

11) Gods plan met de Gemeente wordt een geheimenis genoemd (Efeze 3: 3-10), een soort tussengeschoven plan met deze wereld. Dit geheimenis eindigt dan ook met het geheimenis van de Opname van de Gemeente (1 Korinthe 15:51)

12) Er is geen enkel gedeelte van het Nieuwe Testament waarin de Gemeente wordt voorbereid op het standhouden tijdens de Grote Verdrukking. Betekent dit dan niet dat de Gemeente deze tijd helemaal niet mee zal maken?

13) De gemeentegeschiedenis die we in de zeven brieven in Openbaring 2 en 3 kunnen vinden eindigt met de lauwe Laodicea gemeente en niet met de grote verdrukking. Juiste de eerste gemeenten hadden met zware verdrukking te maken.

14) Na Openbaring 2 en 3 vinden we in hoofdstuk vier de 24 oudsten in de hemel, waarin we de gemeente mogen ontdekken. Het vierde hoofdstuk begint dan ook met het 'opklimmen' van Johannes naar de hemel, waarin de Opname van de Gemeente gezien mag worden. Vanaf dit punt lezen we in Openbaring steeds over ' hen die in de hemel wonen' en 'hen die op aarde wonen'! (zie Openbaring 13: 6,7,12 en 14). Er heeft zich dus blijkbaar al een scheiding voltrokken.

15) De Grote Verdrukking wordt ook wel aangeduid met de 'laatste jaarweek' in Daniël 9:27 en met de 'tijd van benauwdheid voor Israël ( Jeremia 30: 4-9). Kennelijk een periode die past in Gods plan met Zijn volk Israël tot bekering zal komen. We moeten dus onderscheid maken tussen Gods plan met Israël en Gods plan met de Gemeente.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.