30 april 2010

MISSCHIEN VANDAAG ...


"Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan,  want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus met deze woorden".
1 Tessalonicenzen 4: 15-18


29 april 2010

Dienstbaarheid

In haar boek 'De roeping van het moederschap' schrijft Sally Clarkson in één van de laatste hoofdstukken een mooi stuk over 'Dienstbaarheid' en hoe je dit kunt doorgeven aan je kinderen.

"Ik raak er steeds meer van overtuigd dat dienstbaarheid geen kwestie is van opleiding, maar van bereidvaardigheid. Vele leiders, sprekers en schrijvers zijn bekende christelijke leiders geworden, niet op grond van bijzondere vaardigheden of geestelijke kracht, maar omdat ze de Heer gehoorzaamden en Hem trouw waren in een toegewijd en dienend leven. Elke kleine stap leidde tot een volgende, totdat ze heel veel verantwoordelijkheid hadden in het werk van de Heer. 
De discipelen waren niet gekwalificeerd voor barmhartigheidswerk. Ze hadden geen erkende opleiding tot religieus leider gevolgd. Maar toen ze zichzelf toewijdden aan Christus en erop vertrouwden dat Hij hun natuurlijke beperkingen zou overwinnen en hen zou laten delen in zijn bovennatuurlijke liefde, werden ze dienaren van het evangelie. Hun autoriteit kwam van Christus, doordat ze Hem liefhadden, gehoorzaamden en volgden. 
Als ik mijn kinderen een leven van vruchtbare dienstbaarheid toewens, dan moet ik hun een visie op dienstbaarheid meegeven en hun duidelijk maken dat God hun leven wil gebruiken. Ik ga mijn kinderen voor in het dienen. Ik laat hun zien hoe ze noden van mensen kunnen onderkennen en beantwoorden en ik zoek voor hen naar mogelijkheden om te dienen. Ik bid dat ze zich verantwoordelijk zullen voelen voor het werk dat Christus via hen in het leven van anderen wil doen. En bovenal doe ik wat ik kan om hen te helpen een bereidwillig hart te ontwikkelen; zelfs als dat betekent dat ik hen wel eens een zetje moet geven om hen over hun natuurlijke aarzeling heen te helpen. Dit hoort er naar mijn overtuiging allemaal bij als we hun het geschenk dienstbaarheid willen meegeven".


28 april 2010

Timemanagement en prioriteiten (2)

Wanneer je goed nadenkt over het woord 'timemanagement' klopt dit woord eigenlijk niet. We hebben helemaal geen tijd te 'managen', ieder mens heeft 24 uur per dag gekregen. We moeten dus zeggen dat het gaat om het managen van onszelf in relatie tot de tijd. Hoe plan ik mijn activiteiten op een dag zo, dat ik tijd heb voor mijn hoogste prioriteit: Tijd met de Here God!
Vervolgens kunnen we onszelf een heleboel andere vragen stellen:
Hoeveel tijd wil ik besteden aan mijn man of vrouw, aan mijn kinderen,  mijn werk, de gemeente, familie, aan de tv, computer, aan boeken lezen, evangeliseren enz. De lijst lijkt eindeloos maar toch is het belangrijk keuzes te maken. Onderstaande punten kunnen ons helpen.

Je kunt efficiënter werken als je:
 • de tijd neemt om na te denken hoe je je tijd indeelt.
 • er in slaagt om erachter te komen hoe je je tijd verspilt.
 • er achter komt wat voor redenen er zijn om dingen niet af te maken.
 • aan het eind van de dag probeert vast te stellen wat je gedaan hebt.
 • je prioriteiten vaststelt.
 • het verschil begrijpt tussen dringend en belangrijk.
 • het verschil ziet tussen noodzakelijk en wenselijk.
 • je administratie bijhoudt.
 • lijstjes van dingen maakt die je moet doen.
 • persoonlijke gewoontes wijzigt om tijd te winnen (bv. niet trots zijn en denken alles aan te kunnen).
"Als je weet waar je prioriteiten liggen, wordt je leven een stuk eenvoudiger. Dus plan je leven in overeenstemming met Gods prioriteiten. Deel je dag zo in dat God wordt verheerlijkt en de mensen om je heen worden gezegend. Organiseren heeft iets moois - en gezonds! Het kost tijd en inspanning, maar het is zo de moeite waard. En hoewel jij je plannen maakt, heeft God soms iets anders in gedachten... dus wees flexibel en volg 'Plan B', indien nodig"

E. George27 april 2010

Timemanagement en prioriteiten (1)

"Wat zeggen je agenda, je activiteitenlijstje, je wekelijkse verplichtingen en zelfs je bankafschriften over jou? Welk beeld schetsen ze van je wandel met God? Van je prioriteiten? Kijk er eens goed naar. Zou je je prioriteiten moeten herschikken, en ze baseren op wat je gelooft in plaats van op de wensen en bevliegingen die je door mensen en advertenties worden aangereikt ?
Overweeg biddend wat je moet veranderen om de juiste prioriteiten te stellen, gebaseerd op je geloof in God en zijn oproep om Hem te dienen".
E. George

'Timemanagement' lijkt in eerste instantie een modern 'werelds' woord dat niet in de Bijbel staat. Wanneer je op zoek gaat komt echter het managen van tijd, het goed omgaan met je tijd, het plannen van dingen, regelmatig voor.
We kunnen bv. denken aan Nehemia en alle voorbereidingen die hij van tevoren trof, of aan Esther, die een geweldig plan had. Ook Naomi dacht goed na over wat ze wilde bereiken en plande zorgvuldig.

Toch is het managen van tijd geen doel op zich. Het helpt je alleen bij het op orde krijgen van je leven, je activiteiten en bovenal je prioriteiten. We leven in een tijd waarin er veel te kiezen valt. Daarom is het vandaag de dag des te belangrijker de juiste keuzes te maken en om zo goed mogelijk om te gaan met de tijd hier op aarde die we van God gekregen hebben (Ps 90:12).

Zelf houd ik er erg van om zo efficiënt mogelijk met mijn beschikbare tijd om te gaan. Hoewel het niet altijd lukt, probeer ik geen tijd te verspillen. Je kunt tijd namelijk verspillen als je:

 • iets tweemaal moet doen, doordat je de eerste keer iets vergeten bent.
 • niet weet waarom je je geplande activiteiten niet afkrijgt.
 • je steeds afvraagt wat je afgelopen uren nu eigenlijk gedaan hebt.
 • je 'to do' lijstje steeds langer wordt in plaats van korter.
 • belangrijke papieren of andere dingen kwijt bent als je ze nodig hebt.
 • je je niet voldoende informeert als je ergens aan begint.
 • hals over kop tot actie over gaat voordat je weet wat je nou eigenlijk wilt.
 • alles zelf wilt doen.
 • dingen doet die God niet van jou heeft gevraagd.

Goede punten om eens te overdenken als je het gevoel hebt steeds 'tijd te kort te komen' of niet aan díe dingen toekomt die God van je vraagt in Zijn Woord.

Spreuken 28:19 "Wie zijn akker bewerkt, zal zich met brood verzadigen; maar wie ijdele dingen najaagt, zal zich met armoede verzadigen".


25 april 2010

Volhard in het gebed
"Volhard in het gebed. Verzuim uw bidstonden niet. Een christen-schrijver geeft ons een goed beeld van het gebed. Hij zegt: 'Het gebed is als het touw in de klokkentoren. Als wij eraan trekken, luidt de klok in de hemel'.
Zo is het. Denk eraan om te blijven luiden. Trek onophoudelijk. Verenig u in het gebed. Volhard, volhard. En hoewel de klok zo hoog hangt dat u haar geluid niet kunt horen, reken erop dat zij in de toren des hemels gehoord wordt en dat zij klinkt voor de troon van God. Hij zal, naar de mate van uw geloof, van vrede tot u spreken. Moge uw geloof dan maar ruim en overvloedig zijn !"
C.H. Spurgeon


24 april 2010

Blessed be Your name
Wat een voorbeeld zijn deze mensen die, ondanks hun (moeilijke) levenssituaties, God kunnen prijzen voor wie Hij is.

Blessed be Your Name

In the land that is plentiful
Where Your streams of abundance flow
Blessed be Your name

Blessed be Your name
When I'm found in the desert place
Though I walk through the wilderness
Blessed be Your name

Every blessing You pour out
I'll turn back to praise
When the darkness closes in, Lord
Still I will say:

Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name

Blessed be Your name
When the sun's shining down on me
When the world's 'all as it should be'
Blessed be Your name

Blessed be Your name
On the road marked with suffering
Though there's pain in the offering
Blessed be Your name

Every blessing You pour out
I'll turn back to praise
When the darkness closes in, Lord
Still I will say

Blessed be the name of the Lord )
Blessed be Your name )
Blessed be the name of the Lord )
Blessed be Your glorious name ) 2x

You give and take away
You give and take away
My heart will choose to say
Lord, blessed be Your name

Every blessing You pour out...
Blessed be the name... ) 2x
You give and take away... ) 2x
23 april 2010

Groeien in wijsheid

Twee mooie uitspraken over groeien in wijsheid:

"Een mens moet zich nooit schamen om te bekennen dat hij ongelijk had. Daarmee zegt hij slechts in andere woorden dat hij vandaag wijzer is dan hij gisteren was".

"Iemand die nog nooit van mening is veranderd, heeft nog nooit iets geleerd".

"Spr. 8:11 Want wijsheid is beter dan koralen, al wat men zou kunnen begeren, kan haar niet evenaren".


22 april 2010

Wijze adviezen van Jethro

Vanmorgen toen ik de kinderdienst aan het voorbereiden was, ben ik aan denken gezet door het verhaal uit Exodus 18 waar Jethro bij Mozes komt met een wijs advies.
De goede raad die Mozes krijgt, komt er op neer dat hij de verantwoordelijkheid voor het volk moet delen met anderen. Hij moet niet alles alleen doen. Zo heeft hij ook meer de handen vrij om ontmoetingen te hebben met God want dat blijkt uit Hfdst. 19 en 20 waar God persoonlijk tot Mozes spreekt.
Wanneer je steeds probeert alle dingen zelf te regelen en blijft proberen de touwtjes allemaal zelf in handen te willen hebben, heb je eigenlijk nooit rust. Je hebt dan het gevoel dat alles moet en alles belangrijk is en zo kan soms de dag voordat hij überhaupt begonnen is al als een donkere wolk boven je hoofd hangen omdat er een zware last op je drukt.
De Here God gebruikte Jethro in het leven van Mozes om hem dat duidelijk te maken. Gelukkig hebben wij nu ook Gods Woord en kunnen wij ook persoonlijk uit dit verhaal veel leren. Ik denk dat wij allemaal zo'n 'Jethro' in ons leven nodig hebben. Mensen die door God gebruikt worden om wijze adviezen te geven aan medebroeders en zusters. Ook mogen we onszelf  als een 'Jethro' laten gebruiken door onze Hemelse Vader.

Het verhaal heeft me aan het denken gezet en al gauw stelde ik mijzelf een paar vragen. 

 • Sta ik open voor wijze adviezen van andere mensen om mijn heen, hoor ik werkelijk wat ze zeggen? 
 • Doe ik er ook daadwerkelijk wat mee of geef ik alleen maar de indruk dat ik dat doe?
 • Durf ik te delegeren en keuzes te maken of denk ik het zelf het beste te kunnen en ben ik (te) trots om van gedachten te veranderen ? 

Het was destijds een wijze les voor Mozes en vandaag de dag een wijze les voor iedere christen. We hoeven en kunnen de dingen niet alleen (te) doen. We hebben elkaar nodig.
Laten we wijze adviezen van mede broeders en zusters ter harte nemen...

Exodus 18:24 "Mozes nu luisterde naar de woorden van zijn schoonvader en deed al hetgeen hij gezegd had".


21 april 2010

Hij moet wassen, ik moet minder worden

Johannes 3: 30 "Hij moet wassen, ik moet minder worden".

De Indiase christen, de Sadhoe Sundar Singh, werd eens gevraagd of hij onder de indruk was van de eer, die zijn vrienden hem gaven. Hij antwoordde: "Toen Jezus Jeruzalem binnen trok, spreidden velen hun kleren en palmtakken op de straat uit, om de Heer te eren. Jezus reed, zoals de profeten hadden voorzegd, op een ezel. Daardoor raakten de voeten van Jezus niet de straat, bedenkt met kleren en takken, maar in plaats daarvan liep de ezel erover.
Het zou erg dom van de ezel zijn geweest, als deze zich had verbeeld, heel belangrijk te zijn. Het was niet voor de ezel dat de mensen hun kleren op de straat legden".

Dom zijn wij, die het goede nieuws over Jezus verkondigen en verwachten daarvoor te worden geëerd. De eer moet voor Jezus zijn. Hoe meer mensen naar deze godvrezende man gingen na zijn bijeenkomsten, hoe meer de Sadhoe Sundar Singh zich van de menigte terugtrok, om in de stilte te zijn, waar God tot hem sprak. Geen sensatie. Geen show. Hij bracht hun het levende Woord, Jezus".


20 april 2010

Tien manieren om je kinderen lief te hebben

Onze kinderen groeien de laatste tijd enorm hard, zowel geestelijk als lichamelijk. Af en toe realiseer ik me dat ik al weer bijna 18 jaar moeder ben en dus al bijna een volwassen dochter heb. Wat gaat het toch allemaal snel! Je hoort het wel vaker mensen zeggen maar het klopt echt dat de tijd naarmate je ouder wordt nog sneller lijkt te gaan. Wanneer de kinderen ouder worden moet je er steeds meer voor kiezen om echt tijd met hen door te brengen omdat ze zelf al een heel sociaal leven hebben opgebouwd en de tijd die je samen hebt beperkt is.
Onderstaand stukje in het dagboek van Elizabeth George geeft een aantal manieren om je kinderen lief te hebben. Het is goed om dit dagelijks in praktijk te brengen, of je kinderen nou 18 of 3 jaar zijn, het is altijd nodig.

"Probeer zo veel mogelijk tijd door te brengen met je kinderen. Dat is van onschatbare waarde. We hebben het geweldige voorrecht hen te mogen liefhebben en hen te wijzen op God. In deze korte overdenking wil ik je tien manieren laten zien om je kinderen lief te hebben:

1. Onderwijs hen en voedt hen op
2. Prikkel hen niet ( Efeze 6:4)
3. Praat met God over je kinderen
4. Praat met hen over God
5. Lees veel over opvoeding
6. Lees je kinderen voor
7. Leer hen bidden
8. Zorg goed voor hen
9. Vertel hen over de Here Jezus
10. Doe je best om het goede voorbeeld te geven.

Een heel wijs iemand heeft ooit gezegd: "Als wij ons zondige gedrag vandaag niet afleggen, zien we het morgen in onze kinderen terug".

E. George - Een vrouw naar Gods hart (dagboek)


18 april 2010

Deuteronomium 6:6-7

Deze tekst staat bij ons in de keuken op een houten bordje.
Het is goed om er dagelijks aan herinnerd te worden maar bovenal om het dagelijks in praktijk te brengen!


17 april 2010

Hoe lees je Bijbel?

"U kunt de Bijbel aanhoudend lezen en er toch nooit iets uit leren, wanneer niet de Heilige Geest uw verstand verlicht. Doet Hij dit, dan schitteren de woorden als sterren, dan schijnt het boek gouden bladeren te hebben en blinkt iedere letter als een diamant. O, het is een heerlijke zaak door de Heilige Geest verlicht te zijn!
citaat van C.H. Spurgeon

Psalm 119:162  "Ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt".

Jeremia 15:16 "Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op, uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten".

Psalm 119:127 "Daarom heb ik uw geboden lief, meer dan goud, ja dan fijn goud".

16 april 2010

Gehoorzaamheid komt niet tot stand door wetticisme

"Vanuit mijn beleving geschiedt gehoorzaamheid niet uit wetticisme. Vaak denken mensen benauwd: 'ik moet God gehoorzamen'. Ik denk echter dat gehoorzaamheid voortvloeit uit een gepassioneerde liefde voor God," vertelt zendeling en voorganger Jan Sjoerd Pasterkamp. Mijn vrouw vraagt wel eens of ik iets voor haar kan doen. Wanneer ik haar dan bijvoorbeeld wegbreng, doe ik dat uit liefde. Als de Bijbel spreekt over gehoorzaamheid staat dit in verband met de liefdevolle toewijding aan God.
"Ik heb eens gehoord dat er jaren geleden een wet in Amsterdam was aangenomen dat mannen hun vrouwen niet mochten slaan. Een vriend vertelde me hierover: 'ik heb nooit last gehad van die wet. Ik houd van mijn vrouw.'"
"Wanneer er laks wordt omgegaan met gehoorzaamheid onder christenen dan denk ik dat diepe liefde voor God ontbreekt. Als je Hem echt liefhebt, vindt je het heerlijk Hem te gehoorzamen, ook al is dat af en toe lastig. Dan doe je het graag."
Predikanten en voorgangers dienen in relatie tot gehoorzaamheid niet direct het te kort aan liefde te benoemen in de gemeente. Dat zou wetticistisch kunnen worden opgevat. Jan Sjoerd: "De eerste taak als dominee of voorganger is het maken van discipelen. 'Maakt alle mensen tot mijn discipelen' zegt Jezus. Mijn eerste opdracht is niet te prediken, maar mensen – mede door prediking – mensen te maken tot leerlingen van Jezus. Mensen vragen me wel eens hoeveel gemeenten ik heb gesticht. Dat is een verkeerde vraag. De vraag is: hoeveel discipelen van Jezus heb ik gemaakt."

Pasterkamp: "Vroeger had je meubelmakers. Wanneer je een goede was, was je een 'meester meubelmaker'. Een jongen die meubelmaker wilde worden werd leerling. Langzaam maar zeker leerde hij van de meester. Hij leerde bijvoorbeeld hoe hij een absoluut glad tafelblad te maken. Na een poosje werd hij bevordert tot gezel. Dan kwam er een moment dat de meester de gezel niets meer te vertellen had. De gezel was net zo goed als zijn meester. De meester had hem alles geleerd wat hij wist. De Heer zegt; wees mijn discipelen. Onze opdracht is te leren van de Heere Jezus. Anderen moeten ons daarbij helpen, om te leven als onze Meester. Een leerling meubelmaker kon op termijn een meester worden, kinderen Gods zijn echter nooit uitgeleerd."

"Een discipel volgt geen leer of kerk, maar een Persoon. Jezus zegt: 'Ik ben de Waarheid.' Waarheid is niet allereerst een leerstelling, maar een Persoon. Als je Die Persoon kent, en Jezus is je leven binnengekomen, dan heb je er wat aan, ook al heb je nog niet zo veel kennis van Hem. Je kan iemand niet in een dag leren om gehoorzaam te zijn. Het is een proces."

auteur: Rik Bokelman www.cip.nl


15 april 2010

You have been so good to me..

Onderstaand lied van de zanger Paul Baloche heeft een heel eenvoudige tekst. Toch heeft het een diepe indruk gemaakt toen ik het voor het eerst hoorde een paar jaar geleden.

God is zo goed voor mij (geweest)...en dat is Hij elke dag opnieuw !
Als ik me realiseer wat Hij allemaal voor mij heeft gedaan kan ik Hem alleen maar danken...

Klik hier om het lied te luisteren You have been so good to me


You have been so good to me
You have been so good to me
I came here broken, you made me whole
You have been so good
You have been so good
You have been so good to me

You have been so good to me
You have been so good to me
I came here morning,
You gave me joy
You have been so good
You have been so good
You have been so good to me

How can I thank you
There is just no way
How can I thank you
No way how could I to pay
For your kindness
For your tenderness
For your custom presence here with me

You have been so good to me
You have been so good to me
I came here broken, you made me whole
You have been so good
You have been so good
You have been so good to me

Lord How can I thank you
There is just no way
How can I thank you
No way how could I to pay
For your kindness
For your tenderness
For your custom presence here with me

You have been so good to me
You have been so good to me
I came here broken, you made me whole
You have been so good
You have been so good
You have been so good to me

You have been so good
You have been so good
You have been so good

14 april 2010

Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen


In de Bijbel staat geen definitie over stille tijd in het gezin beschreven, maar er zijn vele getuigenissen van mensen, die trouw zijn aan God en Hem van harte dienen.
Noach bouwt een altaar uit dankbaarheid. Samen met zijn gezin brengt hij offers aan God. Abram, Izaak en Jacob ontvangen bijzondere beloften van zegen voor hun gezin, bouwen een altaar en brengen offers aan de Allerhoogste. Job heiligt zijn kinderen en brengt voor hen brandoffers; hij waakt over hun harten, staat ’s morgens vroeg voor hen op om hen voor Gods aangezicht te brengen (Job 1:5). En dan staat er: zo deed Job altoos weer. Wat geweldig om dit te lezen over Job en wat een 'traditie' om vast te houden.

"Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen"; Het is elke dag opnieuw mijn gebed dat we met ons hele gezin God zullen dienen en Jezus Christus centraal zullen stellen in alles wat we doen, denken en zeggen.13 april 2010

'Lachen is gezond'....

'Het leven moet met liefde en humor worden geleefd.Liefde om het te begrijpen en humor om het te verdragen'. 

Neem je het leven bloedserieus? Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat vaak doe. Té serieus met alles bezig zijn en weinig tijd nemen om de dingen te relativeren. Ik las ergens dat de kans groot is dat je dan meer stress ervaart dan nodig. Humor kan helpen zelfs de grootste ellende te relativeren. Het zorgt voor een beetje afstand tot de situatie, en kan het ijs breken op lastige momenten. Bovendien ontspant lachen het lichaam, vermindert het de productie van stresshormonen en versterkt het ons immuunsysteem.
Misschien verwachten veel mensen het niet maar de uitspraak dat lachen gezond is komt regelrecht uit de Bijbel. Kijk eens wat de Bijbel zegt over blij zijn of een vrolijk hart.

Spreuken 10:28
'De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet'.

Wie in Jezus gelooft is rechtvaardig. Dat is al de eerste reden voor ‘vreugde’. Maar nu zou je nog kunnen denken dat dit ingetogen vreugde is, niet zichtbaar aan de buitenkant. Let op:

Spreuken 15:13
'Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk, maar door harteleed wordt de geest verslagen'.

De vreugde van het hart verschijnt dus ook op je gezicht. En andersom werkt het ook:

Spreuken 15:30
'Vriendelijk stralende ogen verheugen het hart; een goede tijding verkwikt het gebeente'.

En let eens op wat een ‘verblijd’ of vrolijk hart dan weer oplevert:

Spreuken 17:22
'Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren'.

Het grote gevaar bij humor is echter wel dat het heel gemakkelijk ten koste kan gaan van een ander. Humor moet zuiver zijn en voldoen aan het grote gebod van de liefde. Het moet niet bespottend of sarcastisch zijn, echte humor laat mensen in hun waarde.12 april 2010

De reis - Billy Graham

Afgelopen zomer heb ik het boek 'De Reis' van Billy Graham van iemand cadeau gekregen. Ik ben erin beginnen te lezen en heb het achter elkaar uitgelezen. Het is een eenvoudig leesbaar maar indrukwekkend boek..

Aan het eind van zijn eigen levensreis en als slotakkoord van zijn bediening heeft Billy Graham opgeschreven waar het in het leven uiteindelijk om gaat.
Billy Graham (1918) nodigt uit om te ontdekken wat Gods plan is voor deze opwindende tocht: het leven. Waar je ook bent op dit pad, het is wel duidelijk dat het leven veel keuzes biedt. Al die kruisingen en splitsingen kunnen je leven werkelijk totaal veranderen. Het goede nieuws is dat God een weg gebaand heeft en dat Hij de reis met ons wil maken. Thema's die aan de orde komen: Het begin van de reis, kracht voor onderweg, uitdagingen op het pad, op koers blijven. Billy Graham heeft aan méér mensen persoonlijk het evangelie verteld, dan wie ook in de wereldgeschiedenis. De wereldberoemde auteur, prediker en evangelist heeft gewerkt op alle continenten en miljoenen mensen zijn opgebouwd door zijn boeken.


11 april 2010

Zie hoe Jezus lijdt voor mij

Een prachtig lied van de groep Sela.

           

           
Zie hoe Jezus lijdt voor mij
Aan het kruis de dood nabij
Die voor mij het oordeel draagt
Hij die tot zonde wordt gemaakt
Wat een offer – Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid
is op Hem die voor mij strijdt

Zie hoe Jezus biddend strijdt
Met de pijn, verlatenheid
Zo alleen, verwond roept Hij
Mijn God, waarom verlaat U mij?!
Zie wat Jezus heeft gedaan
in Zijn lijden heeft doorstaan
Zoveel liefde verwondert mij
Niemand heeft zo lief als Hij

Als de Heer Zijn leven geeft
Vlucht de dag, de aarde beeft
Zelfs de dood verliest haar macht
Als Jezus roept; het is volbracht!
Waarlijk Hij is zoon van God
Die voor ons gekruisigd wordt
Door zijn wonden genezen wij
in zijn dood maakt Hij ons vrij

Heel de schepping slaakt een zucht
Zij ontwaakt, het duister vlucht
Jezus leeft, is opgestaan
Hij roept ons uit de dood vandaan
Juicht want Hij, mijn Here leeft
Hij die overwonnen heeft
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn
Nooit van God verlaten zijn

Tekst: Hans Maat
Muziek: Elbert en Niek Smelt
Band: Sela

Onze doop - gestorven en begraven met HemOnderstaand gedicht hebben we ruim 6 jaar geleden gekregen bij onze doop. Af en toe lees ik het weer eens en sta er weer bij stil wat een verschrikkelijk, maar ook wat een heerlijk moment dat geweest is. Gestorven en begraven met Hem, maar bovenal weer opgestaan uit het (water)graf.....De symboliek van de doop is geweldig mooi.

Toen ik daar stond,
gereed om af te dalen
in ’t watergraf,
dat mij weldra omsloot,
heb ik o Heer, heel sterk aan U gedacht,
aan Uw vernedering,
Uw smaad, Uw dood…

In ’t doopkleed stond ik daar,
geheel ontluisterd,
ontdaan van al het wereld schoon:
toen zag ik U daar staan,
Uw oog verduisterd
door ’t bloed dat
drupte van de doornenkroon.

Toen was ‘t mijn beurt
en daald ’ik langzaam af;
ik voelde handen die mij leidden.
Behoedzaam, dat ‘k niet uit zou glijden.
Toen zag ik hoe een soldatenband
De gesel zwiepen deed
en rauw en harteloos Uw lichaam openreet…

Toen heeft het watergraf
zich boven mij gesloten:
ik werd één plant met U in Uwe dood.
Maar, dank U, Heer,
ik mocht met U herrijzen:
‘k Ben ingeplant in U, een nieuwe loot!

‘k Mag uit de Wijnstok
al mijn levenssappen trekken:
Uw leven stroomt door mij, Uw kracht.
Gij doet in mij de vrucht
des Geestes rijpen,
als ik het niet van mij
maar ’t slechts van U verwacht !


9 april 2010

Inspirerende woorden van Spurgeon

Gisteren las ik in Johannes 3 het gesprek van Nicodemus met de Here Jezus. Ik heb altijd bewondering voor Nicodemus gehad dat hij de moed had om 's nachts persoonlijk Jezus een levensbelangrijke vraag te stellen. Wanneer dit stukje niet in de Bijbel zou staan, zouden we een heel belangrijk gedeelte gemist hebben. Opnieuw werd ik er bij bepaald hoe belangrijk het is om wederom geboren te worden. Om werkelijk met je hele hart een keuze voor de Here Jezus te maken, Hem aan te nemen als Heiland en Verlosser, dit ook te belijden, en Hem te volgen al de dagen van je leven. Deze beslissing is de belangrijkste beslissing die we kunnen maken in ons leven, als reactie op en uit dankbaarheid voor Zijn heerlijk Evangelie.
Van Spurgeon kwam ik een paar mooie citaten tegen die hier betrekking op hebben:

"Als Christus werkelijk uw Here is, zult u Hem gehoorzamen, als Hij niet uw Here is, noem Hem dan niet zo."

"Ik hoor regelmatig dat personen worden aangespoord om hun hart aan Christus te geven, hetgeen een zeer juiste aansporing is, maar dat is niet het evangelie. Het evangelie komt voort uit iets dat Christus u geeft, niet uit iets dat u aan Christus geeft."

Wel vaker heb ik Spurgeon aangehaald. De laatste tijd kom ik 'toevallig' overal citaten en preken van hem tegen. Charles Haddon Spurgeon was in staat de zaken kernachtig onder woorden te brengen.

Charles Haddon Spurgeon (Kelvedon (Essex), 19 juni 1834 - Menton, Frankrijk, 31 januari 1892) was een Engelse baptistisch prediker in de puriteinse traditie in het 19e eeuwse Engeland. Hij wordt wel de 'prins der predikers' genoemd. Belangrijke onderwerpen uit zijn prediking waren de vergeving van zonden en de noodzaak van wedergeboorte. Ook schreef hij vele christelijke boeken en -liederen.

Spurgeon kon uitstekend en boeiend preken. Elke zondag zaten in Zuid-Londen waar hij predikant was, duizenden mensen onder zijn gehoor. Al spoedig was de bestaande kerk te klein en moest worden uitgeweken naar een concertzaal. De gemeente was destijds de grootste ter wereld. Bij een bidstond in het Crystal Palace zaten eens 23.500 onder zijn gehoor. Een groot aantal van zijn preken werd in de week nadat ze waren uitgesproken gedrukt. Later werden ze ook vertaald en in verscheidene talen over de hele wereld verspreid.

Deze man was gezegend met geweldige gaven waar wij allemaal vandaag de dag van genieten mogen en door mogen worden opgebouwd. Er verschijnen steeds meer boeken en preken van hem.
zie ook : Informatie over Spurgeon  en Preken van Spurgeon


7 april 2010

Een radicale boodschap

"Het voelde heel onheilspellend. Die avond zou ik spreken in de replica van de ark. Vanwege de ijzel waren we vroeger van huis gegaan en zochten nu, in de stromende regen van de avondschemering, al glibberend de toegang tot de ark. Tevergeefs, de deur bleek (nog) gesloten. Meer dan ooit drong de radicale boodschap tot ons door. De ark was geen luxe cruiseschip met een ‘feel good’ evangelie. De ark, gebouwd van ruw houten planken, moest Noach en de zijnen sparen voor de wateren van Gods oordeel.
Begin deze maand vierde de Joodse gemeenschap de Uittocht uit Egypte. Een prachtige geschiedenis, met tegelijk een ernstige waarschuwing aan het adres van Israëls vijanden. Voor hen geen droog pad door de Schelfzee, maar evenals de zondvloed, een alles verwoestend watergraf. En de Israëlieten? Zij werden gered op voorwaarde dat zij schuilden achter het bloed van het Paaslam (Ex. 12:11). Opnieuw dus een radicale boodschap voor Jood en niet-jood!
“Is het wel verstandig om Joden een Bijbel te geven waarin nog zoveel toekomstige ellende beschreven staat?”, vroeg iemand laatst tijdens een studieavond. Gelukkig is de kernboodschap van de Bijbel niet Zijn oordeel, maar de weg om aan dat oordeel te ontkomen. “Want”, aldus de Heere Jezus tot Nicodemus, een leraar van Israël: “God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God”. Een radicale boodschap, dat wel, maar ook een radicale verlossing!"
door Ton Stier

De stichting Israël en de Bijbel geeft sinds kort een digitale nieuwsbrief uit waar veel informatie in staat over Israël en alles wat zich daar afspeelt en zal afspelen. Deze nieuwsbrief is via de site van deze organisatie aan te vragen. Ook is er een handige lijst met onderwerpen die betrekking hebben op Israël en op deze manier makkelijk terug te zoeken zijn in de Bijbel. Voor wie interesse heeft is hier de link.
6 april 2010

Geloof jij in een leven na de geboorte?

Een tweeling zit nog voor de geboorte in moeders buik. Vraagt de eerste: "Geloof jij in het leven na de geboorte?"
 "Natuurlijk" zegt de tweede, "er moet wat zijn. Misschien is ons bestaan hier slechts een voorbereiding op het leven na de geboorte".
"Flauwekul! Er is geen leven na de geboorte. Hoe zal dat er dan uitzien?"
"Ik weet het niet precies, maar ik stel me veel licht voor en wij zullen lopen met eigen voeten en eten met de eigen mond……"
"Lariekoek: zelf lopen en zelf eten! Voor het lopen is hier geen plek en voor het eten hebben we de navelstreng. Er is geen leven na de geboorte!"
"De navelstreng is wel heel kort. Dat kan toch niet alles zijn! Ik ben er van overtuigd dat na de geboorte iets heel nieuws begint, iets dat wij gewoon nog niet kennen".
"Maar er is nog niemand teruggekeerd na de geboorte. Het leven eindigt hier in deze smalle omgeving."
"Nou ik weet misschien nog niet helemaal hoe het leven na de geboorte eruit gaat zien. maar in elk geval zullen we onze moeder ontmoeten en ze zal voor ons zorgen".
 "Moeder! Jij gelooft in moeder? En waar is – volgens jou - moeder?"
 "Overal om ons heen natuurlijk. Zonder haar zullen wij er niet zijn."
 "Ik geloof er niets van! Ik heb nog nooit een moeder gezien, dus bestaat ze niet!"
 "Misschien is ze niet te zien, maar af en toe, als wij helemaal stil zijn, kan ik haar horen zingen en ik voel haar hand over onze wereld strelen. Weet je, volgens mij begint het leven toch pas na de geboorte".
Uit een overweging van de Sloveense aartsbisschop Mgr Uran : augustus 2005


5 april 2010

Het geestelijke beslissingsproces schematisch weergegeven

Tot geloof komen is voor de meeste 'toetreders' een proces dat veel tijd neemt. In dit proces zijn vaak een aantal fasen waar te nemen, al gaat God met elk mens wel een eigen weg. In onderstaand schema dat ik al jaren in mijn Bijbel heb liggen is dat heel goed weergegeven.

Johannes 3:16: 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe'.

4 april 2010

Jezus leeft, Hij is opgestaan


U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de vitorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd'en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint!"
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de vitorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In Zijn Godd'lijk Wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de vitorie, nu en immermeer.

3 april 2010

Religieuze betekenis Pasen onbekend

Van onderstaand soort berichtjes word ik altijd erg triest. We hebben als christenen nog veel uit te leggen....

"Meer dan de helft (53 procent) van de Nederlandse bevolking denkt bij Pasen niet aan een christelijke feestdag. Dat blijkt uit onderzoek van marketingbureau NAW-Plus, dat marketingdiensten aanbiedt voor levensbeschouwelijke organisaties.
Ruim veertienduizend mensen vulden een internetenquête in.
Dat Jezus met Pasen is opgestaan uit zijn graf, is bij twee derde van de ondervraagden onbekend. Mensen denken bij Pasen aan een extra vrije dag – waarop familiebezoek populair is – of aan het begin van de lente. Volgens het bureau, dat jaarlijks onderzoekjes uitvoert via de website watgelooftu.nl, neemt de kennis van Pasen als religieuze feestdag af. Vorig jaar legden nog iets meer mensen de link met Jezus’ opstanding".

2 april 2010

Goede Vrijdag

Lucas 23 : 33- 47
En toen zij aan de plaats gekomen waren, die Schedel genoemd wordt, kruisigden zij Hem daar en ook de misdadigers, de ene aan zijn rechterzijde en de andere aan zijn linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En zij wierpen het lot om zijn klederen te verdelen. En het volk stond erbij en zag toe. Ook de oversten hoonden en zeiden: Anderen heeft Hij gered, laat Hij nu Zichzelf redden, indien Hij de Christus Gods is, de uitverkorene! Ook de soldaten kwamen naderbij om Hem te bespotten en brachten Hem zure wijn, en zeiden: Indien Gij de Koning der Joden zijt, red dan Uzelf! Er was ook een opschrift boven Hem: Dit is de Koning der Joden.

Eén der gehangen misdadigers lasterde Hem: Zijt Gij niet de Christus? Red Uzelf en ons! Maar de andere antwoordde en zeide, hem bestraffende: Vreest zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt? En wij terecht, want wij ontvangen vergelding, naar wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide: Jezus, gedenk mijner, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt. En Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.

En het was reeds ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over het gehele land tot het negende uur, want de zon werd verduisterd. En het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. En Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest. Toen de hoofdman zag, wat er geschiedde, verheerlijkte hij God, zeggende: Inderdaad, deze mens was rechtvaardig!

1 april 2010

Uw genade is mij genoegZie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
met een kruis op zijn rug
en een doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept:
'Kruisigt Hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Zie het Lam aan het kruis
daar op Golgotha,
als de koning der Joden wordt hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als hij roept: 'Het is volbracht'.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect
kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg,
Uw genade is mij genoeg.

Opwekking 614
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...